Maasoturi 1/2020

Mutta toki uusi johtaja hieman erilaisella taustalla voi tuoda vielä jotain uutta ja erilaisia painotuksia. Maanpuolustuskurssien (MPKK) apulaisjoh- tajan tehtävistä reserviupseerikurssin johtajaksi tullut Sikanen peri manttelinsa Maavoimien koulutuspäälliköksi siirtyneeltä everstiluut- nantti Timo Hänniseltä . Hänninen oli reserviupseerikurssin johtajana avain- henkilönä suunnittelemassa ja to- teuttamassa nyt kokeiluvaiheeseen päässyttä reserviupseerikurssin Koulutus 2020 -ohjelmaa. Sikanen on jatkanut suurella mielenkiinnolla Hännisen aloittamaa urakkaa: hän on ko- kenut kurssinjohtajan vaihtumisen uudis- tuksen keskellä pelkästään positiivisena asiana. - Aina kun uudistuksia tehdään, niin jotkut asiat nousevat keskiöön ja jotkut toiset taas jäävät ehkä hieman paitsioon. Nyt kun kiivain ryntötyö on tehty, on ehkä aika tarkastella tehtyjä painotuksia uuden osaamisen ja kehittyneen tietämyksen valossa. Uuden ajan johtajia kouluttamassa Sikasen näkemys on, että tämän päivän reservin joh- tajien koulutus on dynaamista, koko ajan kehittyvää ja ajassaan elävää koulutusta, jossa oppimisen moder- nisointi näkyy erityisesti digitalisaation tarjoamina mahdollisuuksina. Hän korostaa, että koulutuksen keskeinen periaate, tekemällä oppiminen, ei ole kui- tenkaan muuttumassa. - Modernit konfliktit ovat osoittaneet johtaja- koulutuksemme perusrakenteen olevan oikeilla uril- la. Johtajakoulutuksen keskellä emme saa kuitenkaan unohtaa tai luistaa sotilaan perustaitojen opettamisessa ja vaatimisessa. Johtajien on myös ymmärrettävä roo- linsa sotilaallisen kurin ja järjestyksen ylläpidossa sekä turvallisen palvelusympäristön luomisessa. Sikasen tavoitteena omalle kurssinjohtajakaudel- leen on tehtyjen muutoksien maaliin vieminen ja kurssin tilanteen vakauttaminen. Tämän lisäksi hän haluaa olla kurssien kanssa maastossa mahdollisimman paljon. Hän myös tiedostaa, että Koulutus 2020:n mukanaan tuomat muutokset eivät ole vielä valmiit. - Eivätkä muutokset välttämättä koskaan tulekaan täysin valmiiksi. Itse pitkäaikaisena sotakoulun opetta- jana uskon kuitenkin vahvasti jatkuvaan positiiviseen kehittämiseen. Parasta Koulutus 2020:ssa suhteessa reserviupseerikurssiin on se, että se on tuonut laaja- alaisuutta sisältöön ja positiivisella tavalla pakottanut meidät ajattelemaan tekemistämme eri näkökulmista. Ainutkertaisia eväitä elämään Haminassa Koulutus 2020 -ohjelman mukaisia kurs- seja luotsaa nykyisin imatralaislähtöinen perheenisä, joka harrastaa aktiivisesti liikuntaa muun muassa ikä- miesjalkapalloa pelaillen. Tavallaan ympyrä, jos ei nyt sulkeudu, niin saa ainakin vahvan lenkin. - Sotilasurani on tavallaan alkanut RUK:ssa, kos- ka oman kurssini jälkeen olin kouluttajakokelaana ja sen jälkeen kahden kurssin verran sopimussotilaana Pioneerikomppaniassa. Sen jälkeen ura vei Kadetti- koulusta Uudenmaan prikaatin, Pioneerirykmentin ja kahden kriisinhallintatehtävän kautta Maapuolus- tuskorkeakouluun. Nyt on taas hienoa olla omalta osaltani kehittämässä tätä 100-vuotiasta instituutiota edelleen. Sikanen lähettää terveiset vielä nykyisille ja tule- ville upseerioppilaille, ja muistuttaa, että reserviup- seerikurssi on kansallinen instituutio, ja syystä. - Kurssille pääsy varusmiespalvelusta suorittaessa on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen asia. Aina ei kurssilla ole kivaa, mutta se mitä taskun pohjalle jää on, ainutkertaista elämässä. Tämän voi todis- taa jokainen, joka kurssin on suorittanut aiempina vuosikymmeninä. - Tule innokkaana, ole skarppina ja lähde osaava- na, tsemppaa kurssinjohtaja lopuksi. Tule innokkaana, ole skarppina ja lähde osaavana. 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=