1. Kar­toita
  oma tilanne ja ympä­ris­tösi nyky­ti­lanne
  poten­ti­aa­li­set kus­tan­nus­sääs­töt, kil­pai­lut­ta­mi­nen, toi­min­nan ratio­na­li­sointi
  mistä kai­kesta yli­päänsä mak­samme tie­to­tek­nii­kan osalta?
 2. Pin­ta­Raa­paisu
  hal­lin­nol­li­nen tar­kas­tus, käyt­tö­oi­keu­det, perustoiminnot
 3. Pin­taa­Sy­vem­mältä
  IT toi­min­not, pro­ses­sit, pal­ve­lu­ta­sot, omai­suu­den hal­linta, jatkuvuussuunnitelma
 4. Suo­raan­Suo­neen™
  vali­taan sopi­vat tek­ni­set väli­neet, reaa­liai­kai­nen skan­naus, tek­ni­set tuot­teet
  esim. tuot­teina — GFI LAN­Guard, Sys­tem­Tools Hyena, Solarwinds Engi­neer’s Tool­kit, Passware, Visualware, Gui­dande Software, Sysin­ter­nals
  jos lait­teella on IP-osoite, tie­dot tule­vat mukaan skannaustuloksiin
 5. Ensiapu ja Teko­hen­gi­tys
  säh­köi­sen aineis­ton tut­kinta, sala­sa­nat, huk­ku­neet tie­dos­tot, rik­kou­tu­neet mediat (kiin­to­levy, CD/DVD, USB, jne)
  esim. tuot­teina EnCase Foren­sics, Passware, Hyena, Solarwinds
 6. Eri­tyis­toi­mek­sian­not (saat­to­hoito ja bal­sa­mointi)
  kuo­le­man­ta­pauk­set, äkki­lähtö yri­tyk­sestä, vää­rin­käy­tök­set, petok­set
  työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja
  Hen­ki­lö­re­kis­te­rit
  lex Nokia — urkin­ta­laki — säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lain sovel­ta­mi­nen käy­tän­nössä
  Due Dili­gence
  Com­pu­ter Foren­sics
  SEPAn vai­ku­tus tie­to­jär­jes­tel­miin, SEPA suun­ni­telma, aika­tau­lu­tus ja tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet
  kil­pai­lut­ta­mi­nen — tie­to­lii­ken­ne­verkko, tek­no­lo­gian vaihto, cloud com­pu­ting, Saas, hos­ting, virtualisointi
 7. Tie­to­hal­lin­to­pääl­likkö (tule­vat usein esille tuot­teissa 1 — 6)
  IT-sopi­muk­set, Ser­vice Level Agree­ments (SLA)
  stra­te­gia, toi­mit­ta­ja­so­pi­muk­set, tie­to­turva, toi­min­nan laatu, pro­jek­tit, käyt­töö­no­tot
  kon­sul­toin­tia yri­tyk­sen joh­dolle ja hen­ki­lös­tölle IT-asioissa
  IT-kus­tan­nus­ten seu­ranta, hal­lin­nointi ja bud­je­tointi
  tek­ni­set kysy­myk­set
  uudet tek­no­lo­giat, road­map — eri­tyi­sesti Win­dows 10, Office 2016 ja Win­dows Ser­ver 2012
 8. sisäinen/ulkoinen IT tar­kas­tus
  nou­dat­taen ITIL, CoBIT, HIPAA, SOX, COSO – kehys­mal­leja yhdessä Sisäi­set Tar­kas­ta­jat ry:n (IIA) ja Tie­to­jär­jes­tel­mien tar­kas­tus ja val­vonta ry:n (ISACA) eet­tis­ten ohjei­den kanssa

Nyky­ään teen eni­ten eri­tyis­toi­mek­sian­toja ja ulkoista IT audi­toin­tia ja kon­sul­toin­tia – nyky­päi­vää, riip­pu­ma­tonta ja puo­lu­ee­tonta tie­toa tie­to­hal­lin­nolle, sisäi­selle tar­kas­tuk­selle, yri­tyk­sen joh­dolle ja omistajille.

Nämä voi­daan tehdä myös in English, naturally.