Maasoturi 1/2020

P imeimmänkin talven keskellä valon loisto näyttää tietä. Lähti loisto sitten auringosta, hangesta tai taivaan tähdistä, se näyttää suunnan talvikurssin pimeydessä taivaltavalle upseerioppilaalle. Samoin jokainen kurssin käynyt on tulevana reserviupseerina oman jouk- konsa edellä kulkeva ja sitä johdattava suunnannäyttäjä. Näihin sanoihin vangittiin reserviupseerikurssin 255 nimen Loisto symboliikka. Mutta nimeä valittaessa yksikään upseerioppilas ei ollut valmis sotilasjohtaja, joukkoaan johdattava suunnannäyttäjä. Kasvu rooliin tapahtui kurssin aikana – ja jatkuu edelleen kokelas- kaudella ja reservissä. Reserviupseerikurssin lähtökohdat ovat erinomaiset. Valikoituneisuus näkyy upseerioppilaiden kapasiteetissa ja kehityspotentiaalissa, mutta ennen kaikkea motivaa- tiossa ja asenteessa. Asenne kääntyy valmiudeksi laittaa itsensä likoon ja antaa tarvittaessa kaikkensa. Vaikka johtamistilanteiden ja -kokemusten jatkuva reflektointi herättää aika ajoin hilpeyttä, upseerioppilaiden kehitty- mishaluisuudesta, avoimuudesta ja valmiudesta arvioida omaa tekemistä kriittisesti olisivat todella kateellisia mo- net erilaisten johtamisvalmennusten järjestäjistä. Puolustusvoimien koulutuksen päivittyminen nä- kyy myös reserviupseerikurssilla. Kurssin koulutus on ajassa kiinni. Siinä painottuvat sotilaallisten ja aselajin perustaitojen lisäksi ymmärrys kriisien laajemmasta vii- tekehyksestä ja kyky toimintaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Johtamisopin ihmiskuva on moderni ja korostaa oikealla tavalla sosiaalista herkkyyttä onnistu- neen johtamisen edellytyksenä. Kyse on henkisestä kasvusta Todellinen kehitysloikka tapahtuu vastuun myötä. On silmiinpistävää, kuinka jokainen vastuupaikka saa kas- vamaan annettuun vastuuseen. Mitä enemmän näitä yksittäisiä vastuupaikkoja kurssi pystyy jokaiselle up- seerioppilaalle tarjoamaan, sitä paremmin se onnistuu tavoitteessaan. Kurssi on turvallinen ympäristö harjoitel- la ja kokeilla, onnistua ja erehtyä, mutta ennen kaikkea oppia. Otollisella asenteella ja osuvilla menetelmillä saa- vutetaan myös tuloksia. Itsetuntemus kasvaa, tiedot ja taidot vahvistuvat ja johtamisen työkalupakkiin kertyy käyttökelpoisia analyyttisia malleja ja käytännön kikkoja. Mutta lopulta kyse on ennen kaikkea henkisestä kas- vusta. Loiston symboliikan suunnannäyttäjyys ei synny yksittäisistä kompetensseista. Se vaatii kokemuspohjais- ta kokonaisvaltaisuutta: Valmiutta astua rivistä eteen. Kykyä tehdä punnittuja päätöksiä. Uskallusta kantaa vastuuta – tilanteessa kuin tilanteessa. Parhaimmillaan reserviupseerikurssilla omaksuttu johtajakoulutus ja saatu tekemisen varmuus sysäävät liikkeelle positiivisen kierteen. Kurssin oppi saa hakeu- tumaan vastuupaikoille ja uusiin johtajatehtäviin. Se taas vahvistaa johtamisosaamista entisestään palvellen paitsi siviilielämää myös maanpuolustuksellisia tehtäviä reservissä. Enemmän kuin koulutuslaitos Satavuotias Reserviupseerikoulu ei olekaan vain tärkeä osa Puolustusvoimia, se on järkähtämätön osa suoma- laista yhteiskuntaa. Koulu on onnistunut säilyttämään institutionaalisen merkityksensä ajassa, jossa instituuti- oita haastetaan enemmän kuin koskaan. Pohjana RUK:n vahvalle merkitykselle on var- masti toiminut sen kyky täyttää tehtävänsä ja pysyä ajassa kiinni. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Monet tahot ja toimijat täyttävät teh- tävänsä, mutta siitä huolimatta ajan myötä liudentuvat merkitykseltään, murenevat tai tulevat jauhautuneeksi organisaatiouu- distusten rattaisiin. RUK on pystynyt olemaan jat- kuvasti enemmän kuin vain jouk- kueenjohtajia tuottava koulutus- laitos. Se on onnistunut luomaan ja säilyttämään itsessään ripauksen ainutlaatuista hohtoa. Koulu antaa oppilailleen enemmän kuin pelkän ta- sokkaan koulutuksen – se jättää meihin lähtemättömän tunnejäljen. Tämän tunnejäljen voima kumpuaa erityisestä Reserviupseerikoulun henges- tä, josta alettiin puhua jo 1920-luvulla. Henki kulki perintönä kurssilta kurssille ja sen muodostumista pidettiin itsestään selvänä ja luonnollisena.Minulle Reser- viupseerikoulun henki on itsensä ylittä- mistä. Halua pyrkiä kohti parastaan. Keskinäistä arvostusta. Vahvaa tun- netta taustalla olevasta sukupolvien ketjusta, suuremmasta päämäärästä ja vastuusta. Ymmärrystä siitä, että me on aina suurempi kuin minä. RESERVIUPSEERI – joukkoaan johdattava suunnannäyttäjä TEKSTI: Daniel Sazonov, RU -kurssi 255 Loiston oppilaskunnan puheenjohtaja. Palvelee tällä hetkellä lakimieskokelaana KAARTJR:ssä. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=