Jokai­sessa IT auditissa/tarkastuksessa on salas­sa­pi­to­so­pi­mus eli NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) ole­tuk­sena. Ota yhteyttä niin käy­dään yri­tyk­sesi osalta tar­peesi läpi, luottamuksella.

Sijainti — Etelä-Kar­ja­lan Kaup­pa­ka­ma­rin tiloissa:

Tästä myös ajo-ohje.

Vuo­den 2023 toimeksiantoja

 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • IT audi­toin­nit nyky­ti­lan­teesta ja suo­si­tuk­set jat­kon osalta
 • IT stra­te­giat, IT suun­ta­vii­vat ja tule­vai­suu­dessa huo­mioon otet­ta­vat asiat pilvipalveluissa
 • Win­dows 11 siir­ty­mi­set nykyi­sestä ympäristöstä
 • WordPress ja Mic­ro­soft 365 koulutukset

Vuo­den 2022 toimeksiantoja

 • IT stra­te­giat, IT suun­ta­vii­vat ja tule­vai­suu­dessa huo­mioon otet­ta­vat asiat pilvipalveluissa
 • Win­dows 11 siir­ty­mi­set nykyi­sestä ympäristöstä
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • WordPress ja Mic­ro­soft 365 koulutukset
 • IT audi­toin­nit nyky­ti­lan­teesta ja suo­si­tuk­set jat­kon osalta
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • Mic­ro­soft 365 toi­mek­sian­not (Mic­ro­soft Teams, Mic­ro­soft Boo­kings, MS Dyna­mics 365, MS Dyna­mics NAV)
 • WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä kon­sul­toin­nit ja tek­ni­set auditoinnit

Vuo­den 2021 toimeksiantoja

 • Win­dows 11 esi­sel­vi­tys siir­ty­mi­selle nykyi­sestä ympäristöstä
 • IT stra­te­gia tule­vai­suu­teen ja huo­mioon otet­ta­vat asiat 
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • WordPress ja Mic­ro­soft 365 koulutukset
 • IT audi­toin­nit nyky­ti­lan­teesta ja suo­si­tuk­set jat­kon osalta
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • Mic­ro­soft 365 toi­mek­sian­not (Mic­ro­soft Teams, Mic­ro­soft Boo­kings, MS Dyna­mics 365, MS Dyna­mics NAV)
 • WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä kon­sul­toin­nit ja tek­ni­set auditoinnit

Vuo­den 2020 toimeksiantoja

 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • Mic­ro­soft 365 toi­mek­sian­not (Mic­ro­soft Teams, Mic­ro­soft Boo­kings, MS Dyna­mics 365, MS Dyna­mics NAV)
 • WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä kon­sul­toin­nit ja tek­ni­set auditoinnit
 • Mic­ro­soft 365 koulutukset
 • WLAN — ja 5G — verkot

Vuo­den 2019 toimeksiantoja

 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft 365 koulutukset
 • WordPress — pin­taa syvem­mältä kon­sul­toin­nit ja tek­ni­set auditoinnit
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • digi­leh­det eri käyttötarkoituksiin
 • Mic­ro­soft 365 toi­mek­sian­not (Mic­ro­soft Teams, Mic­ro­soft Boo­kings, MS Dyna­mics 365, MS Dyna­mics NAV)

Vuo­den 2018 toimeksiantoja

 • Mic­ro­soft 365 koulutukset
 • Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • WordPress — pin­taa syvem­mältä kon­sul­toin­nit ja tek­ni­set auditoinnit
 • migraa­tio­pro­jek­tit Pas­seli => Net­vi­sor, Tikon => Net­vi­sor, Dru­pal => WordPress
 • digi­leh­det eri käyttötarkoituksiin
 • Mic­ro­soft 365 toi­mek­sian­not (Mic­ro­soft Teams, Mic­ro­soft Boo­kings, MS Dyna­mics 365, MS Dyna­mics NAV)
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft Dyna­mics 365 ja Mic­ro­soft NAV- inte­graa­tiot pilvipalveluihin

Vuo­den 2017 toimeksiantoja

 • Mic­ro­soft 365 toimeksiannot
 • digi­leh­det eri käyttötarkoituksiin
 • ne tilan­teet kun kukaan muu ei osaa aut­taa… ET — erityistoimeksiannot
 • Mic­ro­soft Dyna­mics 365 ja Mic­ro­soft NAV- inte­graa­tiot pilvipalveluihin
 • Com­pu­ter Foren­sics — asiat
 • WordPress — audi­toin­nit ja konsultoinnit
 • booking.com ja expedia.com integrointi hotel­li­jär­jes­tel­miin yhdessä Mic­ro­soft 365 — pil­vi­pal­ve­lui­den kanssa
 • IT audi­toin­nit ja eri­tyis­toi­mek­sian­not tie­to­lii­ken­teen ja uusien tek­nii­koi­den osalta
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dow­sin eri ver­sioista nykyaikaan

Vuo­den 2016 toimeksiantoja

 • IT audi­toin­nit ja eri­tyis­toi­mek­sian­not tie­to­lii­ken­teen ja uusien tek­nii­koi­den osalta
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dows 8.1, Win­dows 8, Win­dows 7 ja Win­dows XP versioista
 • WordPress — audi­toin­nit ja konsultoinnit
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • Win­dows 95, Win­dows 98 ympä­ris­tön siirto ja toi­mi­vuu­den tes­taus (käy­tän­nön koke­musta Win­dows 3.0 ver­siosta asti) ja datan pelastukset

Vuo­den 2015 toimeksiantoja

 • ET — erityistoimeksiannot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dows 8.1, Win­dows 8, Win­dows 7 ja Win­dows XP versioista
 • Office 2016 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Office 2013/2010/2007 versioista
 • Active Direc­tory (AD) päi­vi­tyk­set Win­dows 2012 Ser­ver R2 yhdessä Win­dows 10:n ja Office 2016:n kanssa
 • Win­dows 10/8.1, Office 2013, Office 365 migraa­tiot äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • WordPress — audi­toin­nit ja konsultoinnit
 • datan pelas­tus, com­pu­ter foren­sics asiat

Vuo­den 2014 toimeksiantoja

 • ET — Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • verk­ko­kaup­po­jen audi­tointi, suo­si­tuk­set ja toimenpidesuunnitelmat
 • Win­dows 8.1, Office 2013, Office 365 migraa­tiot äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Com­pu­ter Foren­sics — asiat, säh­köi­nen todisteaineisto
 • WordPress — auditoinnit
 • avai­met käteen — pal­ve­lut aloit­ta­valle yri­tyk­selle IT-asioi­den osalta start­tiin konsultointi
 • WordPress — todel­la­kin rajusti pin­taa syvem­mältä — konsultoinnit
 • siir­ty­mi­set hal­li­tusti pil­veen — pro­jek­tit IT audi­toin­nin ja esi­sel­vi­tyk­sen kautta — Suo­raan­Pil­veen? — konsultointi

Vuo­den 2013 toimeksiantoja

 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not, NDA (Non Disclo­sure Agree­ment) toimeksiannot
 • kun kaik­kia muita kon­sult­teja on käy­tetty ja pitää saada toi­mi­maan — kuka osaa oikeasti aut­taa? — toimeksiannot
 • table­tit ja äly­pu­he­li­met (Nokia Lumia, Sam­sung Galaxy, Apple iPhone, tablet-lait­teet) ja synk­ro­ni­sointi eri pää­te­lait­tei­den välillä
 • siir­ty­mi­set hal­li­tusti pil­veen tai ei — pro­jek­tit IT audi­toin­nin ja esi­sel­vi­tyk­sen kautta — Suo­raan­Pil­veen? — konsultointi
 • Win­dows 8.1 ja Office 2013 — mitä muu­tok­sia aikai­sem­piin ver­sioi­hin ja kuinka hyö­dyn­nät eri tapoja konsultointia
 • ope­raat­to­rilta toi­selle siir­ty­mi­set ja mitä otet­tava huo­mioon projektit
 • WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä — konsultointi
 • Win­dows 8.1 ja MS Office 2013 esi­sel­vi­tys — siir­ty­mi­nen XP-ympä­ris­töstä (pää)osin pil­vi­pal­ve­lui­hin — ja toteu­tusai­ka­taulu sekä toi­mit­ta­jan valinta
 • Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­töön siir­ty­mi­nen (Exc­hange, Lync ja Sha­re­Point Online) yhdessä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien käyt­töön­o­ton yhteydessä
 • Win­dows 8 ja Office 2013 (= Mic­ro­soft Office 365) projektit
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon pul­lon­kau­lat selvitys
 • data hukassa? sala­sa­nat hukassa? Com­pu­ter Foren­sics — asiat

Vuo­den 2012 toimeksiantoja

 • Win­dows 8 ja Mic­ro­soft Office 2013 pilotit
 • WordPress — kon­sul­toin­nit tek­nii­kan osalta
 • Win­dows 8 ja Office 2010 pro­jek­tit yhdessä Nokia Lumia ja Apple iPhone migraa­tioi­den kanssa
 • Mic­ro­soft Office 365 — migraa­tio­pro­jek­tit yhdessä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien käyt­töön­ot­to­jen kanssa
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon pul­lon­kau­lat selvitys
 • ET: Win­dows 8 ja Office 2013: Mitä se tar­koit­taa yri­tyk­ses­sämme vuo­den 2013 aikana osalta — selvitysprojekti
 • ET: tablet­tien ja äly­pu­he­li­mien käyttö osana säh­kö­posti-kalen­teri-yhteys­tie­dot synk­ro­ni­soin­tia ja kuinka yri­tyk­semme Internet‑, Ext­ra­net- ja Int­ra­net-sivumme suh­tau­tu­vat nii­den käyt­töön? Mil­lai­nen remontti ja mitä kaik­kea pitää ottaa huo­mioon 7–12/2012 — 1–3/2013 aikana siir­ty­mi­sen osalta — selvitysprojekti
 • säh­köi­nen las­ku­tus ja talous­hal­linto pil­vestä ja/tai kone­sa­lista sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • ET:  lex Nokia, datan pelas­ta­mi­nen, saattohoito
 • Pil­vi­pal­ve­lut — Mic­ro­soft Office 365 ja Google for Busi­ness — projektit
 • ET:  NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) asiat
 • ET: Win­dows 8 (jul­kaisu loka­kuussa 2012) ja Mac OS X Moun­tain Lion (jul­kaisu hei­nä­kuussa 2012) sel­vi­tys yhteen­so­pi­vuu­desta nykyis­ten sovel­lus­ten osalta ja pre-fea­si­bi­lity study siir­ty­mi­sen osalta
 • Win­dows 8 Pre­view toi­mi­vuus nykyis­ten ohjel­mis­ton osalta + tablet­tien käyttö yrityssovelluksissa
 • ET = Erityistoimeksiannot

Vuo­den 2011 toimeksiantoja

 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) asiat
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • Mic­ro­soft Office 365 — projektit
 • SEPA — projektit
 • Applen (Mac OS X, iPhone ja iPad) käyt­töön­ot­to­pro­jek­tit Microsoft-ympäristöissä
 • arkis­toin­ti­pro­jekti
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon pul­lon­kau­lat selvitys
 • yri­tyk­sen .fi ympä­ris­tön siirto koko­naan uudelle fi-domai­nille ja kaik­kien tie­to­jen siirto muu­tok­sen yhteydessä
 • WordPress & MySQL pro­jek­tit uusien web­tek­no­lo­gioi­den osalta
 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — lex Nokia, datan pelas­ta­mi­nen, saat­to­hoito, yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät asiat

Vuo­den 2010 toimeksiantoja

 • cloud com­pu­ting sel­vi­tys nykyi­sen itse hoi­de­tun ympä­ris­tön sijaan + SWOT- ja ris­kia­na­lyysi => jatkotoimenpiteet
 • Exc­hange 2003 siir­ty­mi­nen Exc­hange 2010 — ympä­ris­töön projekti
 • WordPress — tek­niikka päi­vit­täi­seen käyt­töön — projekti
 • ulkois­te­tun hos­ting-ympä­ris­tön IT audi­tointi ja Win­dows XP/Office 2003 siir­tymä Win­dows 7- ja Office 2010 — ympäristöön
 • Nokia N8, Sam­sung Galaxy ja Apple iPhone — sel­vi­tys ja siir­ty­mi­nen koko­naan uuteen ympä­ris­töön yhdessä Win­dows 7:n ja Mic­ro­soft Office 2010:n kanssa yhdis­tet­tynä Exc­hange 2010- ja Sha­re­point 2010-ympäristöihin
 • Win­dows 7 ja Mic­ro­soft Office 2010 siir­ty­mi­nen Win­dows 2000 Ser­ver — Win­dows XP — Office 2003-ympä­ris­töstä ja käyttöönottoprojekti
 • Mac OS X ja Apple iPhone — ympä­ris­tön käyt­töön­otto ja migraa­tio osana Win­dows Active Direc­tory — verkkoa
 • siir­ty­mis­suun­ni­telma päi­vi­tys­ten osalta uuteen ympä­ris­töön talous­hal­lin­non pro­ses­sien uudis­ta­mi­sen yhteydessä
 • Kyril­li­nen työs­ken­tely-ympä­ristö osana Win­dows 7 ja Office 2010 — päi­vi­tystä yhdessä suo­men, ruot­sin ja englan­nin kie­listä Windows-verkkoa
 • Win­dows 98 ja Win­dows 2000 Works­ta­tion — mitä teh­dään nii­den osalta? — selvitys
 • Win­dows 2000 — miten pää­semme nyky­ai­kaan? — road map ja siir­ty­mi­nen 2010-luvulle
 • Win­dows 7 ja Mic­ro­soft Win­dows Ser­ver 2008 R2 — road­map ja siir­ty­mi­nen uuteen ympäristöön
 • lex Nokia asiat kun hen­kilö läh­tee vapaa­eh­toi­sesti yri­tyk­sestä tai pois­te­taan vahvuudesta
 • Win­dows NT 4.0 Ser­ver — ympä­ris­tön jatkotoimenpiteet
 • Office 2003:sta ja Exc­hange 2003:sta siir­ty­mi­nen suo­raan Office 2010 ja Exc­hange 2010 käyt­töön — sel­vi­tys ja toteutusaikataulu
 • SEPAn (Single Euro­pean Pay­ment Area) vai­ku­tus tietojärjestelmiin
 • SEPA suun­ni­tel­man teko, aika­tau­lu­tus ja tar­vit­ta­vat toimenpiteet
 • Win­dows XP:stä (ja Vis­tasta) siir­ty­mi­nen Win­dows 7 käyt­töön — sel­vi­tys ja toteutusaikataulu
 • työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja — selvitys
 • SAP suo­ri­tus­ky­ky­mit­tauk­set osana muuta tietoliikenneverkkoa
 • Suo­raan­Suo­neen” — auditoinnit
 • ylim­män joh­don IT kon­sul­tointi ja neu­vonta uusista teknologioista
 • eri­tyis­toi­mek­sianto — uuden tek­no­lo­gian yri­tyk­sen IT auditointi
 • kol­man­sien osa­puo­lien IT-sopi­muk­set ja nii­den tarkistaminen
 • IT ulkois­tuk­set — tar­jous­pyyn­tö­jen teko asiakkaalle
 • yri­tys­nu­me­rot — tar­jous­pyyn­tö­jen teko ja valinta asiakkaalle

Vuo­den 2009 toimeksiantoja

 • Mitkä ohjel­mis­tamme toi­mi­vat Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä — sel­vi­tyk­set “Suo­raan­Suo­neen” — auditoinnilla
 • SEPAn (Single Euro­pean Pay­ment Area) vai­ku­tus tietojärjestelmiin
 • Win­dows 7 ja Mic­ro­soft Win­dows Ser­ver 2008 R2 — road­map ja siir­ty­mi­nen uuteen ympäristöön
 • Mic­ro­soft Office 2007 — asia­kir­ja­poh­ja­pro­jekti sovel­taen SFS-stan­dar­deja, graa­fista ohjeis­tusta ja mm. SEPAan liit­ty­viä IBAN-/BIC-koo­deja alatunnisteissa
 • Mic­ro­soft Office 2010, Visio 2010, Pro­ject 2010 ja Sha­re­Point 2010 yhdessä Win­dows 7:n kanssa — mitä uutta ne ken­ties tuo­vat muka­naan vuo­delle 2010 jos uusimme tie­to­jär­jes­tel­mämme? — esiselvitys
 • IT-tie­to­tur­val­li­suus osana yri­tyk­sen muuta tietoturvaa
 • työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja — selvitykset
 • ylim­män joh­don IT kon­sul­tointi ja neu­vonta uusista teknologioista
 • hen­ki­lö­re­kis­te­ri­se­los­teet
 • Apple iPhone ver­sus Nokian äly­pu­he­li­met ja muut uudet Inter­net-tek­nii­kat etä­käy­tössä sel­vi­tys — osana yri­tyk­sen uutta infra­struk­tuu­ria ja toimistoautomaatiota
 • kol­man­sien osa­puo­lien IT-sopi­muk­set ja nii­den tarkistaminen
 • Canon ADOS (The­re­fore) pro­jekti HR-asioi­den käsit­te­lyn osalta
 • doku­men­tin­hal­linta- ja arkis­toin­ti­jär­jes­tel­män audi­tointi ja jatkotoimenpiteet
 • säh­köi­sen vies­tin­nän suoja — lex Nokia sel­vi­tyk­set käytännössä
 • Exc­hange 2007 audi­tointi yhdessä Active Direc­to­ryn (AD) suosituksilla
 • IT ulkois­tuk­set — tar­jous­pyyn­tö­jen teko asiakkaille

Vuo­sien 2003 ‑2008 toimeksiantoja

 • työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja — selvitykset
 • ylim­män joh­don IT kon­sul­tointi ja neu­vonta uusista teknologioista
 • kol­man­sien osa­puo­lien IT-sopi­muk­set ja nii­den tarkistaminen
 • doku­men­tin­hal­linta- ja arkis­toin­ti­jär­jes­tel­män audi­tointi ja jatkotoimenpiteet
 • säh­köi­sen vies­tin­nän suoja — lex Nokia sel­vi­tyk­set käytännössä
 • Exc­hange 2007 audi­toin­nit yhdessä Active Direc­to­ryn (AD) suosituksilla
 • IT ulkois­tuk­set — tar­jous­pyyn­tö­jen teko asiakkaille
 • VoIP (Voice over IP) — sel­vi­tys nykyi­selle IT-infralle ja suo­si­tuk­set jatkotoimenpiteistä
 • pien­ten ja kes­ki­suu­rien yri­tys­ten tie­to­tek­niik­kaym­pä­ris­tön sel­vi­tyk­set ja suo­si­tuk­set jatkotoimenpiteiksi
 • SAP – IT audit, SOX, ITIL pro­ses­sit, käyt­tä­jä­oi­keuk­sien hal­linta, pää­syn­hal­linta, tie­to­turva- ja sovel­lus­kont­rol­lit, Unix/Win­dows-ympä­ris­töt, Busi­ness Con­ti­nuity Plans (BCP)
 • kon­ser­nin th – pro­ses­sit, ITIL/CoBIT, reviews, SOX prosessit
 • perus­tet­ta­van talous­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kuk­sen tar­kas­tus (pro­ses­sit, fyy­si­set tilat, tie­to­lii­kenne, hos­ting ja tietotekniikka)
 • talous­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kus Suo­messa — Basware ja OpusCa­pita IT audit
 • talous­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kuk­set Suo­messa, Ruot­sissa ja Sak­sassa – SOX auditit
 • ACE — IT audits
 • Papy­rus Network Ab – IT and SOX audits
 • Stora Enso North Ame­rica – full scope IT and SOX audits
 • Sunila Oy — IT audit
 • maa­il­man­laa­jui­nen Mic­ro­soft Active Direc­tory (AD) – ris­kia­na­lyysi, penet­raa­tio­tes­tit + pää­syn­hal­linta auditit
 • maa­il­man­laa­jui­sen myyn­ti­jär­jes­tel­män IT audit, SOX, ITIL pro­ses­sit, Busi­ness Con­ti­nuity Plans (BCP)
 • Live­Link – IT audit
 • Docu­ment Mana­ge­ment, Win­dows Sha­re­point Ser­vices – IT auditit
 • Por­tals – IBM WebSp­here, MS Sha­re­point ja Live­Link benchmark
 • kon­ser­nin int­ra­net – SOX, ITIL, CoBIT pro­ses­sit, tietoliikenne
 • kon­ser­nin Inter­net – penet­raa­tio­tes­tit, tie­to­lii­kenne, prosessit

Käy­tän­nössä jokai­sessa IT auditissa/tarkastuksessa on NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment). Lisäksi kon­sul­tointi monesti luon­nol­li­nen osa audi­toin­tia ja ns. par­haat käy­tän­nöt (Best Prac­ti­ses) käy­dään läpi. Eri­lai­set toteu­tus­ta­vat sovi­taan asiak­kaan kanssa. Lisäksi mie­timme yhdessä sopi­vim­man tapa käy­tän­nön toteu­tuk­selle, joko suo­meksi tai englanniksi.

Työ­his­to­ria

Kai­kessa uudessa mukana, ja vii­mei­sin toi­miva tek­no­lo­gia ja sen sovel­ta­mi­nen eri­lai­sissa ympä­ris­töissä pää­alu­eena ollut koko ajan vuo­desta 1989 asti. Ensim­mäi­nen ATK-kurs­sini jonka pidin oli 1991 hel­mi­kuussa =>  Win­dows 3.0 — har­joit­te­limme Pasians­sin ja Mii­na­ha­ra­va­pe­lien avulla palo­kun­nan kanssa graa­fi­sen käyt­tö­liit­ty­män käyt­töä. Sen jäl­keen kaikki käyt­tö­jär­jes­tel­mät, tie­to­kan­nat ja tek­no­lo­giat Inter­net-hype­tyk­si­neen. Ja mikä tär­keintä, aina itse teke­mässä, audi­toi­massa tai kon­sul­toi­massa — käy­tän­nön koke­musta päi­vit­täi­sestä tie­to­hal­lin­nosta viikottain.

Kou­lu­tus

 • CISA – Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tems Audi­tor, 2003 -
 • COBIT trai­ning — Cont­rol Objec­ti­ves for Infor­ma­tion and rela­ted Tech­no­logy, 2005
 • ITIL Foun­da­tion Trai­ning, Infor­ma­tion Tech­no­logy Infra­struc­ture Trai­ning, 2003 – 2004
 • TiVaKo –  Tie­to­jär­jes­tel­mien val­vonta ja kont­rol­lit, 2003

Eri­tyis­tai­dot (vuo­delta 2009 kun aloi­tin yrittäjänä)

“Audi­toin­ti­työ­ka­lu­pakki”, sopiva Swiss Army Kni­fen pala­nen vali­taan sovel­tu­vin osin — GFI LAN­Guard, Solarwinds, Hyena, Passware, Paess­ler, Ipswitch ja Gui­dance Software Active Direc­tory (AD) ja sii­hen lii­te­tyt pal­ve­lut (Win­dows 10, Win­dow 8.x, Office 2016, Office 2013, Office 365, Mic­ro­soft Sha­re­point Online, Mic­ro­soft Lync, SQL kan­nat, Lotus Notes & Domino, Mic­ro­soft Exc­hange 2013, Skype for Busi­ness, Mic­ro­soft Live Mee­ting, Sha­re­Point 2013) Win­dows Ser­ver 2012 R2, Win­dows 7, Win­dows Vista, SOX — Sar­ba­nes-Oxley — ja CoBIT — pro­ses­sit IT-maailmassa