Moi,

Tau­lu­koissa ja dia­gram­meissa puhe­li­men pys­ty­näyttö ongel­mal­li­nen mutta tabletti vaa­kaan ja tie­to­ko­neen näy­töt jo sopi­van kokoi­sia. Hätä­ta­pauk­sessa tablet­ti­nä­kymä pys­tyyn ja puhe­lin­nä­kymä vaa­kaan myös menettelevät.

Ruo­ka­lista & hin­ta­lista — esimerkki

Nor­maali tau­lukko on esi­mer­kiksi ruo­ka­lista (kokeile muut­taa selai­men kokoa, skaa­lau­tuu siis koko ajan)

[table id=27 /]

[table id=26 /]

Esi­merkki selain­ten markkinaosuuksista

Tau­lukko josta alla ole­vat ensim­mäi­set esimerkit:

 

Tau­luk­koa ID 1 ei ole ole­massa.

ja tässä dia­gram­meja tästä ja miten ne toimivat:

Pyl­väs­dia­grammi

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘1’]

 

Alue­dia­grammi

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘2’]

 

Vii­va­dia­grammi

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘3’]

 

Pii­rak­ka­dia­grammi

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘4’]

 

Kol­miu­lot­tei­nen piirakka

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘6’]

 

Kupla­dia­grammi

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘5’]

EM-FUTIS 2016 veikkauksesta…

Ja tässä EM-FUTIS 2016 esi­merk­kejä joita käy­tin siinä:

[table id=9 /]

[table id=8 /]

[table id=15 /]

Vii­pu­rin Gol­fin mes­ta­ruus­ki­sat 2014…

Ja sit­ten isompi tau­lukko, Vii­pu­rin Gol­fin mes­ta­ruus­ki­sat 2014 jotka VG:n net­ti­si­vuilla myös vuo­den 2015 osalta.

Huo­mio! vaa­ka­suora palkki toi­mii ainoas­taan isom­malla näy­töllä, vaa­ka­suo­rassa on 18 rei­kää ja In/Out yms joten sarak­kaita on 23. Pie­nellä kos­ke­tus­näy­töllä tot­ta­kai luet­ta­vuus kärsii

[table id=4 /]

Ota yhteyttä jos tar­vetta tai esim. suo­ja­tuille sivuille (per tun­nus, per ryhmä, mak­sa­ville asiak­kaille omat sivut, jäse­nille omat sivut jne) tai muille eri­koi­sem­mille tar­peille. Jos itse en osaa, löy­dän sit­ten oikean WordPress — osaa­jan sel­lai­siin tapauksiin.

ter­vei­sin Jari