Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun infot

Olen käy­nyt ker­to­massa ja neu­vo­massa vuo­desta 2012 asti Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­luita. Ne ovat kehit­ty­neet kuu­dessa vuo­dessa todella pal­jon ja muut­tu­vat pari ker­taa vuo­dessa kai­kille ko. pal­ve­lua käyt­tä­ville. Kui­ten­kin ennen han­kin­taa tai var­si­naista käyt­tön­ot­toa kan­nat­taa käydä läpi mää­rätt­tyjä asioita joko kou­lu­tuk­sen tai infon osalta. Alla ole­via koko­nai­suuk­sia on käyty läpi yri­tyk­sen joh­don, osas­ton tai yksit­täis­ten käyt­tä­jien kes­ken isom­milla ja pie­nem­millä ryhmillä.

Mikä on Office 365?

 • pilvi vs. omat pal­ve­li­met ja palvelut
 • lisens­si­malli ja pal­ve­lu­pa­ke­tit — kk-veloi­tus, vuo­si­ve­loi­tus, luot­to­kor­tilla, kump­pa­nin kautta, muut tavat hank­kia lisens­sit kannettaviin/työasemiin, Mac — ja Win­dows — ver­sioi­den erot
 • Tie­to­jen sijainti ja suo­jaus — EU-alue, Suomi, GDPR ja kuinka se huomiodaan

Office 365 eri pal­ve­lu­jen esit­tely — mitä ovat?

 • Perus­toi­min­not, tär­keim­mät nik­sit ja sudenkuopat
 • Out­look – posti, kalen­teri ja ihmi­set (yhteys­tie­dot)
 • Sha­re­Point ja OneDrive for Business
 • Delve, Sha­re­Point-sivus­tot (extranet/intranet) ja Office Graph
 • Groups, Teams ja Yammer
 • Teh­tä­vät (To-Do) ja Planner
 • Video, Sway
 • Powe­rApps ja Flow
 • CRM, Pro­ject, PowerBI

Office 365 — ympä­ristö päi­vit­täi­sen tie­to­työn tukijana

 • Pal­ve­lu­jen hyö­ty­käy­tön tär­keim­mät lin­jauk­set, nik­sit ja sudenkuopat
 • Mil­loin käyt­tää mitä­kin? Vaih­toeh­to­jen ja valin­ta­pe­rus­tei­den ver­tailu eri käyttötapauksissa
 • sisäi­nen ja ulkoi­nen vies­tintä, ajan­koh­tai­set ja asiasisällöt
 • Ryh­mä­työ sisäi­sesti ja sidos­ryh­mien kanssa
 • Doku­men­tin­hal­linta, versionhallinta
 • Ver­kos­toi­tu­mi­nen, keskustelukanavat
 • Tie­don löy­ty­mi­nen, infor­maa­tio­ark­ki­teh­tuuri, haut ja eri­lai­set koontinäytöt

Kuinka siir­ryn MS Office 365 — palveluun?

 • mitä jos käy­tän Googlen pal­ve­luita — kuinka siir­ryn ja miten siirrytään?
 • mitä jos käy­tän ope­rat­to­rin X pal­ve­lua (säh­kö­posti monesti ainoa joka käy­tössä) — kuinka siir­ty­mi­nen tehdään?
 • miten yhdis­tän eri pal­ve­lut ja otan käyt­töön eri Mic­ro­soft Office 365 — palveluita
 • miten kou­lu­tan ja neu­von käyttäjiä

 

Ota roh­keasti yhteyttä ja käy­dään läpi — infon tai kou­lu­tuk­sen merkeissä!

Office 365 ter­vei­sin Jari