WordPres­sin, Dru­pa­lin ja Joom­lan yhtey­dessä tär­keintä on ymmär­tää tie­to­kan­nan omi­nai­suu­det. Lisäksi kate­go­riat, avain­sa­nat, kävi­jä­seu­ran­nat, lisä­osat ja vas­taa­vat sel­lai­sia joita pitää ehdot­to­masti miet­tiä jul­kai­su­työ­ka­lu­jen osalta.

Gene­sis?

En tar­koita tällä lau­lu­yh­teyttä enkä Phil Col­lin­sia­kaan vaan WordPres­sin tee­maa Gene­sis Fra­mework. Kysy lisää jos asia kolah­taa ja tar­vit­set lisä­tie­toa WordPres­sin ja Stu­diopres­sin Gene­sis-tee­mo­jen osalta.

Stu­dioPres­sin Gene­sis-tee­man olen suo­men­ta­nut maa­il­man­laa­jui­sesti. Sen saa Gene­sis Fra­mewor­kin lisens­sin osta­neet sitä kautta. Lisä­tie­toa saa allekirjoittaneelta.

Page­Li­nes?

Page­li­nes Fra­mework on esi­merk­kinä toi­nen teema jonka kanssa mm. drag & drop desing mah­dol­lista. Kysy lisää MySQL- ja WordPress-asioista.

Sha­re­Point Online?

Sha­re­Point Online voi olla myös yksi mah­dol­li­suus, yhdessä Office 365:n kanssa mm. ext­ra­net-käy­tössä ja net­ti­si­vu­jen jul­kai­suissa. Sehän tulee kuin Manulle illal­li­nen ja vakiona Mic­ro­soft Office 365 käyt­töö­no­tossa mukana.

ter­vei­sin Jari