Moi,

16.11. lau­an­taina Myl­ly­mäen koulu juh­lii  10 vuo­tista tai­val­taan kou­lu­päi­vän mrkeissä. Miten olisi ilma­va­lo­ku­vat ko. vuo­silta esitys?

Näin teh­tiin audi­to­riossa ja esi­tys löy­tyy lin­kistä https://www.doaudit.fi/myllymaenkoulu. Voit kat­sella sitä table­tilla, äly­pu­he­li­mella tai tie­to­ko­neen selai­mella. Tie­to­ko­neessa äänet kuu­lu­vat myös, kai­kille tuttu kap­pale taus­talla soimassa…

Ja digi­lehti Myl­ly­mäen koulusta?

Esi­merkki vuo­delta 2008 — Lap­peen­ran­nan ete­läi­sen alu­een asuk­kai­den tie­do­tus­lehti vuo­delta 2008.

Kaikki kom­men­tit ter­ve­tul­leita siis.

ter­vei­sin Jari

PS: laita voluu­mit kaak­koon, tie­do­tus­leh­den ja ilma­va­lo­ku­vat esi­tyk­sen taus­talla soi jotakin…