Jari Harju, DoAu­dit Oy — riip­pu­ma­tonta ja puo­lu­ee­tonta IT audi­toin­tia, eri­tyis­toi­mek­sian­toja sekä haas­teel­lis­ten IT-ympä­ris­tö­jen konsultointia.

Shortly in English.

DoAu­dit Oy on keväällä 2009 perus­tettu tie­to­jär­jes­telmä- ja sisäi­sen tar­kas­tuk­sen sekä ATK-kon­sul­toin­nin pal­ve­lu­yh­tiö. Teen myös sisäi­sen & ulkoi­sen tar­kas­tuk­sen IT-audi­toin­tia sekä tie­to­turva- ja ris­ki­kar­toi­tuk­sia. Edel­lis­ten vuo­sien toi­mek­sian­toja löy­tyy esi­merk­kejä — linkistä.

Tein sisäistä ja ulkoista IT audi­toin­tia sekä haas­teel­lis­ten IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia  jo ennen yri­tyk­sen perus­ta­mista koko 2000-luvun ensim­mäi­set kah­dek­san vuotta. Uuden tek­no­lo­gian ja sen sovel­ta­mi­nen käy­tän­töön ollut mie­len­kiin­non koh­teena jo vuo­desta 1989 kun ensim­mäi­nen työni mik­ro­tu­ki­hen­ki­lönä alkoi Enso-Gutzei­tin Lon­toon myyntikonttorissa.

Toi­min alan kan­sain­vä­lis­ten kat­to­jär­jes­tö­jen Infor­ma­tion Sys­tems Audit and Cont­rol Associa­tio­nin, www.isaca.org sekä The Ins­ti­tute of Inter­nal Audi­tor­sin (IIA), www.theiia.org stan­dar­dien, eet­tis­ten sään­tö­jen ja peri­aat­tei­den mukaisesti.

Olen mukana seu­raa­vissa yhdistyksissä:

Pal­ve­lu­va­li­koima kat­taa tie­to­jär­jes­tel­mä­tar­kas­tuk­sen kaikki osa-alu­eet. Hoi­dan yri­tyk­sen sisäi­sen IT- tar­kas­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan tai tie­tyt, eri­tyis­osaa­mista vaa­ti­vat osat siitä. Eri­tyi­sesti Active Direc­tory-toi­mia­lu­ee­seen liit­ty­vät pal­ve­lut ovat eri­kois­osaa­mi­sena. Kon­sul­toin myös asiak­kai­den ylintä joh­toa ja ATK-asian­tun­ti­joita myös uusim­mista tek­no­lo­gioista esi­tyk­sillä, kon­sul­toin­nilla ja erityistoimeksiannoilla.

Lisäin­foa saa alle­kir­joit­ta­neelta ja kevään 2011 asia­kas­tie­dot­teesta. Kaikki asia­kas­tie­dot­teet löy­dät tästä asia­kas­in­fot — linkistä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Luot­ta­muk­sella Jari, CISA, Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tem Auditor

CISA-ISACA-2019-Jari-Harju

jari.harju(at)doaudit.fi
puh: 040 566 8833
Twitter@DoAudit
Skype: DoAu­dit