Aika­jana

Out­look 2010

10.6.2010

Out­look 2010 TO-ken­­tän asia: nk2 tie­dosto pitää lait­taa %username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook hake­mis­toon. Eli jos pro­fii­lin nimi on sami (ole­tuk­sena Out­look), niin sil­loin tie­dos­ton nimeksi laita sami.nk2. Sit­ten avaa Cont­rol Panel, käyt­tä­jä­ti­lien koh­dasta oma tilisi ja sen takaa löy­tyy Mail/Posti. Sit­ten kun oikea pro­fiili koh­dalla, Start – Run: outlook.exe /importnk2 Toimi hyvin, tein juuri…Lue lisää…

F1/Help ei toimi Win­dows 7 tai Win­dows 2008 Ser­ve­rissä — pikaohje

4.6.2010

Moi, http://support.microsoft.com/kb/917607#kna löy­tyy tuosta kun F1 — Help pai­na­malla ei aukea ohje­tie­dos­tot. ter­vei­sin Jari

ei uusinta tek­niik­kaa, mutta tie­to­jen palau­tus onnistui

1.6.2010

Moi, välillä jotain muuta kuin Win­dows 7 tai Office 2010, kuvat ker­to­ne­vat Suo­raan­Suo­neen => EnsiApu => Teko­Hen­gi­tys ket­jun, kaikki tal­lessa kah­dek­san Giga­ta­vun kiin­to­le­vyltä, vm. 1999. Ja sit­ten takai­sin tuo­tan­toon, tosin ehkä mie­timme miten voisi uusia ko. sys­tee­miä… ter­vei­sin Jari

Apple iPhone — AppShouter

31.5.2010

Moi, http://www.appshouter.com/ siitä voi vapaasti valita mitä haluaa Ome­na­kän­nyynsä tai iPa­diin lai­tella… ter­vei­sin Jari

Mic­ro­soft Office 2010 suo­meksi SA-asiakkaille

28.5.2010

Moi, eli MS Office 2010 suo­men­kie­li­senä on saa­ta­villa SA-asiak­­kaille (Software Assu­rance) Mic­ro­sof­tin lisen­sioin­ti­si­vu­jen lataus­ten kautta. Ja sen mukana näyt­tää vakiona asen­tu­van suo­men oiko­lu­vun lisäksi englanti, saksa, ranska ja ruotsi. Office 2007:lle teh­dyt mak­rot tun­tu­vat toi­mi­van myös hyvin, ei ongel­mia sen osalta kol­men päi­vän inten­sii­vi­sen päi­vit­täi­sen käy­tön jäl­keen. ter­vei­sin Jari

Office 2010 ja Win­dows 7

25.5.2010

Moi, ensim­mäi­nen kym­me­nen käyt­tä­jän orga­ni­saa­tio tehty puh­taasti Win­dows 7 — ja Office 2010 — ympä­ris­töön. Lop­pu­tu­losta aut­toi osaa­vat ja ennak­ko­luu­lot­to­mat käyt­tä­jät, kii­tok­sia heille. Tähän pääs­tiin teke­mällä ensin IT audi­tointi, ana­ly­soi­malla käy­te­tyt ohjel­mis­tot ja sen jäl­keen haluttu tah­to­tila. Out­look 2010 Backs­tage ja PST-tie­­dos­­to­­jen siirto kun ope­raat­to­rin vaihto samalla aiheut­ti­vat pie­niä lisä­vi­vah­teita…Lue lisää…

Twit­ter @DoAudit

24.5.2010

Moi, eli Twit­ter @Doaudit siis yksi mah­dol­li­suus, http://www.twitter.com/DoAudit/ mutta 140 mer­killä kuva­taan maa­il­man menoa. Lähinnä tar­koi­tettu link­kien ohjauk­seen, aina­kin sii­hen käy hyvin. ter­vei­sin Jari

Help ja F1 ei toimi Win­dows 7 tai Win­dows Vis­tassa tai Win­dows 2008 Ser­ver — käyt­tö­jär­jes­tel­missä — WinHlp32.exe

19.5.2010

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=258aa5ec-e3d9-4228–8844–008e02b32a2c&displayLang=fi Win­dows 7:n Win­dow­sin ohje ‑ohjelma (WinHlp32.exe) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6EBCFAD9-D3F5-4365–8070–334CD175D4BB&displayLang=fi Win­dows Vis­tan Win­dow­sin ohje ‑ohjelma (WinHlp32.exe) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0468fefd-b54f-4c57-8340-c6dd2ec20c0a&displayLang=fi Win­dows Ser­ver 2008n Win­dows Help ‑ohjelma (WinHlp32.exe) WinHlp32.exe-ohjelma tar­vi­taan sel­lais­ten 32-bit­­tis­­ten ohje­tie­dos­to­jen näyt­tä­mi­seen, joi­den tie­dos­to­tun­niste on .hlp. Sinun täy­tyy asen­taa tämä ohjelma, jotta voit tar­kas­tella .hlp-tie­­dos­­toja Win­dows Ser­ver 2008 ‑käyt­tö­jär­jes­tel­mässä http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a83698ae-4ecb-4660-b402-2c5659dcb4ef&displayLang=fi Win­dows Ser­ver 2008 R2:n Win­dow­sin…Lue lisää…

Mac OS X — yhteen­so­pi­vuus Win­­dows-ohjel­­mis­­to­­jen kanssa

18.5.2010

Moi, Mac OS X:n käyt­tö­jär­jes­tel­män (Snow Leo­pard — lumi­leo­pardi) osalta tein bulk­ki­siir­toja Win­dows — koneista Snow Leo­par­dille ja samalla tes­ta­sin käy­tän­nössä miten hyvin toi­mii eri Win­­dows-ohjel­­milla teh­dyt tie­dos­to­muo­dot Mäkissä. Lop­pu­tu­los oli kuta kuin­kin odo­tettu. Kaikki toi­mi­vat ongel­mitta ja ainoas­taan käyt­tö­liit­tymä eri­lai­nen. Seu­raa­vat ohjel­mis­tot päi­vit­täi­sessä käy­tössä (ei vakiona Macissa tule­vat siis): * Boot Camp…Lue lisää…

MS Office 2010 18.5.2010 + MS Office 2010 ‑tek­no­lo­gia­ta­kuu

18.5.2010

Moi, löy­tyy osoit­teesta www.office.fi ja sieltä ohjau­tuu Mic­ro­soft Office 2010 jul­kis­tus­ti­lai­suu­teen ja mate­ri­aa­liin. Mic­ro­soft Office 2010 — tek­no­lo­gia­ta­kuu — http://office2010.microsoft.com/fi-fi/tech-guarantee/ eli samalla tavalla kuin oli syk­syllä tam­mi­kuun lop­puun asti Win­dows 7 — tek­no­lo­gia­ta­kuu. ter­vei­sin Jari

kuk­ka­ro­mak­sa­mi­nen

18.5.2010

APE Pay­men­tin kuk­ka­ro­mak­sa­mi­nen => http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article403739.ece Muis­tan kun Eunet Fin­lan­dilla oli 90-luvun alussa saman­lai­nen asia, nyt tie­ten­kin uusi aika ja tar­vetta alle 50 sen­tin mak­suille. Apple iTu­ne­sissa eko­sys­teemi hoi­taa asian aina­kin hie­nosti, musiik­ki­kap­pale 0,99 Euroa ja Apple ID:n takana luot­to­kortti. iTu­nessa osta­mi­nen on yhden sala­sa­nana takana, ja sit­ten visa vin­kuu saman­tien…Lue lisää…

Elgato EyeTV Apple iPho­nessa ja Mac Prossa

7.5.2010

Moi, lupa­sin kokeilla ja sehän toi­mii! Eli hybrid-TV-kortti (antenni ja kaa­peli yhdessä) Elga­ton EyeTV USB-kaa­­pe­­lin kautta Mac Prossa kiinni. Kuva näkyy ok, mutta var­si­nai­nen clue => kat­son samaan aikaan Sone­ran 3G-ver­­kon kautta Apple iPhone — puhe­li­mella samaa, pelit­tää hie­nosti. Pari kuvaa mukana, lisä­tie­toa alle­kir­joit­ta­neelta. t. Japa Mac-koneesta live TV lähe­tys jää­kie­kon…Lue lisää…

MS Office 2010, Visio 2010 ja Pro­ject 2010 ‑koke­muk­sia

6.5.2010

Moi, Ensim­mäi­senä Office 2010 & kuu­kau­den vinkki:  “Köy­hän mie­hen laser­kynä” ja Power­point 2010 => F5 diaesitys/Slide Show ja paina Ctrl nap­pula poh­jaan ja paina hii­ren vasenta nap­pu­laa => voi­laa, unoh­tu­nut laser on video­tyk­kie­si­tyk­sessä mukana! Mic­ro­soft Tech­net for IT Pros kautta kaikki kolme ohjel­mis­toa on asen­net­tuna, ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia alka­nut ker­tyä 22.4 alkaen. Ja…Lue lisää…

MS Office 2010 lisen­siointi, muut ohjel­mis­tot ja lisenssit

6.5.2010

Moi, onko käy­tös­säsi Mic­ro­soft Office 2003 tai 2007? Ja onko siitä ken­ties Stan­dard, Pro­fes­sio­nal vai Small Busi­ness Edi­tion? Ja onko ne tul­leet OEM-lisens­­seinä vai han­kittu MOL, Open License tai Select — sopi­muk­sella? Ja onko niissä SA-sopi­­mus vuo­den, kah­den tai kol­men vuo­den yllä­pi­dossa? Tai Win­dows XP, Vista ja 7 vas­taa­valla tavalla, Win­dows…Lue lisää…

Mac OS/X Printsc­reen ja Alt-Printscreen

6.5.2010

Moi, alla siis pikaohje Mäkin osalta. t. Japa

Google hakuun vir­tu­aa­li­nen näp­päi­mistö mukaan

4.5.2010

Moi, jos olet ulko­mailla tai koneessa ei ole suomi kie­li­va­lin­tana => Google hakee ko. maan kuuk­ke­lin. Mutta jos siinä kir­joit­taa hakuja jotka olisi ko. maa­han tai se tajuaa jon­kun 25 eri kie­lestä, tuo mukaan vir­tu­aa­li­näp­päi­mis­tön: Toi­mii hie­nosti siis. ter­vei­sin Jari

oi mun Jasmiinini…

3.5.2010

Return-path: Deli­­very-date: Tue, 03 May 2010 04:59:51 +0300 Hei Nimeni on miss Jas­mine, olen ainoa tyttö etsii mies, joka voi kat­ko­vat hyvät suh­teet minua joka ymmär­tää rak­kau­den luot­ta­mus ja isä ei ole otta­nut sitä, miten haus­kaa aina vaan kyp­sy­nyt mies huu­mo­rin­ta­jui­nen luke­mi­sen jäl­keen hie­man te i joh­taa kiin­nos­taa tie­tää kir­joi­tat minulle…Lue lisää…

tie­to­lii­ken­ne­ver­kon nopeus — esi­merkki 100 Mt:n tie­dos­ton latauksesta

23.4.2010

Moi, ame­rik­ka­lai­set käyt­tä­vät nopeuk­sista myös ter­mejä T1 ja T3. T1 nopeus on 1.54 Mbps ja T3 nopeus 44,7 Mbps. Suo­messa vas­taa­via ter­mejä ei ole käy­tössä mutta T1 on parin megan linja ja T3 on puo­let sadan megan lin­jasta siis, about­tia­ral­laa. Alla esi­merkki tie­dos­ton lataus­no­peu­desta tie­to­lii­ken­ne­ver­kon osalta, 100 Mega­ta­vun tie­dosto: ter­vei­sin Jari

Chat Rou­lette — raport­ti­nap­pula, vaat­teet päällä ja yli 16 v…

20.4.2010

Moi, nuo­ri­son uusi suo­sikki, Chat Rou­lette. Otsi­kon mukai­set ohjeet oli­vat. Pika­ko­kei­lulla toimi mutta ei iske­nyt aina­kaan heti vaikka Ruot­sissa ollut suur­me­nes­tys nuo­ri­solla. Idea: Itsellä net­tiyh­teys ja net­ti­ka­mera, sit­ten antaa satun­nai­sen vas­ta­pe­lu­rin ja hänen kanssa sit­ten chat­tai­lut peliin… ter­vei­sin Jari

Office 2010 Reac­hes RTM — tiedoksi

17.4.2010

Moi => Tämä info suo­raan eili­sestä Mic­ro­sof­tin blo­gista: release-to-manu­­fac­­tu­­ring (RTM) miles­tone for Office 2010, Sha­re­Point 2010, Visio 2010 and Pro­ject 2010! RTM is the final engi­nee­ring miles­tone of a pro­duct release and our engi­nee­ring team has pou­red their heart and soul into reac­hing this miles­tone. It is also an appropriate time to re-emp­­ha­­size…Lue lisää…

Switch Off

6.4.2010

Moi, eli tällä saa aikaan koneen etänä teke­mään mitä halu­taan => http://www.airytec.com/en/switch-off/default.aspx ter­vei­sin Jari

Twit­ter lai­tettu mukaan

3.4.2010

Moi, eli saa WordPres­sin kautta Twit­ter seu­ran­nan päälle. Lai­te­taan tämä toi­mi­maan 7.–8.4 aikana, kuten oli puhetta viime vii­kolla siis. ter­vei­sin Japa toi­mii kuten näkyy, ter­vei­sin uudes­taan Japa

brow­ser infor­ma­tion — selaininfo

3.4.2010

Hi, now brow­ser infor­ma­tion also avai­lable as agreed ==> www.doaudit.fi/browser/ Moi, nyt on tuol­lai­nen, oli tar­vetta ja tehty samalla kun asia­kas­ca­sessa kat­sot­tiin selai­men eri ver­siot jotka käy­tössä: https://www.doaudit.fi/selain/ ter­vei­sin Jari

sala­sa­noista esi­merkki — kuinka saada ne auki?

29.3.2010

Unoh­ditko sala­sa­nasi tai sala­sana hukassa? Onko tar­vetta saada auki tie­dosto joka suo­jattu sala­sa­nalla tai Win­dow­siin ei pääse kun kukaan ei tiedä käyt­tä­jän sala­sa­naa? Onko yrityksen/työntekijän sala­sa­na­lista tuhottu/poistettu tar­koi­tuk­sella? => Ota yhteyttä, yli 180 eri tie­dos­to­muo­toa aukeaa. Ote­taan luon­nol­li­sesti huo­mioon samalla lex Nokia ja yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät asiat. Suo­messa taval­li­sim­mista muo­doista aukeaa…Lue lisää…

Apple iPhone vas­taa­jan mää­rit­tä­mi­nen — Puhe­posti siis

26.3.2010

Vas­taa­ja­nu­me­ron mää­rit­tä­mi­nen 1. mene puhe­lin­ti­laan 2. valitse näp­päi­mistö 3. näp­päile **5005*86*vastaajanumero# (esim. +358420123456) Plus-mer­­kin saat näky­viin, kun pai­nat nolla-näp­­päintä vähän aikaa poh­jassa 4. paina soita-näp­päintä … vaikka ei tapahdu mitään, siis ei kuulu häly­tystä… mutta kokeile sen jäl­keen tuota Vas­taa­jaan soit­ta­mi­nen (eli puhe­pos­ti­ku­va­ketta) Vas­taa­ja­nu­me­ron pois­ta­mi­nen 1. mene puhe­lin­ti­laan 2. valitse…Lue lisää…

ori­gi­naa­lin Win­dows Vis­tan ja XP SP2 tuki lop­puu 13.4.2010

24.3.2010

Win­dows Vista ja Win­dows XP pitää päi­vit­tää uusim­piin ver­sioi­hin koh­ta­puo­liin. Muu­ten käyt­tä­jät jää­vät ilman Mic­ro­sof­tin jul­kai­se­mia tie­to­tur­va­kor­jauk­sia. Päi­vit­tä­mä­tön Win­dows Vista ‑käyt­tö­jär­jes­telmä jää vaille Mic­ro­sof­tin kuu­kausit­tai­sia kor­jauk­sia 13. huh­ti­kuuta alkaen. Win­dows XP Ser­vice Pack 2 kokee saman koh­ta­lon 13. hei­nä­kuuta. Lisäksi kaik­kien Win­dows 2000 — ja Ser­ver 2000 ‑ver­sioi­den tuki päät­tyy samana…Lue lisää…

24. — 26.3.2010 eri­tyis­tar­jous — lue lisää www.doaudit.fi

22.3.2010

Moi, ensim­mäi­sen vuo­den kun­niaksi tällä vii­kolla 24. — 26.3.2010 eri­tyis­tar­jous “Suo­raan­Suo­neen” skan­nauk­sesta. Lue lisää https://www.doaudit.fi/ ja ota roh­keasti yhteyttä, luot­ta­muk­sella. ter­vei­sin Jari Harju

FBLook — Office 2007, Social Con­nec­tor — Out­look 2010

20.3.2010

FBLook — vas­taava kuin Social Con­nec­tor Out­look 2010:lle — Out­look 2003:lle ja Out­look 2007:lle. Tänään kes­kus­te­limme eri tavoista integroida osaksi säh­kö­pos­tia. Täl­lai­nen ole­massa, pika­tes­tinä toimi mutta onko jo ken­ties yri­tyk­sen koneen perus­pa­ke­tin asen­nuk­sessa? Out­look 2010:lle siis Social Con­nec­tor vas­taa­van nimi,… FYI. Lai­tel­kaa kom­men­tit, löy­tyy http://www.techhit.com/FBLook/ FBLook — use Face­book from…Lue lisää…

Inter­net Explo­rer 9 Plat­form Pre­view julkaistu

17.3.2010

http://ie.microsoft.com/testdrive/ Ja toi­mii vain ja ainoas­taan Win­dows Vista SP2 ja uudem­milla Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­millä. t. Japa

Win­dows 7 — liput toi­mi­tettu voittajalle

12.3.2010

Moi, www.doaudit.fi/Windows7 ==> liput toi­mi­tettu voit­ta­jalle, tänx ker­to­muk­sista. Ker­toil­kaa lisää kun tör­mä­tään. t. Japa

MTV3 Kat­somo — mie­len­kiin­toi­set lisät — esi­merk­kinä inte­rak­tii­vi­suu­desta F1-lisäkuvat

12.3.2010

Moi, kokei­lin tänä aamuna MTV3 Kat­so­mon F1-kau­­den uutuuk­sia, sisä­ka­mera, auto­jen sijain­nit radalla jne. Hie­nosti toimi. ter­vei­sin Japa

Win­dow­sin ver­sioi­den elinkaaresta

11.3.2010

Tässä hyvä kuva Win­dow­sin eri ver­sioi­den elin­kaa­resta uudesta Tie­to­kone 3/2010 ko. aiheesta. t. Japa

Win­dows Vis­tan ja XP:n tuesta hyvä tietää

11.3.2010

Joi­den­kin Win­­dows-ver­­sioi­­den tuki päät­tyy  Tuki Win­dows Vista ‑jär­jes­tel­mille ilman ser­vice pac­kejä päät­tyy 13. huh­ti­kuuta 2010. Tuki Win­dows XP ‑jär­jes­tel­mille, joi­hin kuu­luu Ser­vice Pack 2 (SP2), päät­tyy 13. hei­nä­kuuta 2010.*  Jos käy­tät jota­kin näistä ver­sioista tuen päät­ty­mi­sen jäl­keen, et enää saa Win­dows-tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä.   Mikä ver­sio ja ser­vice pack käy­tös­säni on?    Mitä tuen päät­ty­mi­nen merkitsee?

Nor­dean osalta saman­lai­nen phis­hing menossa

10.3.2010

Moi, tulee myös suo­meksi, tällä ker­taa vuo­rossa Nor­dea. Eli ei edel­len­kään kan­nata uskoa kaik­kea… t. Japa kes­kellä SEPA-IBAN- ja BIC-selvitystä

kevät 2010 — asiakasinfo

10.3.2010

Hyvät luki­jat ja asiak­kaani, kuten olemme IT audi­toin­neissa huo­man­neet, maa­lais­järki ja pit­kä­jän­tei­nen työ aut­ta­vat eri­tyi­sesti tie­to­lii­ken­ne­ver­kon ja tie­to­tur­van osalta. Muista aina­kin seu­raa­vat koh­dat jotka tule­vat esille IT audi­toin­neissa — kuten Juko­lan vies­tin seit­se­män vel­jestä — seit­se­män perus­oh­jetta: 1. Vas­tuuta — tee sel­keä pää­tös kenen vas­tuulla ovat tie­to­lii­kenne, tie­to­turva, ohjel­mis­tot, ris­kien­hal­linta,…Lue lisää…

Tär­keitä Secu­rity Viesti — esi­merkki säh­kö­pos­tin kautta tule­vista vää­ristä tietoturvajutuista

9.3.2010

Moi, tulee myös suo­meksi, tällä ker­taa vuo­rossa OP-Poh­­jola. Ei kan­nata uskoa kaik­kea… t. Japa kes­kellä SEPA-IBAN- ja BIC-sel­vi­tystä = = = = = Lähet­täjä: OP-Poh­­jola Group [mailto:security@pda.op.fi] Lähe­tetty: 9. maa­lis­kuuta 2010 6:50 Aihe: [SPAM: 4.383] Tär­keitä Secu­rity Viesti  Arvos­te­tun Asia­kas­pal­velu, Voit p??sy verk­ko­pank­kiin on kes­key­tetty, koska ris­ti­riita k?ytt?j?tunnus ja tur­val­li­suu­den…Lue lisää…

Mic­ro­soft Office 12.5.2010 saa­ta­ville suurasiakkaille

8.3.2010

Moi, MS Office 2010 tulee Mic­ro­sof­tin suurasiak­kai­den saa­ta­ville tou­ko­kuun 12. päivä 2010. Samoin jos ostaa uuden Officen, sen voi päi­vit­tää seu­raa­vasti 2010-ver­sioon: Here are the qua­li­fica­tion terms: Purc­hase Office 2007, or a new PC with Office 2007, and acti­vate it between March 5, 2010 and Sep­tem­ber 30, 2010 Have, or create a Win­dows Live ID…Lue lisää…

Win­dow­sup­da­ten osalta muut selai­met saa­ta­ville EU-pää­­tök­­sen perusteella

2.3.2010

Moi, 8.3 alkaen tulee voi­maan EU:n pää­tös siitä että Mic­ro­sof­tin pitää tar­jota IE-selai­­men tilalle myös muita selai­mia. Se tulee käyt­töön Win­dow­sup­da­ten kautta ja näyt­tää tältä: Mic­ro­soft is to offer its Euro­pean users the chance to use a Web brow­ser other than its own. The agree­ment with the Euro­pean Com­mis­sion ends a long-run­­ning dis­pute over…Lue lisää…

Inter­net Explo­rer 6 tuki lop­puu mm. YouTubesta

23.2.2010

Moi, 13.3.2010 lop­puu You­­tube-videoi­­den tuki Inter­net Explo­rer 6 — selai­melle. Eli vähän samalla tavalla kuin Win­dows XP alkaa olla iäkäs, IE 6 — selai­men osalta vaan käy vali­tet­ta­vasti sama. Suu­rin ongelma on yri­tys­käy­tössä. Pikat­sek­kauk­sella pro­sent­tio­suu­det yhdestä taval­li­sesta net­ti­si­vus­tosta Google Ana­ly­tics — työ­ka­lulla (23.1 — 23.2.2010 — IE ‑selain­ten osuus ero­tel­tuna, koko­nais­mää­rästä 56 %): ter­vei­sin Japa

Win­dows 7 GodMode

20.2.2010

Saat God­Mo­den käyt­töösi seu­raa­villa pikaoh­jeilla (luon­nol­li­sesti Administrator/Järjestelmänvalvoja oikeuk­sin): * tee esi­mer­kiksi työ­pöy­dälle uusi kan­sio * laita kan­sion nimeksi: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} * klik­kaa ulos uudesta kan­siosta jol­loin kan­sion ulko­näkö muut­tuu ja nimenä lukee vain God­Mode * sii­näpä se, ja ymmärrä mitä olet tekemässä

Win­dows 7 — yksi Idän Ihmeistä?

17.2.2010

Moi, Win­dows 7 — myös Yksi Idän Ihmeistä? => haluatko liput itsel­lesi ja kave­ril­lesi SAI­PAn peliin? Par­haan Win­dows 7 — selos­tuk­sen teh­nyt pal­ki­taan kah­della SAI­PAn run­ko­sar­jan lipulla istu­ma­kat­so­moon. Kaikki mie­len­kiin­toi­set jutut jul­kais­taan lopuksi mikäli hen­kilö ei halua sitä kiel­tää. Lisä­tie­toa lin­kistä www.doaudit.fi/Windows7/ ter­vei­sin Japa, DoAu­dit Oy — Sai­pan Sput­nik ver­kos­ton…Lue lisää…

Win­dows 7 käy­tön­val­vonta (paren­tal controls)

4.1.2010

Moi, Win­dows 7 käy­tön­val­vonta (Paren­tal Cont­rols) anta­vat mah­dol­li­suu­den sää­tää käyt­tö­ai­koja ja käyt­tö­oi­keuk­sia suo­raan Käyt­tä­jä­ti­lien kautta: ter­vei­sin Jari

Mic­ro­soft Office 2010 Pro­fes­sio­nal Beta

20.11.2009

Moi, Mic­ro­soft Office 2010 Pro­fes­sio­nal Beta => asen­net­tuna, käy­tössä, kysele lisä­kom­ment­teja alle­kir­joit­ta­neelta. Lisäksi Visio 2010 ja Pro­ject 2010 betat lai­tettu ja päi­vit­täi­sessä käy­tössä kaikki nuo nyt aktii­vi­sena. t. Japa

Win­dows 7 käytännössä

14.10.2009

Moi, kol­mella eri koneella ollut elo­kuun ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen Win­dows 7 Enterr­pise kah­della koneella ja Win­dows 7 Ulti­mate. Virus­tor­jun­toina käy­tössä F‑Securen 2009 ver­sio, McA­feen 8.7 ver­sio ja Nor­to­nin 2010 ver­sio. Kaikki toi­mi­vat moit­tees­to­masti. Samoin toi­mi­vat ok muut­kin ohjel­mat. Ainoa ohjelma joka ei ole toi­mi­nut suo­raan on ollut Digian Ima­geExpo (jolla kat­so­taan esi­mer­kiksi…Lue lisää…

Num­Lock päälle käyn­nis­tyk­sen yhteydessä

14.10.2009

http://support.microsoft.com/kb/154529 NUM LOCK ‑näp­päi­men tila on käyt­tä­jä­koh­tai­nen, ja NUM LOCK ‑näp­päin ei ole käy­tössä ole­tusar­von mukaan. Jos haluat, että NUM LOCK ‑näp­päin on otettu käyt­töön ennen kuin käyt­täjä pai­naa CTRL+ALT+DEL kir­jau­tuak­seen sisään, sinun on muu­tet­tava ole­tus­toi­minta Rekis­te­rie­di­to­rin avulla. Jos haluat Mic­ro­sof­tin kor­jaa­van tämän ongel­man puo­les­tasi, siirry Kor­jaa ongelma puo­les­tani ‑osaan.…Lue lisää…

Win­dows 7 Enterprise RTM

8.8.2009

Moi, Mic­ro­soft Tech­ne­tin tilauk­sen kautta asen­nettu Think­Pa­dille Win­dows 7 Enterprise omalle kan­net­ta­valle per­jan­taina 7.8.2009.  Kah­dessa eri pilo­tissa käy­dään läpi miten nykyi­set sovel­luk­set toi­mi­vat siinä. Lisä­tie­toja alle­kir­joit­ta­neelta. ter­vei­sin Japa

Win­dows 7 RC ja Mic­ro­soft Office 2010 Tech­nical Preview

15.7.2009

Moi, molem­mat, Win­dows 7 RC ja Mic­ro­soft Office 2010 Tech­nical Pre­view, käy­tössä ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia voi kysellä lisää alle­kir­joit­ta­neelta. kesä­ter­vei­sin Japa

DoAu­dit Oy perus­tettu 17.3.2009

24.3.2009

Moi, viime per­jan­taina 20.3.2009 aamun kah­vi­tun­nilla poik­ke­sin Lap­peen­ran­nan mai­straat­tiin ja vart­ti­tun­tia myö­hem­min oli DoAu­dit Oy tehty ja Y‑tunnus saatu. Siitä se alkaa, uuden opis­kelu yksi­tyis­yrit­tä­jän uralla. Ter­vei­sin Japa