Hyvä veik­kaa­jat ja lukijat,

Suu­ret kii­tok­set kai­kille osal­lis­tu­jille. TUME ja Mar­kus ovat ykkö­siä ja Jek­ku­mae­stro kisan vii­mei­nen. Hei­dät huo­mioi­daan tässä syk­syn aikana, joko hen­ki­lö­koh­tai­sesti tai virtuaalisesti..

Se tulee jää­kie­kon SM-lii­ga­veik­kausta, syksy näyt­tää sen.

Oikein hyvää jää­kiek­ko­kau­den ja sisä­pe­li­kau­den alkua toivotellen…

ter­vei­sin Japa, #24

Yhtä kisaa vaille valmista

Kun 24/25 lajia on käyty läpi, neljä kisai­li­jaa on tasoissa! Tämä on siis tilanne sun­nun­taina 21.8. mies­ten mara­to­nin jäl­keen. Venä­jän Bol­tu­ka­jev tip­pui nel­jän­nes­vä­lie­rissä joten hän ei voi enää voit­taa kul­ta­mi­ta­lia 97 kg:n sarjassa.

Kai­ken rat­kai­see siis yksi laji: Kuinka monta kul­ta­mi­ta­lia Ruotsi voit­taa näissä kisoissa? Veik­kaa­jista “aleandro” on sen sano­nut ole­van yksi, “TUME” ja “Mar­kus” sano­vat oikean mää­rän ole­van kaksi ja Min­den mukaan län­si­na­puri voit­taa kolme kul­ta­mi­ta­lia. Tark­kaa­vai­set seu­raa­jat tie­tä­vät että Ruot­silla on tällä het­kellä (su klo 17:30) kaksi kul­taista lät­kää joten Espoon lahja lää­ke­teol­li­suu­delle on Out kisan voitosta.

Rio 2016 pistetaulukko

Perä­pää on myös var­mis­tu­nut: “Jek­ku­mae­stro”, Rau­man ja Lukon lahja suo­ma­lai­selle telak­ka­teol­li­suu­delle on kisan vii­mei­nen koska hänen perus­pes­si­mis­ti­seen luon­tee­seen kuu­luu se että Ruåtti ei voita mitään. Mutta mikä sit­ten selit­tää Lukon pai­to­jen värin? Nehän ovat kuin Ruot­sin lipun värin kopiot.…

Rio 2016 pistetilanne

Kii­tok­sia osal­lis­tu­jille! Palaan yhteen­ve­don ja voit­ta­jan muo­dossa jahka Ruot­sin kul­lat ovat selvillä.

ter­vei­sin #24 “Japa”

Ter­veh­dys — um mondo novo!

ja ter­ve­tu­loa Rio 2016 olym­pia­veik­kauk­seen. Mak­si­mi­pis­teet ovat 25, jokai­sesta kysy­myk­sestä on tar­jolla yksi (1) piste. Ja kuten Jussi kyse­li­kin, pai­kalla jaet­ta­vat mita­lit ovat kyseessä tämän veik­kauk­sen pis­te­las­kussa. Ei siis odo­teta seu­raa­vaa olym­pia­dia ja uusin­ta­tes­tejä, jokai­nen meis­tä­hän har­ras­taa dopin­gia omissa hönt­sä­la­jeis­saan, eikö vaan? Kun kiso­jen päät­tä­jäi­set ovat ohitse, viral­li­set tulok­set ja voit­ta­jat julis­te­taan direk­to­raa­tin toimesta.

Rio 2016 pis­te­tau­lukko Rio 2016 pistetilanne

Pika­gal­lup — oletko Sinä mil­lai­nen katsoja?

Veik­kausai­kaa on lau­an­tai­hin 6.8.2016 klo 1:59 asti.

Kiso­jen kuninkaat?

Kaksi miestä oli Lon­toossa 2012 suo­ras­taan maa­gi­sia mutta onko kum­pi­kaan heistä myös näi­den kiso­jen kuningas?

[twen­tytwenty]

mo-farah-kuva

usain-bolt-kuva

[/twentytwenty]

 

Kuinka pää­sen mukaan?

Valitse sopiva vaihtoehto:

Tee Rio 2016 veikkaus

Rio 2016 osallistujat

Rio 2016 pistetilanne

Onnea veik­kauk­seen!

“A New World” ter­vei­sin Rio 2016 veikkaustoimikunta

PS: tar­vetta vas­taa­ville lomak­keille? Ota yhteyttä