Ter­ve­tu­loa Rio 2016 veikkaukseen

Vii­mei­nen säh­köi­sen kupon­gin jät­tö­päivä on lau­an­taina 6.8.2016 klo 1:59 asti, Suo­men aikaa. Annoin lisä­ai­kaa kun on osalla vielä loma­kausi kuu­lemma ja ava­jai­sia vasta ehtii kat­so­maan. Sil­loin var­maan pal­jas­tuu TV-lähe­tyk­sessä myös 1. kysy­myk­sen oikea vas­taus… > Summa sum­ma­rum: jokai­sesta oikeasta vas­tauk­sesta on yksi piste tar­jolla, mak­simi siis 25 pis­tettä. Ja ei osallistumismaksua.

Kolme parasta pal­ki­taan! Se mitä on pal­kin­toja, sel­viää lop­pu­vii­kon aikana. Ja kisassa vii­mei­seksi jää­nyt, häntä muis­te­taan myös palkinnolla.

Onnea veik­kauk­seen!

SM-lii­ga­veik­kaus 2016–2017