Mic­ro­soft Office 365 (monelle käyt­tä­jälle siis nykyi­nen Mic­ro­soft BPOS:n uusi versio):

eli kai­kessa Office 365 käy­tössä hyvä lait­taa takaraivoon:

https://portal.microsoftonline.com/

Ole­tuk­sena käyt­tä­jä­tun­nus on nor­maa­listi muo­toa etunimi.sukunimi@yritys.onmicrosoft.com, jossa yri­tys-kohta on siis se nimi jolla on rekis­te­röity Office 365-palveluun.

Käy­tän itse siis Live Mee­tin­gin tilalla uutta Mic­ro­soft Lync 2010 ohjel­maa. Verk­ko­neu­vot­te­lut ja –tilai­suu­det ovat vain yksi osa Lyncin toi­min­nal­li­suutta. MS Lync kuu­luu vakiona myös Office 365 paket­tiin. Voit itse­kin ottaa Office 365 — työ­ka­lut käyt­töön tai halu­tess­sasi voit hank­kia pal­ve­luna päil­vestä alkaen (5,25 Euroa/kk alv 0). Samaan kk-mak­suun sisäl­ty­vät myös Exc­hange Online ja Sha­re­Point Online.

Ja tässä esi­merk­kinä Sha­re­point 2010 käy­tän­nössä “mies ja koira” — yritykselle:

http://jariharju.sharepoint.com/ — huom! puh­das demo siis

ter­vei­sin Jari

PS1: Mic­ro­soft Lync 2010 Atten­dee client (käyt­tä­jä­ta­son, ei admin asen­nus) löy­tyy tästä lin­kistä.

PS2: Mic­ro­soft Lync 2010 Atten­dee — jär­jes­tel­män­val­vo­ja­ta­son asen­nus löy­tyy tästä lin­kistä.

PS3: Mic­ro­soft Lync Web Sche­du­ler => https://sched.lync.com/

PS4: Mic­ro­soft Office 365 link­kejä lisää: