Aika­jana

Kevät 2018 — asiakasinfo

9.2.2018

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Kevät 2018 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä. Erin­omai­sen hyvää kevättä ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Hel­mi­kuun 2018 ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | // IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­­ris­­tö­­jen kon­sul­toin­tia…Lue lisää…

Win­dows 10 kie­li­pa­ketti? Ja eri kie­let Windowsissa?

5.2.2018

Hyvä luki­jani, ker­taus on opin­to­jen äiti mutta kautta aiko­jen yksi suo­si­tum­mista jutuista DoAu­di­tin sivuilla. Näin se menee edel­leen, vuonna 2018. Olkaapa hyvä Win­dows 10:n käyt­tämä kieli? Suu­rin osa tie­tää että Win­dows 95, Win­dows XP ja vielä Win­dows 7 oli­vat sel­lai­sia että kun kau­pasta osti käyt­tö­jär­jes­tel­män niin 1. asen­nuk­sessa valit­tiin käy­tet­tävä kieli. Ja…Lue lisää…

Mic­ro­soft Office 2019 toi­mii vain Win­dows 10:ssä

26.1.2018

Hyvä Asiak­kaani ja Luki­jani, kuten kaikki nykyi­set asiak­kaani ovat huo­man­neet ja tie­dos­ta­neet, olemme teh­neet ole­tuk­sena ainoas­taan ja vain Win­dows 10 — ympä­ris­töjä ja nii­hin osana toteu­tuk­sia käy­tän­nössä aina MS Office 2016 — ympä­ristö samalla kun päi­vi­tyk­set ovat tehty. Kesällä 2018 oi tulossa uusin Mic­ro­sof­tin toi­mis­to­pa­ketti, ver­sio­nu­me­rol­taan MS Office 2019: Mitä otet­tava…Lue lisää…

Win­dows 8.1. viral­li­nen tuki päät­tyi 9.1.2018

10.1.2018

Hyvä luki­jani, Win­dows 8 ja sii­hen tul­lut päi­vi­tys 8.1. Monilla huo­noja koke­muk­sia ko. käyt­tö­jär­jes­tel­mästä mutta se tuli kan­net­ta­vien mukana vakiona ja edel­leen käy­tössä. Ota huo­mioon että  Win­dows 8.1:n ylei­nen tukiaika päät­tyi 9.1.2018. Käyt­tö­jär­jes­tel­mälle on luvassa vielä jat­ket­tua tukea tam­mi­kuun 10. päi­vään vuo­teen 2023 saakka. Käy­tän­nössä jat­kettu tuki tar­koit­taa pelk­kiä tie­to­tur­va­kor­jauk­sia. Tilanne on…Lue lisää…

http => https — tar­vetta esim. WordPress-ympäristöissä?

5.1.2018

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. SSL (Secure Soc­kets Layer) salausta käy­te­tään sil­loin kun halu­taan var­mis­taa selai­men ja WWW-pal­­ve­­li­­men väli­nen lii­kenne. Yhteys pal­ve­li­melle sala­taan sekä samalla var­mis­te­taan pal­ve­li­men ole­van juuri kysei­sen yri­tyk­sen pal­ve­lin. Net­tio­soit­teessa sen huo­maa siis S‑kirjaimesta…Lue lisää…

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2017

21.12.2017

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2017 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Mobii­lin osuus kas­vaa koko ajan DoAu­di­tin sivuilla kävi­jöistä 7…Lue lisää…

Uusi vuosi & uudet pro­jek­tit. Kohti vuo­den 2018 toimeksiantoja!

15.12.2017

Hyvät Asiak­kaani ja Yhteis­työ­kump­pa­nini, tätä vuotta on vielä jäl­jellä muu­tama viikko. Kii­tos erin­omais­ten asiak­kai­den lop­pu­vuo­den kalen­teri on täy­teen buu­kattu eri­lais­ten pro­jek­tien osalta. Vuo­den 2018 osalle on sovittu eri­lai­sia pro­jek­teja toi­min­nan ja työ­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen. Nor­maa­listi IT audi­toin­nin kautta teh­dään tilan­ne­kar­toi­tus, miten nyt teh­dään ja sen perus­teella mie­ti­tään miten tie­to­tek­niikka aut­taa yri­tystä…Lue lisää…

Sala­sa­nat hukassa? Tar­vit­set sala­sa­noja jotka selai­meen tallennettu?

7.12.2017

Sala­sa­nat hukassa? Tar­vit­set sala­sa­noja jotka selai­meen tal­len­nettu? tai esi­mer­kiksi yllä­pi­tä­jän ja/tai käyt­tä­jän sala­sana unoh­tu­nut Win­dows 10‑, Win­dows 7‑, Vista- tai XP-koneesta? Sala­sa­naa ei kukaan tiedä/muista Ubun­tuun? Yllä­pi­tä­jän sala­sana hukassa Macin High Sier­rasta tai vaik­kapa Macin Lei­jo­nasta? Ja lisäksi ken­ties on Google Cho­messa, Mozilla Fire­foxissa ja/tai Inter­net Explo­re­rissa täppä päällä “muista…Lue lisää…

Mic­ro­soft 365 > Mitä siis on tulossa?

30.11.2017

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, käy­tän­nössä mel­kein kaikki asiak­kaani käyt­tä­vät Win­dows — koneita ja sii­hen asen­net­tua Mic­ro­soft Office — paket­tia. Tai jos eivät käytä, sen jäl­keen käyt­tä­vät kun olemme saa­neet stan­dar­di­soi­tua ja muu­tet­tua asiak­kaan ympä­ris­töön. Mic­ro­soft jul­kaisi 10.7.2017 maa­il­man­laa­jui­sessa MS Ignite 2017 — semi­naa­rissa että se yhdis­tää MS Office- ja Win­­dows-tuot­­teet…Lue lisää…

Tie­dos­tot hukassa tai kiin­to­le­vyn tie­dot hukassa/hajonnut?

17.11.2017

Onko tie­tosi hukassa tai kiin­to­levy hajon­nut? olen ollut vuo­desta 2011 asti ser­ti­fioitu Ibas Kroll Ont­rack Oy kump­pani Etelä-Kar­ja­lassa. Kiin­to­levy ei toimi… Mene­tin tie­dos­toni! Ota yhteyttä — tie­to­jen palau­tus, tie­to­jen palaut­ta­mi­nen, data hukassa, eri­kois­toi­mek­sian­not. Tär­kein sääntö: Älä tee mitään yli­mää­räistä vaan ota yhteyttä, roh­keasti! DoAu­dit 040 566 8833 pelas­tus­ter­vei­sin Jari Face­book / Ins­ta­gram…Lue lisää…

Talvi 2017 — asia­kas­info julkaistu

16.11.2017

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Talvi 2017 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä. Erin­omai­sen hyvää lop­pu­vuotta 2017 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Mar­ras­kuu 2017 — ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | // IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien…Lue lisää…

Mic­ro­soft Teams ja Skype for Busi­ness yhteen — muut­tuuko mikään?

30.10.2017

Mic­ro­soft jul­kisti Skype for Busi­ness — ohjel­man yhdis­tä­mi­sen tule­vai­suu­dessa Mic­ro­soft Teams — työ­ka­luun. Video, puhe ja muut reaa­liai­kai­seen yhtey­den­pi­toon suun­na­tut työ­ka­lut ovat siis jat­kossa Mic­ro­soft Team­sin kautta. Tämä tapah­tuu vii­meis­tään kesällä 2018 kun Mic­ro­soft Office 2019 — toi­mis­to­pa­ketti jul­kais­taan. Mikä ei muutu? Ne kenellä on “oma” kone­sali, nykyi­set pal­ve­lut eli Skype for Busi­ness omasta kone­sa­lista…Lue lisää…

Venä­jän GDPR — kuka val­voo ja ketä? — miet­teitä ulko­maa­lai­sen henkilötiedoista

25.10.2017

Venäjä ja ulko­maa­lai­sen hen­ki­lö­tie­dot? Tämä­hän on monien huu­lilla nyt: Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) ‑ase­tus vaa­tii pitä­mään hen­ki­lö­tie­dot ajan tasalla ja saa­ta­villa hen­ki­löille, jotka tie­toja tar­vit­se­vat. Orga­ni­saa­tioi­den, jotka käsit­te­le­vät yksi­tyi­siä euroop­pa­lais­ten tie­toja EU:ssa, on vas­tat­tava GDPR-ase­­tuk­­sen vaa­ti­muk­siin 25.5.2018 men­nessä. Mutta miten tähän suh­tau­dut kun menet Venä­jälle ja kir­jau­dut hotel­liin? Tuota ennen on jo…Lue lisää…

Kai­killa pää­te­lait­teilla toi­miva digilehti?

16.10.2017

Moi, Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via link­kejä. Pono­von kausi­jul­kaisu 2017 — 2018 Pono­von kausi­jul­kai­sut 2011 — 2017 Sul­ka­van suur­sou­dut 2016 esite Tacklan pesis 2016 kuvasto Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­­to­­jen alle, ei mihin­kään ulko­puo­li­seen pal­ve­luun.…Lue lisää…

Office 2019 – Exc­hange ja Sha­re­Point mukana – jul­kais­taan kesällä 2018

26.9.2017

Ter­veh­dys, Mic­ro­soft jul­kaisi aika­taulu Mic­ro­soft Office 2019 — ver­siolle: Alun perin moni odotti että ainoas­taan Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun käyt­tä­jät saa­vat uusim­man ver­sion mutta Office 2019 jul­kais­taan kesällä 2018 siten että niistä on saa­ta­villa sekä työ­a­sema- että pal­ve­lin­ver­siot: Word Excel Power­Point Out­look Exc­hange Sha­re­Point Skype for Busi­ness   Skype…Lue lisää…

10.10. Pil­vi­toi­misto works­hop — yrit­tä­jän työym­pä­ristö muuttuu

23.9.2017

Hyvä asiak­kaani, yhteis­työ­kump­pani ja luki­jani, Oletpa vasta har­kit­se­massa pil­vi­toi­mis­ton käyt­töön­ot­toa tai jo aloit­ta­nut, tältä kli­ni­kalta läh­ties­säsi sinulla on tie­dossa miten saat par­haan hyö­dyn irti siitä että sinulla on aina käy­tös­säsi toi­mis­to­työ­ka­lut kuten säh­kö­posti, tal­len­nus­tila ja vii­mei­sim­mät ver­siot doku­men­teis­tasi pai­kasta ja tilan­teesta riip­pu­matta. Oma työ­vä­line (läp­päri, tabletti) kan­nat­taa ottaa mukaan jos…Lue lisää…

Mic­ro­soft Teams ja Skype for Busi­ness yhteen — muut­tuuko mikään?

20.9.2017

Mic­ro­soft jul­kisti Skype for Busi­ness — ohjel­man yhdis­tä­mi­sen tule­vai­suu­dessa Mic­ro­soft Teams — työ­ka­luun. Video, puhe ja muut reaa­liai­kai­seen yhtey­den­pi­toon suun­na­tut työ­ka­lut ovat siis jat­kossa Mic­ro­soft Team­sin kautta. Tämä tapah­tuu vii­meis­tään kesällä 2018 kun Mic­ro­soft Office 2019 — toi­mis­to­pa­ketti jul­kais­taan. Mikä ei muutu? Ne kenellä on “oma” kone­sali, nykyi­set pal­ve­lut eli Skype for Busi­ness omasta kone­sa­lista…Lue lisää…

Win­dows 10 Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tys saa­ta­ville 17. 10.2017

10.9.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani Mic­ro­soft jul­kis­taa kah­desti vuo­dessa ison päi­vi­tyk­sen Win­dows 10 — käyt­tä­jär­jes­tel­mäs­tään. 1.9. Ber­lii­nin IFA-mes­­suilla infot­tiin että Win­dows 10 Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tys jul­kais­taan maa­il­man­laa­jui­sesti 17. 10.2017. Mitä uutta tulossa? (poi­mittu englan­nin­kie­li­sestä esi­tyk­sestä Ber­lii­nistä) Valo­ku­vat ja videot Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tyk­sen kuva­so­vel­lus antaa käyt­tä­jille mah­dol­li­suu­den ker­toa tari­noita kuvien,…Lue lisää…

Out­look 2007 tuki & Office 365?

28.8.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, olen lait­ta­nut tästä jo aikai­sem­min tie­toa ja 1.11.2017 ei siis Mic­ro­soft Office 365 tue Out­look 2007 — ver­siota. Yhä edel­leen tör­mään Out­look 2007 käyt­tä­jiin jotka käyt­tä­vät sitä MS-pil­­vi­­pal­­ve­­luun. Nyt vii­meis­tään kan­nat­taa kat­soa kriit­ti­sin sil­min omaa ympä­ris­töään, sem­min­kin jos Word 2007, Excel 2007 ja Power­point 2007 ovat…Lue lisää…

Aurinko pais­taa ja vettä sataa, tai­taa tulla kesä? Syksy 2017 asiakasinfo

6.8.2017

Arvoisa Luki­jani, syksy 2017- asia­kas­info on ilmes­ty­nyt, kou­lu­jen alkaessa vii­kolla 32. Nämä molem­mat mie­het lopet­ta­vat mutta toi­nen kvar­taali vielä itsellä menossa, ATK-asioissa. Kaksi miestä oli sekä Lon­toossa 2012 että Rio de Janei­rossa 2016 suo­ras­taan maa­gi­sia. Mo Farah vei jo 10 000 met­rin kul­lan ja Usain jäi prons­sille Lon­toon 2017 MM-kisoissa.…Lue lisää…

#kar­ja­love #osa­ta­ri­naa

11.7.2017

Ter­veh­dys, #Microsoft365 #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen #kar­ja­love #osa­ta­ri­naa OLE OSA ETELÄ-KARJALAN TARINAA! Kar­ja­love kerää ete­lä­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään alu­een yrit­tä­jyy­sil­ma­pii­riä sekä teke­mään remp­seää kar­ja­laista mei­nin­kiä entistä tun­ne­tum­maksi! Kar­­ja­­love-tun­­nuk­­sen saa­nut yri­tys on ete­lä­kar­ja­laisomis­tei­nen, pai­kal­lista osaa­mista hyö­dyn­tävä, luo­tet­tava tekijä, joka tun­ne­taan laa­duk­kaista tuot­teista ja hyvästä pal­ve­lusta. Juuri näin — Just DO IT! 

Mic­ro­soft 365 > Mitä tulossa?

10.7.2017

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, käy­tän­nössä mel­kein kaikki asiak­kaani käyt­tä­vät Win­dows — koneita ja sii­hen asen­net­tua Mic­ro­soft Office — paket­tia. Tai jos eivät käytä, sen jäl­keen käyt­tä­vät kun olemme saa­neet stan­dar­dioi­tua ja muu­tet­tua asiak­kaan ympä­ris­töön. Mic­ro­soft jul­kaisi 10.7.2017 maa­il­man­laa­jui­sessa MS Ignite 2017 — semi­naa­rissa että se yhdis­tää MS Office- ja Win­­dows-tuot­­teet…Lue lisää…

Out­look 2010 ei anna avata liit­teinä tul­leita PDF- ja DOC-tiedostoja?

1.7.2017

Moi luki­jani, Out­look 2010 (ja 2013 sekä 2016) ei yhtäk­kiä anna enää avata lii­te­tie­dos­toja jotka ovat Adobe Rea­de­rin PDF-tie­­dos­­toja tai Mic­ro­sof­tin omia Wor­dillä teh­tyjä DOC-tie­dos­toja… Ota yhteyttä, sel­vi­te­tään samalla miksi käy­tössä edel­leen Out­look 2010. Onnis­tuu tuo­kin, ET — eri­tyis­toi­mek­sian­toja, monen muun asian lisäksi. = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi…Lue lisää…

GDPR? — Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion — Mikä se on?

29.6.2017

Mikä se on? Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) ‑ase­tus vaa­tii pitä­mään hen­ki­lö­tie­dot ajan tasalla ja saa­ta­villa hen­ki­löille, jotka tie­toja tar­vit­se­vat. Orga­ni­saa­tioi­den, jotka käsit­te­le­vät yksi­tyi­siä euroop­pa­lais­ten tie­toja EU:ssa, on vas­tat­tava GDPR-ase­­tuk­­sen vaa­ti­muk­siin 25.5.2018 men­nessä. EU:n uusi tie­­to­­suoja-ase­­tus GDPR sisäl­tää eri näke­mys­ten mukaan noin yhdek­sän suurta muu­tosta aikai­sem­paan tie­to­suo­ja­di­rek­tii­viin ver­rat­tuna. [gs_faq id=“153709”] [gs_faq id=“153711”] [gs_faq…Lue lisää…

MS Office 365:n eri osia käyttöön?

22.6.2017

Ter­veh­dys, Forms — lomak­kei­den teko, Stream — videoi­den teko, To-Do — teh­tä­vä­lista, Teams — tii­mi­työs­ken­tely ja Boo­kings — varauk­sien teko, nuo ovat esi­merk­kejä uusista Mic­ro­soft Office 365:n omi­nai­suuk­sista joita voi ottaa käyt­töön. Ota roh­keasti yhteyttä — myös Dyna­mics 365 — integroin­nit osana Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­luita joita teen. ter­vei­sin Jari = = = =…Lue lisää…

Kesä ja varmuus(kopiointi) kan­nat­taa muistaa

8.6.2017

Moi, olen ennen ja jäl­keen vapun pelas­ta­nut taas hajon­neita datoja. Ja myös Sai­maa­seen pudo­tettu läp­pä­rin kiin­to­levy saatu sisäl­töi­neen pelas­tet­tua kou­lun päät­tä­jäis­ten jäl­ki­mai­nin­geista. Mitä muuta teen pil­vi­pal­ve­lui­den sel­vi­tys­ten lisäksi? Mitä muita eri­tyis­toi­mek­sian­toja? Nor­maa­lien IT audi­toin­tien lisäksi teen siis myös eri­tyis­toi­mek­sian­toja. Mitä ne ovat, tässä muu­ta­mia esi­merk­kejä: van­han koneen sala­sa­nat hukassa, en…Lue lisää…

…jää­kiek­koa Saipa Sput­nik — ver­kos­tossa + rikos­re­kis­te­riote ok

28.5.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, rikos­re­kis­te­riote hoi­dettu, työt jat­ku­vat. Sitä tar­vi­taan ET — eri­kois­toi­mek­sian­noissa ja Suo­raan­Suo­neen audi­toin­neissa. Ja näh­dään Kis­a­puis­tossa myös peli­kau­della 2017 — 2018! Molem­mat hoi­dettu samalla kun Suo­men len­to­pal­loi­li­jat var­mis­ti­vat MM-2018 kisoi­hin paik­kansa Tsek­kiä vastaan. 

Tar­vetta Mic­ro­soft Surfacelle?

23.5.2017

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, oletko har­kin­nut eril­listä läp­pä­riä ja eril­listä tablet­tia? Itse olen suo­si­nut Mic­ro­soft Sur­facea ko. tar­koi­tuk­seen ja asiak­kaat olleet tyy­ty­väi­siä. Jos haluat lisä­tie­toa, ota roh­keasti yhteyttä. ter­vei­sin Jari

Win­dows Vis­tan tuki lop­pui siis 4/2017

11.5.2017

Arvoisa luki­jani, oletko tie­toi­nen että Win­dows Vis­tan tukiaika tuli siis pää­tök­seen huh­ti­kuussa 2017? Tämän jäl­keen käyt­tö­jär­jes­tel­mälle ei enää ole luvassa mitään tie­to­tur­va­kor­jauk­sia. Ja muis­tatko että Win­dows XP:n tukiaika päät­tyi jo huh­ti­kuussa 2014. Monet selai­met eivät ole enää päi­vit­ty­neet vii­mei­sen vuo­den aikana Win­dows XP ja Win­dows 2008 Ser­ver — pal­ve­li­missa. [table…Lue lisää…

WordPress 4.8 lopet­taa tuen Inter­net Explo­rer 8, 9 ja 10 — versioille

25.4.2017

Hyvä luki­jani ja arvoisa asiak­kaani! Mic­ro­soft lopetti tuen IE 8, IE 9 ja IE 10 — ver­sioille jo tam­mi­kuussa 2016 siten että ne eivät enää saa Win­dow­sin tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä. Edel­leen niitä käy­te­tään eri­tyi­sesti “van­hoil­li­sissa” orga­ni­saa­tioissa ja yri­tyk­sissä missä käyt­tö­jär­jes­tel­mien ja Mic­ro­soft Office — toi­mis­to­pa­ket­tien ver­siot laa­haa­vat vuo­sia perässä nyky­ai­kaa. WordPress — jul­kai­su­jär­jes­telmä…Lue lisää…

Näetkö met­sää puilta? Kesä 2017 asia­kas­info julkaistu

12.4.2017

Arvoisa Luki­jani, kesä 2017- asia­kas­info on ilmes­ty­nyt, rei­lusti ennen vap­pua ja juuri ennen pää­siäistä kun taka­talvi ja kyl­myys tul­lut uudes­taan Lap­peen­ran­taan. Syynä eri­tyi­sesti Win­dows 10:n suuri päi­vi­tys. Tein keväällä 2012 ennen Lon­toon kesä­olym­pia­lai­sia asia­kas­in­foon teks­tiä aiheena “Res­pon­sive Design”. Sil­loin, siis kesällä 2012, sen suo­men­nosta en tien­nyt mutta oli se termi…Lue lisää…

Win­dows 3.11 — 25 vuotta sit­ten — kokeilepa!

6.4.2017

Hyvä luki­jani! yksi oman ATK-his­­to­­riani suu­rim­mista jul­kai­suista oli Win­dows 3.0. Siitä tuli päi­vi­tys Win­dows 3.1 ja Win­dows 3.11 for Workgroups. Siinä oli tuki lähi­ver­koille ja sen avulla hoi­det­tiin yhtei­set verk­ko­le­vyt Enson Teol­li­suusop­pi­lai­tok­sen mik­ro­luo­kassa. Kat­sopa mitä se näytti 6.4.1992 — tasan 25 vuotta sit­ten. Aika kul­taa muistot…

Win­dows 10 Crea­tors Update 5.4.2017 alkaen saatavilla

5.4.2017

Moi, https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10 Win­dows 10 Crea­tors Update jul­kais­taan 11.4. maa­il­man­laa­jui­sesti mutta Win­dows 10 Upgrade avus­ta­jalla voit jo nyt 5.4.2017 alkaen päi­vit­tää nykyi­sen 14393 – ver­sion…   Sopi­van het­ken tul­len päi­vi­tys päälle, se tulee joka tapauk­sessa ensi vii­kolla esille. En aina­kaan itse ole nel­jällä koneella tämän illan aikana huo­man­nut mitään ettei pelit­täisi ok.…Lue lisää…

Oletko 76 %:n jou­kossa Nokian osalta?

1.4.2017

Nokia — käyt­täjä — Pää­sikö kiro­sa­noja 1.4.? Face­book ja Mes­sen­ger käy­tössä? Face­book on jo aikai­sem­min lähet­tä­nyt säh­kö­pos­tia käyt­tä­jil­leen että Mes­sen­ger — sovel­lus lopet­taa toi­min­nan kysei­sillä lait­teilla maa­lis­kuun 2017 lopussa. Tässä yhtey­dessä lope­tet­tiin tuki myös tätä van­hem­mille käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ver­sioille, eli käy­tän­nössä Win­dows 8.0 ja Win­dows 7.x ‑ver­siota käyt­tä­vät eivät enää pysty käyt­tä­mään yhtä maa­il­man…Lue lisää…

Win­dows 10:n Crea­tors Update 11.4.2017

28.3.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, useissa yri­tyk­sessä on jo otettu päi­vit­täi­seen käyt­töön upo­uusin Win­dows 10:n esi­ver­sio ja samalla saa­daan koke­muk­sia mil­lai­sen ja kuinka suu­ren päi­vi­tyk­sen Mic­ro­soft tekee huh­ti­kuussa 2017 Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Kysy lisää Win­dows 10 Crea­tors Upda­ten osalta (11.4.2017 jul­kai­su­päivä) ja mitä se tuo muka­naan. Ota roh­keasti yhteyttä Win­dows…Lue lisää…

WordCamp Fin­land 2017

27.3.2017

WordCamp Fin­land? toissa vuonna 2015 pidet­tiin WordCamp Fin­land 1. ker­taa Tam­pe­reella ja viime vuonna 2016 se oli Hel­sin­gissä. Osal­lis­tun, kysy lisää eri­tyi­sesti WordPres­sin audi­toin­nista ja tek­ni­sistä asioista. WordPress — ter­vei­sin Jari [easy-pricing-table id=“137982”]

http => https — tar­vetta WordPress-ympäristöissä?

17.3.2017

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. SSL (Secure Soc­kets Layer) salausta käy­te­tään sil­loin kun halu­taan var­mis­taa selai­men ja WWW-pal­­ve­­li­­men väli­nen lii­kenne. Yhteys pal­ve­li­melle sala­taan sekä samalla var­mis­te­taan pal­ve­li­men ole­van juuri kysei­sen yri­tyk­sen pal­ve­lin. Net­tio­soit­teessa sen huo­maa siis S‑kirjaimesta…Lue lisää…

Vis­tan tuki lop­puu 11.4.2017 — lopullisesti

16.3.2017

Oletko vielä Win­dows Vis­tan käyt­täjä? Mic­ro­soft lopet­taa tuen Win­dows Vista — käyt­tö­jär­kes­tel­män osalta 11.4.2017. Ko. päi­västä alkaen Vis­talle ei jul­kaista enää edes tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä Tämä tar­koit­taa sitä että Vis­taa käyt­tä­vät eivät saa enää tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, muita Hot­­fix-päi­­vi­­tyk­­siä, mak­sul­lista ja/tai mak­su­tonta tukea tai muita päi­vi­tyk­siä. Tuen lop­pu­mi­nen tar­koit­taa sitä, että edes vaka­via uusia…Lue lisää…

Tie­to­jen palautus?

15.3.2017

Onko tie­tosi hukassa tai kiin­to­levy hajon­nut? olen ollut vuo­desta 2011 asti ser­ti­fioitu Nor­man Ibas — kump­pani Etelä-Kar­ja­lassa. Kiin­to­levy ei toimi… Mene­tin tie­dos­toni! Ota yhteyttä — tie­to­jen palau­tus, tie­to­jen palaut­ta­mi­nen, data hukassa, eri­kois­toi­mek­sian­not. ter­vei­sin Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | //…Lue lisää…

Tar­vetta Mic­ro­soft Surfacelle?

13.3.2017

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, oletko har­kin­nut eril­listä läp­pä­riä ja eril­listä tablet­tia? Itse olen suo­si­nut Mic­ro­soft Sur­facea ko. tar­koi­tuk­seen ja asiak­kaat olleet tyy­ty­väi­siä. Jos haluat lisä­tie­toa, ota roh­keasti yhteyttä. ter­vei­sin Jari

Win­dows 10:n suuri päi­vi­tys huh­ti­kuussa 2017

9.3.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, useissa yri­tyk­sessä on jo otettu päi­vit­täi­seen käyt­töön upo­uusin Win­dows 10:n esi­ver­sio ja samalla saa­daan koke­muk­sia mil­lai­sen ja kuinka suu­ren päi­vi­tyk­sen Mic­ro­soft tekee huh­ti­kuussa 2017 Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Kysy lisää Win­dows 10 Crea­tors Upda­ten osalta (huh­ti­kuun 2017 päi­vi­tyk­sen englan­nin kie­li­nen nimi siis) ja mitä se tuo…Lue lisää…

Kevät 2017 asia­kas­info julkaistu

17.2.2017

Hyva luki­jani ja asiak­kaani, olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Kevät 2017 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä. Sil­loin ope­tin näitä käyt­tä­jille Win­­dows-kou­­lu­­tuk­­sissa (Pasians­sin ja Mii­na­ha­ra­van kera): Itsel­läni WWW-maa­il­­maan tuli Win­dows 95 — se oli koko netin kan­nalta mie­les­täni se mikä räjäytti koko potin. Ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Yhden pidem­män Kvar­taa­lin (1992 —…Lue lisää…

ET — Eri­tyis­toi­mek­sian­not — myös LinkedIn

16.2.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada pois Face­book — pro­fiili? Tai kuten tänään, miten saan pois Lin­ke­dIn — pro­fii­lin? Onnis­tuu mutta kan­nat­taa ottaa mui­ta­kin asioita esille, mie­lui­ten hie­no­va­rai­sesti. Tällä ker­taa oli valit­ta­vasti hen­kilö kuol­lut ja kat­soimme samalla kaikki muut­kin sosi­aa­li­sen median ase­tuk­set ja pro­fii­lit läpi. Ota yhteyttä —…Lue lisää…

Tein 20 vuotta sit­ten oman @iki.fi — tunnukseni

9.2.2017

Hyvä Luki­jani! Mik­ro­Bi­tissä oli aivan erin­omai­nen artik­keli @iki.fi — tun­nuk­sesta. Se oli sii­hen aikaan hieno kek­sintö — Inter­net Käyt­tä­jät Ikui­sesti — ja on edel­leen. Käy­tän ko. tun­nusta edel­leen! Voit lukea koko jutun tästä lin­kistä. Sen aikai­sessa jäsen­lo­mak­keessa kysel­tiin kuinka olit tul­lut löy­tä­neeksi www.iki.fi sivus­ton. Ei sii­hen aikaan ollut kuin Mosaic…Lue lisää…

Gmail hyl­kii Win­dows XP ja Vista — koneita… mitä nyt?

2.2.2017

Ter­veh­dys, vie­läkö muis­tat Gmai­lin puhal­lus­tes­tin loka­kuulta 2010? … eli ilmai­sessa Google Mai­lissa on siis omi­nai­suus että ei tule lähe­tet­tyä mää­rät­tynä kel­lon­ai­kana pos­teja joi­den sisäl­töä ei ole mie­titty. Suo­men­net­tuna se on pos­ti­pu­hal­lis­testi, vai­keus­as­teet välillä 1–5 ja voi mää­ri­tellä ympäri vuo­ro­kau­den eri kel­loa­joille tasoja ja aikaa tehdä ko. las­ku­toi­mi­tus 60 sekun­nin aikana…Lue lisää…

Mitä teen työkseni?

31.1.2017

Ter­veh­dys, näin on menty jo 25 vuotta… Ota yhteyttä, käy­tän­nön koke­musta Inter­ne­tin alkua­joista asti. Näin men­nään, katso tar­kem­min. ter­vei­sin Jari

iPhone ja puhe­lun edel­leen välitys?

27.1.2017

Ter­veh­dys, saat puhe­lun Apple iPho­neen mutta kuinka teet soi­ton­siir­ron suo­raan toi­selle hen­ki­lölle? Siinä päh­kinä pur­ta­vaksi, eikö vaan? Tal­lenna ensiksi uusi yhteys­tieto esim. nimellä “AAA siir­rä­pu­helu” ja sen puhe­lin­nu­me­roksi 4. Käyn­nissä ole­van puhe­lun aikana paina mykistä Paina lisää puhelu Valitse halua­masi numero yhteys­tie­doista -> soita pai­na­malla yhteys­tie­don nume­roa Paina yhteys­tie­dot, valitse aiem­min tal­len­ta­masi…Lue lisää…

Mic­ro­soft Office 365 — vuo­den 2017 aikana muutoksia

19.1.2017

Ter­veh­dys, olen pää­osin nämä käy­nyt omien asiak­kai­den kanssa jo mutta tässä koot­tuna mitä Mic­ro­soft Office 366 — pil­vi­pal­ve­lun osalta tapah­tuu vuo­den 2017 aikana: Mic­ro­soft Office 2013 ei ole ladat­ta­vissa 1.3.2017 alkaen Mic­ro­sof­tin por­taa­lista (https://portal.office.com) Sha­re­Point Online WWW-sivus­­to­­jen jul­kai­se­mi­seen lop­puu 1.4.2017 alkaen — osalla ope­raat­to­reista se lop­puu jo 9.3.2017 alkaen tai…Lue lisää…

Sha­re­Point yri­tyk­sesi WWW-sivuna? Huo­mioi 9.3.2017 tapah­tuva muutos

17.1.2017

Ter­veh­dys, ei koske omia asiak­kai­tani koska kenel­lä­kään ei ole tuota käy­tössä mutta tie­doksi. Aika aja­nut ohitse. Itse kokei­lin sitä noin vuonna 2012 ja näytti tältä: Aivan kar­sea jo sil­loin ja jat­koin WordPres­sin käyt­töä. Mic­ro­soft pois­taa Office365 ‑pal­ve­lusta koti­si­vu­pal­ve­lun 9.3.2017 men­nessä Summa sum­ma­rum: Mic­ro­soft Office365 ‑pal­ve­lusta pois­te­taan ulkoi­nen Sha­re­Point ((Sha­re­Point Online…Lue lisää…

Win­dows 10:n suuri päi­vi­tys huh­ti­kuussa 2017

11.1.2017

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, muu­ta­massa yri­tyk­sessä on jo otettu päi­vit­täi­seen käyt­töön upo­uusin Win­dows 10:n esi­ver­sio ja samalla saa­daan koke­muk­sia mil­lai­sen ja kuinka suu­ren päi­vi­tyk­sen Mic­ro­soft tekee huh­ti­kuussa 2017 Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Kysy lisää Win­dows 10 Crea­tors Upda­ten osalta (huh­ti­kuun 2017 päi­vi­tyk­sen englan­nin kie­li­nen nimi siis) ja mitä se…Lue lisää…

Win­dows Vis­tan tuki lop­puu 4/2017

27.12.2016

Arvoisa luki­jani, oletko tie­toi­nen että Win­dows Vis­tan tukiaika tulee puo­les­taan pää­tök­seen huh­ti­kuussa 2017? Tämän jäl­keen käyt­tö­jär­jes­tel­mälle ei enää ole luvassa mitään tie­to­tur­va­kor­jauk­sia. Ja muis­tatko että Win­dows XP:n tukiaika päät­tyi jo huh­ti­kuussa 2014. Monet selai­met eivät ole enää päi­vit­ty­neet vii­mei­sen vuo­den aikana Win­dows XP ja Win­dows 2008 Ser­ver — pal­ve­li­missa. [table…Lue lisää…

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2016

20.12.2016

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Vuo­den 2016 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Vuonna 2016 on jul­kaistu monia jut­tuja ja niistä tässä hie­man…Lue lisää…

Talvi 2016 asia­kas­info julkaistu

18.12.2016

Hyva luki­jani ja asiak­kaani, olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Talvi 2016 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä. Erin­omai­sen hyvää uutta vuotta 2017 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. jou­lu­kuu 2016 — ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | // IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not //…Lue lisää…

Win­dows 10: Koh­teella WLAN ei ole kel­vol­lista IP-mää­­ri­­tystä — ongelma

7.12.2016

Hyvä luki­jani, itse­näi­syys­päi­vän aikaan ilmen­nyt ongelma Win­dows 10:n osalta > “Koh­teella WLAN ei ole kel­vol­lista ip-mää­ri­tystä” ja Win­dows 10 kone ei saa IP-osoi­­tetta eikä tie­ten­kään mene net­tiin. Mitä tapah­tuu? Kaikki koti­ko­nei­den ja myös monissa yri­tyk­sissä Win­dows 10 päi­vi­tyk­set asen­ne­taan nyky­ään auto­maat­ti­sesti, joka kuu­kau­den toi­sena ti-iltana kun se on täysi viikko. Tämä…Lue lisää…

Kaup­pa­ka­ma­rilta tie­to­tur­vao­pas > digi­leh­ti­ver­sio, olkaa hyvä

1.12.2016

Hyvä luki­jani, Kes­kus­kaup­pa­ka­mari jul­kaisi 29.11.2016 tie­to­tur­vaop­paan yri­tyk­sille. Se löy­tyy PDF-muo­­dossa kaup­pa­ka­ma­rin net­ti­si­vuilta mutta yhden kou­lu­tusin­fon yhtey­dessä tein siitä digi­leh­den, olkaa hyvä: [su_box title=“Ajankohtaista” style=“glass”]Tie­to­tur­vao­pas yri­tyk­sille[/su_box] Olkaa hyvä ja kysy lisää! ter­vei­sin Jari

Win­dows 98 => Win­dows 10 päivitys

25.11.2016

Hyvät luki­jani, näin se menee yhä edel­leen ja edel­leen. Tämä jut­tuni on ollut elo-loka­­kuu 2016 osalta kaik­kein lue­tuin jut­tuni ja edel­leen ajan­koh­tai­nen. Win­dows 10 ja Office 2016 sekä Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä, ota yhteyttä! Win­dows XP rulet­taa edel­leen? Vii­mei­sin kuu­kau­den aikana puo­li­sen tusi­naa Win­dows XP eri­tyis­toi­mek­sian­toa. ter­vei­sin Jari Moi, kesällä…Lue lisää…

Win­dows 10? Mikä toi­mii ja mikä ei?

22.11.2016

Moi, Win­dows 10 ja mikä toi­mii ja mikä ei? Jos haluat tie­tää oikeasti mitkä ohjel­mat, ohjel­mis­tot toi­mi­vat tai ei, kysy lisää. Vii­mei­sen puo­len­toista vuo­den aikana luke­ma­ton määrä eri­lai­sia ympä­ris­töjä joten ota yhteyttä, kat­so­taan kan­nat­taako päi­vi­tys vai onko jär­ke­väm­pää tehdä samalla suu­rem­pi­kin remontti koko tie­to­jär­jes­tel­mäym­pä­ris­töösi.   ter­vei­sin Jari

Muista edel­leen varmuuskopiointi

18.11.2016

Muista var­muus­ko­piointi! Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­­ta­­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palau­tet­tua. Muu­ta­mia esi­merk­kejä: jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­­nes-kir­­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­­tions-hake­­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPa­dia) sinulla on vielä  Win­dows XP:n…Lue lisää…

Access tulossa takai­sin MS Office 365 Busi­ness Pre­mium — pakettiin

7.11.2016

Moi, Mic­ro­soft Office 365 Busi­ness Pre­mium — ver­siossa oli pit­kään mukana myös Access — tie­to­kanta mutta se pois­tui. Asiak­kaille se on näky­nyt — ei käyt­tö­oi­keutta — niin Out­loo­kissa kuin muis­sa­kin sovel­luk­sissa. Kun käyt­tä­jän tun­nuk­silla on ladattu ja asen­nettu uusin Office 2016 — paketti niin Access 2016 on pois­tu­nut uudel­lee­na­sen­nuk­sessa. Kuinka…Lue lisää…

Vuonna 2017 Inter­­net-käy­­töstä 75 % mobiilia

27.10.2016

Hyvät luki­jani, minulta kysel­lään uusista puhe­li­mista, tablet-käy­­töstä, Win­­dows- ja Mac-konei­­den uusista ver­sioista ja muista päi­vit­täin. Samoin moni päh­käi­lee niin­kin simp­pe­lin asian kanssa kuin omien koti­si­vu­jen teke­mi­sestä ja/tai päi­vit­tä­mi­sestä. Se on vai­keaa, sivu­jen päi­vi­tys on moni­mut­kaista ja ne näyt­tä­vät myös kar­seilta (juos­ten kus..t) kun kat­soin niitä table­tilla ja puhe­li­mella. Kan­nat­taako siis…Lue lisää…

Nokiasta iPho­neen? Lumiasta Android-puhelimeen?

21.10.2016

Hyvä puhe­li­men käyt­täjä! ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös äly­pu­he­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Mic­ro­soft Lumia puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Android (Huawei, Sam­sung, Sony) ja/tai Apple iPhone — käyt­tä­jäksi?…Lue lisää…

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

14.10.2016

Ter­veh­dys, osana IT audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja on entistä enem­män tul­lut esille WWW-sivus­­tot ja nii­hin liit­ty­vät asiat. Mark­ki­noilla on kolme suurta, Dru­pal, Joomla ja WordPress, tai aina­kin nii­hin eni­ten tör­mää päi­vit­täi­sessä työssä. Eri­tyi­sesti WordPress on yleis­ty­nyt ja sen %-osuus on kas­va­nut kohta lähelle 30 pro­sent­tia net­ti­si­vus­toista. Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia…Lue lisää…

Win­dows 10 päivityspolut

5.10.2016

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, kesä­kuussa 2015 tein tämän tau­lu­kon, menee edel­leen samalla tavalla. Ota roh­keasti yhteyttä alla ole­valla lomak­keella. Myös syk­syllä 2016 ollut pää­osin Win­dows 10 migraa­tioita tai kon­sul­taa­tiota, ota yhteyttä siis alla ole­valla lomak­keella, soit­ta­malla tai lähet­tä­mällä säh­kö­pos­tia. ter­vei­sin Jari Win­dows 10 päi­vi­tys­po­lut Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin.…Lue lisää…

Tie­to­tur­va­kier­tue Lap­peen­ran­nassa 23.11.2016

23.9.2016

Hyvä Luki­jani ja Asiak­kaani, Tie­to­turva on nous­sut mer­kit­tä­väksi teki­jäksi sekä yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn että yhteis­kun­nan tur­val­li­suu­den kan­nalta. Samaan aikaan yri­tyk­set poh­ti­vat, mitä uusi EU:n tie­to­suo­ja­sään­nöstö tuo tul­les­saan. Uusi ase­tus tuo muka­naan uutuu­tena hal­lin­nol­li­sen sank­tion, joka on mer­kit­tävä; lii­ke­vaih­toon sidottu sakko on suuri: 10 tai 20 mil­joo­naa euroa taikka 2 tai 4 pro­sent­tia yri­tyk­sen…Lue lisää…

Office 2016 doku­ment­tien sala­sa­nan palau­tus? Tai Win­dows 10:n?

21.9.2016

Ter­veh­dys, kuten MS Office 2010 ja MS office 2013 tie­dos­toilla niin Office 2016 — toi­mis­to­pa­ke­tissa voi Word‑, Excel‑, Power­­point- ja Access-tie­­dos­­ton tal­len­taa sala­sa­nalla. Mutta kuinka saat ne auki jos et tiedä sala­sa­naa? Itsel­läni eri­koi­sin tapaus on ollut Word-tie­­dos­­to­­jen palaut­ta­mi­set kun hen­kilö on oikeasti ollut syn­ny­tys­lai­tok­sella ja ko. tie­dos­toja on tar­vittu!…Lue lisää…

Apple teki sen taas! — Lon­too 2012 & mobii­li­käyttö nyt

8.9.2016

Hyvä Luki­jani, ja Apple 2012? vuo­desta 2007 on ollut ilo, kun­nia ja tot­ta­kai mie­len­kiinto seu­rata myös puhe­lin­ten kehi­tystä. Olin Suo­men Puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tä­mässä har­joi­tuk­sessa ja muis­tui samalla mie­leen kevään 2012 ker­taus­har­joi­tuk­set. Sil­loin ker­toi­lin läh­te­väni Lon­toon olym­pia­ki­soi­hin 2012 16 päi­väksi. Ennus­tin sil­loin nii­den ole­van Twit­te­rin läpi­murto ja samalla Lumia — puhe­lin­ten läh­tö­las­kenta koska…Lue lisää…

Nokiasta iPho­neen? Lumiasta Android-puhelimeen?

8.9.2016

Hyvä Puhe­li­men käyt­täjä! ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös puhe­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Mic­ro­soft Lumia puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Apple iPhone — käyt­tä­jäksi? Kuu­len aina mie­len­kiin­toi­sia tari­noita kuinka…Lue lisää…

5.9.2016 fi-verk­­ko­­tun­­nuk­­sen muu­tos — ota huomioon

6.9.2016

Tie­doksi asiak­kaani, Fi-verk­­ko­­tun­­nus on luo­tet­tava, tur­val­li­nen ja suo­ma­lai­nen valinta. Hanki fi-verk­­ko­­tun­­nus omalta verk­ko­tun­nus­vä­lit­tä­jäl­täsi, joka pal­ve­lee sinua verk­ko­tun­nus­asioissa. Vies­tin­tä­vi­rasto yllä­pi­tää fi-päät­­teis­­ten verk­ko­tun­nus­ten rekis­te­riä ja val­voo fi-verk­­ko­­tun­­nus­­ten väli­tys­toi­min­taa. Fi-verk­­ko­­tun­­nus siir­tyi 5.9.2016 välit­tä­jä­mal­liin. Vies­tin­tä­vi­ras­ton kautta ei enää voi rekis­te­röidä fi-verk­­ko­­tun­­nuk­­sia tai tehdä nii­hin muu­tok­sia. Nämä pal­ve­lut saat omalta verk­ko­tun­nus­vä­lit­tä­jäl­täsi. Enti­nen domain.fi-sivusto on siir­retty…Lue lisää…

erin­omai­nen edel­leen > Mic­ro­soft Snip — Win­dows 7, 8 ja 10

2.9.2016

Moi, tois­tan jo kuinka monen­nen ker­ran mutta jos haluat yhden hyö­dyl­li­sen lisä­työ­ka­lun, Mic­ro­soft Snip on tar­jolla Win­dows 10 — käyt­tä­jille. Ja toi­mii siis myös Win­dows 7, Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 — koneissa. ter­vei­sin Jari

Eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat… Com­pu­ter Forensics

23.8.2016

Hyvä Luki­jani ja Asiak­kaani, kuten olen monesti ker­to­nut niin en käy­tän­nössä halua/pysty lait­ta­maan asia­kas­ta­ri­noita refe­rens­seiksi sivuil­leni. Tai voi­sin lait­taa osan mutta miltä kuu­los­taisi: pitäisi läh­teä ral­li­ki­soi­hin mutta USB-ohjelma ei toimi ja pitäisi viri­tellä KMS MD35.  ECU ei jut­tele läp­pä­rin kanssa, osaatko aut­taa? saatko kor­jat­tua Out­loo­kin siten että se aukeaa ja…Lue lisää…

Tosi lyhyt oppi­määrä .fi tun­nuk­sen osalta > 5.9.2016 alkaen

16.8.2016

Ter­veh­dys, uudet verk­ko­tun­nuk­sia kos­ke­vat tie­to­yh­teis­kun­ta­kaa­ren sään­nök­set tule­vat voi­maan syys­kuussa, tar­kem­min 5.9. 2016. Koti­mai­sen .fi-verk­­ko­­tun­­nuk­­sen osalta muu­tos kos­kee esi­mer­kiksi luon­nol­li­sen hen­ki­lön etu- ja suku­ni­men yhdis­tel­mää koska se ei enää ole “suo­jattu”. Toi­sen hen­ki­lön rekis­te­röi­mää oman etu- ja suku­ni­men yhdis­tel­mästä muo­dos­tet­tua fi-verk­­ko­­tun­­nusta ei voi 5.9. alkaen enää vaa­tia peruu­tet­ta­vaksi ex-Fico­­rassa, nykyi­sessä Vies­tin­tä­vi­ras­tossa. Oma…Lue lisää…

Haluatko Win­dows 10 Anni­ver­sary Upda­ten jo nyt?

3.8.2016

Moi, Win­dows 10 Anni­ver­sary Update päi­vi­tys ja haluat sen heti? https://t.co/QwRInB76e9 — saa­ta­villa jo nyt, olkaa hyvä — Jari Harju (@DoAudit) 2. elo­kuuta 2016 Suora linkki myös Win­dows 10 Anni­ver­sary update. Win­dows 10:n vuo­si­päi­vi­tystä alet­tiin jakaa 2.8.2016 ja se asen­tuu seu­raa­van parin vii­kon aikana por­ras­te­tusti mutta tuolla sen saa ver­sioon 1607 joka…Lue lisää…

Rio 2016

1.8.2016

Ter­veh­dys, Rio 2016 — veik­kaus on tehty. Super­suo­sittu EM-futis 2016 veik­kauk­sen poh­jalta kysel­tiin uutta veik­kausta. Tällä ker­taa se on yksin­ker­tai­nen, kyllä/ei valin­toja 25 kap­pa­letta joten sen osalta on aina yksi oikea vas­taus. Ter­ve­tu­loa mukaan tai seu­raa­maan seu­raa­van kuu­kau­den ajan: www.doaudit.fi/rio2016 Um mundo novo — ter­vei­sin Jari

Syksy 2016 asia­kas­info on jul­kaistu kes­kellä kesää

29.7.2016

Hyvä Luki­jani, syksy 2016 — asia­kas­info on ilmes­ty­nyt. Syynä Win­dows 10 1‑vuotispäivä ja lähes­ty­vät Rion olym­pia­lai­set. Molem­mat tuo­vat mukana taas uusia tapoja hyö­dyn­tää eri­lai­sia pal­ve­luita. Tein keväällä 2012 ennen Lon­toon kesä­olym­pia­lai­sia asia­kas­in­foon teks­tiä aiheena “Res­pon­sive Design”. Sil­loin, siis kesällä 2012, sen suo­men­nosta en tien­nyt mutta oli se termi jota käy­te­tään kun nykyi­siä…Lue lisää…

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

22.7.2016

Ter­veh­dys, osana IT audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja on entistä enem­män tul­lut esille WWW-sivus­­tot ja nii­hin liit­ty­vät asiat. Mark­ki­noilla on kolme suurta, Dru­pal, Joomla ja WordPress, tai aina­kin nii­hin eni­ten tör­mää päi­vit­täi­sessä työssä. Eri­tyi­sesti WordPress on yleis­ty­nyt ja sen %-osuus on kas­va­nut kohta lähelle 30 pro­sent­tia net­ti­si­vus­toista. Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia…Lue lisää…

Win­dows 10? Mikä toi­mii ja mikä ei?

21.7.2016

Moi, nyt on alka­nut näky­mään eri­lai­sia infoja ja muis­tu­tuk­sia: Jos haluat tie­tää oikeasti mitkä ohjel­mat, ohjel­mis­tot toi­mi­vat tai ei, kysy lisää. Vii­mei­sen vuo­den aikana luke­ma­ton määrä eri­lai­sia ympä­ris­töjä joten ota yhteyttä, kat­so­taan kan­nat­taako päi­vi­tys vai onko jär­ke­väm­pää tehdä samalla suu­rem­pi­kin remontti koko tie­to­jär­jes­tel­mäym­pä­ris­töösi. ter­vei­sin Jari

Muista var­muus­ko­piointi

14.7.2016

Muista var­muus­ko­piointi! Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­­ta­­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palau­tet­tua. Muu­ta­mia esi­merk­kejä: jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­­nes-kir­­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­­tions-hake­­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPa­dia) sinulla on vielä  Win­dows XP:n…Lue lisää…

Win­dows 10 päivityspolut

13.7.2016

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, kesä­kuussa 2015 tein tämän tau­lu­kon, menee edel­leen samalla tavalla. Ota roh­keasti yhteyttä alla ole­valla lomak­keella. Tou­ko­kuussa 2016 ollut pää­osin Win­dows 10 migraa­tioita tai kon­sul­taa­tiota, ota yhteyttä siis alla ole­valla lomak­keella, soit­ta­malla tai lähet­tä­mällä säh­kö­pos­tia. Vie­läkö olet tör­män­nyt näi­hin? Win­dows XP on vielä ylei­sesti käy­tössä ja Win­dows…Lue lisää…

Tar­vetta kun­nol­li­selle digilehdelle?

8.7.2016

Moi, Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­­to­­jen alle, ei mihin­kään ulko­puo­li­seen pal­ve­luun. Samalla voi­daan lait­taa seu­ranta päälle luku­ker­to­jen osalta niin halu­tes­sasi. Minun mie­les­täni oikeassa digi­leh­dessä: ei ole mai­nok­sia jotka hyp­pi­vät kes­ken luke­mi­sen vasem­malta, oikealta ja jos­kus kes­kelle näyt­töä tar­jo­ten mai­nok­sia jotka…Lue lisää…

hotmail.com tai outlook.com ei toimi Win­dows Live 2012 kanssa?

4.7.2016

Ter­veh­dys, on tul­lut kysy­myk­siä: “Minulla on @outlook.com tai @hotmail.com tili ja en pääse enää luke­maan Win­dows Live Mai­lilla pos­ti­laa­tik­koa vaan tulee virhe…”. Syy on se että Mic­ro­soft päi­vit­tää @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ja @msn.com tilit hei­nä­kuusta 2016 alkaen uuteen ympä­ris­töön. Win­dows Live Mail 2012 ‑sovel­lus ei muo­dosta yhteyttä Outlook.comiin Kun säh­kö­pos­ti­tili on päi­vi­tetty…Lue lisää…

Win­dows 10 mak­sul­li­seksi 29.7.2016 jälkeen

29.6.2016

Ter­veh­dys asiak­kaani ja luki­jani, Oletko huo­mioi­nut että mak­su­ton Win­dows 10 ‑ver­sio­päi­vi­tys­tar­jous päät­tyy 29.7? Mic­ro­sof­tin ehdot ja sopi­vat lai­te­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 ‑lait­teet voi päi­vit­tää mak­sutta. Aikaa tähän on siis vielä: [tmi­nus t=“2016–07–30” style=“carbonite-responsive”/]   Eri läh­teissä on ollut eri­lai­sia hin­toja kuinka pal­jon Win­dows 10 mak­saa päi­vi­tyk­senä elo­kuussa 2016. Win­dows 10 Home eli…Lue lisää…

Win­dows 98 => Win­dows 10 päivitys

17.6.2016

Hyvät luki­jani, näin se menee edel­leen. Tämä jut­tuni on yksi lue­tuim­mista artik­ke­leista ja edel­leen ajan­koh­tai­nen. Win­dows 10 ja Office 2016 migraa­tiot, ota yhteyttä! ter­vei­sin Jari Moi, kesällä 2015 jul­kais­taan Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­telmä. Jos päi­vi­tät Win­dows XP tai Win­dows Vista — koneesi, pitää tehdä asen­nus koko­naan uudes­taan. Katso päi­vi­tys­vaih­toeh­dot, noin men­nään:…Lue lisää…

Mic­ro­soft Snip — Win­dows 7, 8 ja 10

3.6.2016

Moi, jos haluat yhden hyö­dyl­li­sen lisä­työ­ka­lun, Mic­ro­soft Snip on tar­jolla Win­dows 10 — käyt­tä­jille. Ja toi­mii siis myös Win­dows 7, Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 — koneissa. ter­vei­sin Jari

Win­dows 10 päivityspolut

1.6.2016

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, kesä­kuussa 2015 tein tämän tau­lu­kon, menee edel­leen samalla tavalla. Ota roh­keasti yhteyttä alla ole­valla lomak­keella. Tou­ko­kuussa 2016 ollut pää­osin Win­dows 10 migraa­tioita tai kon­sul­taa­tiota, ota yhteyttä siis alla ole­valla lomak­keella, soit­ta­malla tai lähet­tä­mällä säh­kö­pos­tia. ter­vei­sin Jari Win­dows 10 päi­vi­tys­po­lut Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin.…Lue lisää…

Kesä tulee — ota nämä aina­kin huomioon

26.5.2016

Näin kesän aikana kan­nat­taa muis­taa ukko­sen varalle muu­ta­mia toi­min­taoh­jeita lait­tei­den suo­jaa­mi­seksi. Heti kun on merk­kejä alka­vasta ukko­sesta tai edessä on pidempi pois­saolo, kan­nat­taa puhe­­lin- ja säh­kö­ver­kosta irrot­taa kyt­ke­tyt modee­mit, puhe­li­met, kui­tu­päät­teet, tie­to­ko­neet, IPTV-bok­­sit jne. Edellä mai­ni­tun ohjeen lisäksi, jän­ni­te­pii­keiltä voi suo­jau­tua lait­teen ja pis­to­rasian väliin asen­net­ta­villa yli­jän­ni­te­suo­jilla. Ennen lait­tei­den irroit­ta­mista kan­nat­taa…Lue lisää…

Win­dows 10 päi­vi­tyk­set kesä­kuussa 2016

20.5.2016

Ter­veh­dys, tämä info on tul­lut tutuksi Win­dows 7, Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 — käyt­tä­jille: mutta kan­nat­taako päi­vit­tää? Hyvä kysy­mys ja useim­mi­ten vas­tauk­seni on seu­raava: Onko tie­to­ko­neesi nor­maali toi­­misto- tai koti­kone jossa on taval­li­sia ohjel­mia? Pela­taanko sillä? Onko jokin eri­tyis­oh­jelma (kyt­ketty USB-joh­­dolla, sar­ja­por­tin kautta, hyvin eri­koi­nen eri­kois­tar­koi­tuk­seen tar­koi­tettu ohjelma) käy­tössä? Onko…Lue lisää…

Eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat edelleen…

13.5.2016

Hyvä Luki­jani ja Asiak­kaani, kuten olen monesti ker­to­nut niin en käy­tän­nössä halua/pysty lait­ta­maan asia­kas­ta­ri­noita refe­rens­seiksi sivuil­leni. Tai voi­sin lait­taa osan mutta miltä kuu­los­taisi: pitäisi läh­teä ral­li­ki­soi­hin mutta USB-ohjelma ei toimi ja pitäisi viri­tellä KMS MD35.  ECU ei jut­tele läp­pä­rin kanssa, osaatko aut­taa? saatko kor­jat­tua Out­loo­kin siten että se aukeaa ja…Lue lisää…

Kesä 2016 asia­kas­info julkaistu

6.5.2016

Arvoisa Luki­jani, kesä 2016 — asia­kas­info on ilmes­ty­nyt. Rion olym­pia­lai­set tuo­vat muka­naan taas uusia tapoja hyö­dyn­tää eri­lai­sia pal­ve­luita. Tein keväällä 2012 ennen Lon­toon kesä­olym­pia­lai­sia asia­kas­in­foon teks­tiä aiheena “Res­pon­sive Design”. Sil­loin, siis kesällä 2012, sen suo­men­nosta en tien­nyt mutta oli se termi jota käy­te­tään kun nykyi­siä net­ti­si­vuja suun­ni­tel­laan eri medioille ja…Lue lisää…

Digi, digi, lisää digilehtiä

3.5.2016

Moi, Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via link­kejä. Vii­pu­rin Golf seu­ra­lehti ja laji­liite 2016 Sul­ka­van suur­sou­dut 2016 esite Tacklan pesis 2016 kuvasto   Ota edel­leen yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen, teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digi­ver­sio. ter­vei­sin Jari, #24  

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

15.4.2016

Ter­veh­dys, osana IT audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja on entistä enem­män tul­lut esille WWW-sivus­­tot ja nii­hin liit­ty­vät asiat. Mark­ki­noilla on kolme suurta, Dru­pal, Joomla ja WordPress, tai aina­kin nii­hin eni­ten tör­mää päi­vit­täi­sessä työssä. Eri­tyi­sesti WordPress on yleis­ty­nyt ja sen %-osuus on kas­va­nut kohta lähelle 30 pro­sent­tia net­ti­si­vus­toista. Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia…Lue lisää…

Tar­peet­to­mat kan­sio MS Office 365:ssa

14.4.2016

Moi, Mic­ro­soft  Office 365 — pal­ve­lussa on siis käy­tössä Tar­peet­to­mat kan­sio. Se toi­mii pää­osin erin­omai­sesti ja näyt­tää tältä: Ase­tuk­sen saa myös pois portal.office.com por­taa­lin kautta koko orga­ni­saa­tion osalta. Kysy lisä­tie­toa, ker­toi­len mie­lel­läni lisää eri tavoista käyt­tää MS Office 365 — ympä­ris­töä. ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta…Lue lisää…

IT audi­tointi — mitä se oikeas­taan on?

6.4.2016

IT audi­tointi — mitä se oikeas­taan on? Puo­lu­eet­to­massa IT audi­toin­nissa perus­vaa­ti­muk­sena on riip­pu­mat­to­muus — täy­sin riip­pu­ma­ton tilin­tar­kas­tusyh­tei­söistä, ohjel­­misto- ja lai­te­toi­mit­ta­jista sekä tie­to­jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jista. Tämä mah­dol­lis­taa puo­lu­eet­to­man ja tas­a­puo­li­sen arvioin­nin, joka on olen­naista tar­kas­tuk­sen asian­mu­kai­selle suo­rit­ta­mi­selle. DoAu­dit nou­dat­taa omassa toi­min­nas­saan kan­sain­vä­lis­ten ISACA:n (Infor­ma­tion Sys­tems Audit and Cont­rol Associa­tion, www.isaca.org) ja IIA:n (The Ins­ti­tute…Lue lisää…

Office 2016 doku­ment­tien sala­sa­nan palau­tus? Tai Windowsin?

4.4.2016

Ter­veh­dys, kuten MS Office 2010 ja MS office 2013 tie­dos­toilla niin Office 2016 — toi­mis­to­pa­ke­tissa voi Word‑, Excel‑, Power­­point- ja Access-tie­­dos­­ton tal­len­taa sala­sa­nalla. Mutta kuinka saat ne auki jos et tiedä sala­sa­naa? Itsel­läni eri­koi­sin tapaus on ollut Word-tie­­dos­­to­­jen palaut­ta­mi­set kun hen­kilö on oikeasti ollut syn­ny­tys­lai­tok­sella ja ko. tie­dos­toja on tar­vittu!…Lue lisää…

Inte­lin ja AMD:n uudet suo­rit­ti­met toi­mi­vat ainoas­taan uusim­man Win­dows 10-ver­­sion kanssa

31.3.2016

Hyvä luki­jani ja myös asiak­kaani, Uudet pro­ses­so­rit alka­vat sor­sia van­hoja Win­dow­seja – vai­ku­tuk­sia myös tie­to­tur­vaan Oletko tie­toi­nen ko. asiasta? Tämä kan­nat­taa ottaa huo­mioon jos on sel­lai­nen sovel­luk­sia jotka toi­mi­vat ainoas­taan ja vain Win­dows 7 — koneissa ja jos niitä esi­mer­kiksi kloo­na­taan van­hem­mista koneista. Inte­lin ja AMD:n uudet suo­rit­ti­met toi­mi­vat ainoas­taan…Lue lisää…

Win­dows 10 päivityspolut

31.3.2016

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, kesä­kuussa 2015 tein tämän tau­lu­kon, menee edel­leen samalla tavalla. Ota roh­keasti yhteyttä alla ole­valla lomak­keella. ter­vei­sin Jari Win­dows 10 päi­vi­tys­po­lut Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei ole “ilmai­nen”. [table id=6 /] Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan eri…Lue lisää…

Num­Lock päälle käyn­nis­tyk­sen yhteydessä

28.3.2016

http://support.microsoft.com/kb/154529 NUM LOCK ‑näp­päi­men tila on käyt­tä­jä­koh­tai­nen, ja NUM LOCK ‑näp­päin ei ole käy­tössä ole­tusar­von mukaan. Jos haluat, että NUM LOCK ‑näp­päin on otettu käyt­töön ennen kuin käyt­täjä pai­naa CTRL+ALT+DEL kir­jau­tuak­seen sisään, sinun on muu­tet­tava ole­tus­toi­minta Rekis­te­rie­di­to­rin avulla. Jos haluat Mic­ro­sof­tin kor­jaa­van tämän ongel­man puo­les­tasi, siirry Kor­jaa ongelma puo­les­tani ‑osaan.…Lue lisää…

Google Chro­men tuen lop­pu­mi­nen huh­ti­kuussa 2016 van­hem­missa käyttöjärjestelmissä

23.3.2016

Moi, alkaen huh­ti­kuusta 2016 Google Chrome tuki lop­puu Win­dows XP- ja Win­dows Vista — koneista koko­naan ja myös Applen Mac OS X 10.6, 10.7 ja 10.8 tuki loppuu. 

MS Office 365 — Out­look 2010 ja aikai­sem­mat Out­loo­kin versiot

4.3.2016

Ter­veh­dys, Mic­ro­soft Out­look 365:n osalta mini­mi­vaa­ti­mus Out­loo­kin osalta alkaa olla käy­tän­nössä joko Out­look 2013 tai Out­look 2016 ver­sio. Se toi­mii myös Out­look 2010 — ver­siolla ja onnis­tuu ns. auto­disco­ver toi­minto myös sen avulla. Ota yhteyttä, Out­look 2010 kyllä toi­mii siis vielä maa­lis­kuussa 2016 Mic­ro­soft Office 365:n pil­vi­pal­ve­lussa. Mikäli käy­tössä on…Lue lisää…

Kevät 2016 — asia­kas­info julkaistu

22.2.2016

Hyvät luki­jani! Kevat 2016 — asia­kas­info jul­kaistu, aiheina: Periscope IE — selain­ten tuki Win­dows 8 ja 8.1 ja päi­vi­tys Win­dows 10? eri­tyis­toi­mek­sian­not edel­leen Ota roh­keasti yhteyttä. Kevät 2016 asia­kas­info, olkaa hyvä. ter­vei­sin Jari Periscope@DoAudit

WordCamp Fin­land 2016

17.2.2016

WordCamp Fin­land? viime vuonna pidet­tiin WordCamp Fin­land 1. ker­taa Tam­pe­reella ja tänä vuonna se on Hel­sin­gissä. Osal­lis­tun, kysy lisää eri­tyi­sesti WordPres­sin audi­toin­nista ja tek­ni­sistä asioista. [envira-gal­­lery id=“141081”] WordPress — ter­vei­sin Jari [easy-pricing-table id=“137982”]