Sivun kiin­nit­tä­mi­nen tehtäväpalkkiin

Tämä omi­nai­suus siis toi­mii ainoas­taan IE 9 — selai­mella yhdessä Win­dows 7:n (ja Win­dows Vis­tan) kanssa. Eli voit käyt­tää WWW-sivus­toja, joilla vie­rai­let sään­nöl­li­sesti, kiin­nit­tä­mällä ne Win­dows 7 ‑työ­pöy­dän teh­tä­vä­palk­kiin (task­bar).

Sivus­ton kiin­nit­tä­mi­nen on help­poa: vedä vain sen väli­lehti teh­tä­vä­palk­kiin, niin sivus­ton kuvake pysyy siellä kun­nes haluat pois­taa sen. Kun nap­sau­tat kuva­ketta myö­hem­min, sivusto avau­tuu Inter­net Explorerissa.

Kun avaat kiin­ni­te­tyn sivus­ton, sivus­ton kuvake tulee näky­viin selai­men ylä­osaan, joten pys­tyt käyt­tä­mään kiin­nit­tä­määsi alku­pe­räistä WWW-sivua hel­posti. Edel­li­nen (Back) — ja Seu­raava (Pre­vious) — pai­nik­keet vaih­ta­vat värinsä vas­taa­maan kuvak­keen väriä.

 

Voit myös lait­taa IE 9 Pin­ned Site — omi­nai­suu­den Start/Käynnistä valik­koon, eli:

Summa sum­ma­rum: tämä omi­nai­suus tuli osalle Inter­net-sivuja käyt­töön ensim­mäi­senä päi­vänä kun ko. selain jul­kais­tiin maa­il­man­laa­jui­sesti 14. maa­lis­kuuta 2011. Tämä IE 9  omi­nai­suus on nyt käy­tössä myös DoAu­di­tin sivulla siis ko. päi­västä alkaen.

Ja vapaasti käy­tössä, hyö­den­net­tä­vissä ja näy­tet­tä­väksi eri tilai­suuk­sissa joissa IE 9 yhtenä aiheena.

Jos kysy­myk­siä IE 9, Fire­fox 4 & 5, Chrome, Opera ja muista selai­mista eri pää­te­lait­teissa, kysele ihmeessä lisää.

ter­vei­sin Jari