Lin­ke­dIn: Jari Harju

DoAu­dit Oy

Y‑tunnus: 2257863–9

Käyn­tio­soite:

DoAu­dit Oy
c/o Etelä-Kar­ja­lan Kauppakamari
Raa­ti­mie­hen­katu 20 A
53100 Lappeenranta

Sijainti on tuossa Tyy­ki­ma­rin (ei ole siinä enää) ja Fen­nian ylä­puo­lella toi­sessa ker­rok­sessa. Sisään­käynti löy­tyy seu­raa­malla E‑K Kaup­pa­ka­ma­rin nuolia.

Huom! Olen siir­ty­nyt säh­köi­seen las­ku­jen käsit­te­lyyn ja las­ku­tuso­soit­teeni on:

DoAu­dit Oy, 2257863–9

  • Verk­ko­las­kut

Verk­ko­las­kuo­soite: 003722578639
Välit­tä­jän tun­nus: 003721291126
Ope­raat­tori: Maventa

Aineis­to­muoto: Finvoice

  • Pape­ri­las­kut

DoAu­dit Oy
Osto­las­kut 8298B
PL 72
00521 Helsinki

En vas­taa­nota las­kuja käyn­tio­soit­tee­seen. Toi­von saa­vani las­kut verk­ko­las­kuina. Mikäli kui­ten­kin lähe­tätte pape­ri­las­kuja, huo­mat­kaa että skan­nauk­seen EI saa lähet­tää muuta mate­ri­aa­lia, kuin las­kuja ja nii­den SKANNATTAVIA liit­teitä. Mikään muu mate­ri­aali (esi­mer­kiksi kui­tit, lii­ke­lah­jat, luot­to­kor­tit, pää­sy­li­put) ei välity skan­naus­pal­ve­lun kautta.

Muu pos­ti­tus tulee toi­mit­taa yri­tyk­semme postiosoitteeseen.

pos­tio­soite:

DoAu­dit Oy
c/o Etelä-Kar­ja­lan Kauppakamari
Raa­ti­mie­hen­katu 20 A
53100 Lappeenranta

jari.harju(at)doaudit.fi

GSM: +358 40 566 8833

Skype for Busi­ness ja Mic­ro­soft Teams: Jari Harju

twitter@DoAudit
Google+

Ota yhteyttä — lomake

Tavoi­tat minut siis eri väli­neillä ja olen käy­tän­nössä aina asiak­kai­den luona.

Saat takuu­var­masti vas­tauk­sen muo­dossa tai toisessa.

ter­vei­sin Jari, yrittäjä