Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös kesän ja koko vuo­den 2018 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

GDPR? — Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion — Mikä se on?

Vähän kuin vuo­den 2000 Mil­len­nium — hype­tus, se tuli ja meni, eikö vaan? Tapah­tuiko mitään radi­kaa­lia? Jokai­sen orga­ni­saa­tion  on vas­tat­tava GDPR-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­siin 25.5.2018 men­nessä. Lue lisää.

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

#Microsoft365 #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen #kar­ja­love #osa­ta­ri­naa

Kar­ja­love kerää ete­lä­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään alu­een yrit­tä­jyy­sil­ma­pii­riä sekä teke­mään remp­seää kar­ja­laista mei­nin­kiä entistä tunnetummaksi!

Kar­ja­love-tun­nuk­sen saa­nut yri­tys on ete­lä­kar­ja­lai­so­mis­tei­nen, pai­kal­lista osaa­mista hyö­dyn­tävä, luo­tet­tava tekijä, joka tun­ne­taan laa­duk­kaista tuot­teista ja hyvästä palvelusta.

Ter­ve­tu­loa jut­te­le­maan ja kuun­te­le­maan Yrit­tä­jän päi­vänä 5.9.2018 kuinka Mic­ro­soft 365 — pro­jek­teja on tehty ja tul­laan edel­leen tekemään.

Juuri näin — Just DO IT!

Win­dows 10 projektini

En edel­leen­kään ole vii­mei­seen pariin vuo­teen teh­nyt mitään muita kuin Win­dows 10 — ympä­ris­töjä. Jos tie­to­kone tulee toi­mis­to­käyt­töön, Win­dows 10 ja uusin Mic­ro­soft Office 2016 on ehdot­to­masti oikea ja ainoa tapa toteut­taa se. Se että tar­jo­taan Win­dows 7 — konetta (jul­kaistu vuonna 2009) ja sii­hen van­hem­pia MS Office — ver­sioita osoit­taa myy­jältä suo­raan sanot­tuna tapaa mitä en hen­ki­lö­koh­tai­sesti hyväksy asiak­kaan suun­taan. Vähän sama kuin myisi Nokia Lumia puhe­linta ker­to­matta että siinä ei toimi Face­book Mes­sen­ger, What­sApp tök­kii ja sen selain ei vaan tue nykyi­siä nettisivustoja.

Tämä oli jo kesän 2017 — asia­kas­in­fossa, sama pätee edelleen!

SSL ja WordPress — ympäristöt

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. Lukon kuva näkyy sil­loin mobiilinäkymässä.

ET — eri­kois­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Syksy 2018 — asia­kas­ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi