Moi,

kun Win­dows 8 jul­kais­tiin niin samalla jul­kais­tiin monia “tiili”-sovelluksia. Tässä osa Win­dows 8 sovel­luk­sista jotka itse asen­sin tai päi­vi­tin 26.10.2012 aikana:

[nivos­li­der id=“135789”]

Eri­tyi­sesti Skype ja Lync ovat niitä sovel­luk­sia joita käy­tän aktii­vi­sesti ja käyt­tö­ko­ke­mus muut­tu­nut Win­dows 8:n myötä. Google Search kisai­lee tie­ten­kin Bin­gin kanssa ja toi­mii sillä tavalla hie­nosti että avaa kaikki haut suoraan.

Esi­mer­kiksi Lyncin asen­nus menee näin Office 365-käyttäjille:

ja kun käyn­nis­tää, tältä näyt­tää sit­ten Lync Win­dows 8 — koneessa:

Muu­ta­mia huo­miota Win­dows 8 kaupasta

En tiedä käy­tänkö vää­rin mutta haku­toi­min­toa kai­paan suu­resti. Esi­mer­kiksi tie­sin tasan tark­kaan että lähes usko­mat­to­masta musii­kin “löytämis”-sovelluksesta Shaza­mista oli Win­dows 8 versi. Jou­duin hake­maan sen ensin Googlella josta ohjat­tiin sit­ten “avai­lable from Win­dows 8 store”. Mutta onko suo­raan hakua siis ole­massa Win­dows 8 kau­pan sisällä?

Liver­poo­lin Win­dows 8 sovel­lusta hain myös, se löy­tyi­kin ja ken­ties jää­nyt Arse­na­lille teh­dystä samasta sovel­luk­sesta hie­man tietoa?

Carls­berg — Liver­poo­lin kan­nat­ta­jien perusjuotavaa?

Tällä sinäl­lään ei ole mitään teke­mistä itse Win­dows 8:n oman kau­pan kanssa mutta tii­li­so­vel­lus­ten kehit­tä­mi­nen mää­rät­tyi­hin tar­koi­tuk­siin var­maan hel­pot­tuu ohjel­mien teki­jöi­den osalta, kenties?

Win­dows 8 migraa­tioita tai mitä pitää ottaa huo­mioon Mic­ro­sof­tin ohjel­mien päivityksissä?

Ota yhteyttä, ker­ron mie­lel­läni lisää ja näy­tän käy­tän­nössä. Yhteen­so­pi­vuus ohjel­mien osalta tot­ta­kai kan­nat­taa tar­kis­taa ennen Win­dows 8 — päi­vi­tystä joka tapauksessa.

Win­dows 8 Store ter­vei­sin Jari