Vuonna 2017:

 • IT audi­toin­nit ja eri­tyis­toi­mek­sian­not tie­to­lii­ken­teen ja uusien tek­nii­koi­den osalta
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dows Vis­tasta nykyaikaan

Vuonna 2016:

 • IT audi­toin­nit ja eri­tyis­toi­mek­sian­not tie­to­lii­ken­teen ja uusien tek­nii­koi­den osalta
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot eri säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mistä äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dows 8.1, Win­dows 8, Win­dows 7 ja Win­dows XP versioista
 • WordPress — audi­toin­nit ja konsultoinnit
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) projektit
 • Win­dows 95, Win­dows 98 ympä­ris­tön siirto ja toi­mi­vuu­den tes­taus (käy­tän­nön koke­musta Win­dows 3.0 ver­siosta asti) ja datan pelastukset

Vuonna 2015:

 • ET — erityistoimeksiannot
 • Win­dows 10 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Win­dows 8.1, Win­dows 8, Win­dows 7 ja Win­dows XP versioista
 • Office 2016 migraa­tiot ja päi­vi­tyk­set Office 2013/2010/2007 versioista
 • Active Direc­tory (AD) päi­vi­tyk­set Win­dows 2012 Ser­ver R2 yhdessä Win­dows 10:n ja Office 2016:n kanssa
 • Win­dows 10/8.1, Office 2013, Office 365 migraa­tiot äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien kera + tietoliikennesiirrot
 • siir­ty­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jalta tai ope­raat­to­rilta toi­selle siirtoprojektit
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • WordPress — audi­toin­nit ja konsultoinnit
 • datan pelas­tus, com­pu­ter foren­sics asiat

 Vuonna 2014:

 • Win­dows XP — ja Win­dows 2003 Ser­ver — siir­ty­mis­pro­jek­tit nykyaikaan
 • Mic­ro­soft Office 365 — pro­jek­tit (Elisa Toi­misto 365, Sonera Toi­misto 365, molem­mat tek­ni­sesti sama kuin MS Office 365 projektit)
 • yri­tys­ten .fi ympä­ris­tö­jen siirto koko­naan uudelle fi-domai­nille ja kaik­kien tie­to­jen siirto muu­tok­sen yhtey­dessä (säh­kö­pos­tit, kalen­te­rit, kon­tak­tit, www-sivut, ohjel­mis­to­jen päi­vi­tyk­set, infran uusi­mi­nen, erityisohjelmat)
 • WordPress — kon­sul­tointi todel­la­kin pin­taa syvemmältä
 • Eri­tyis­toi­mek­sian­not — ET
 • data hukassa? sala­sa­nat hukassa? Com­pu­ter Foren­sics — asiat

Vuonna 2013:

 • data hukassa? sala­sa­nat hukassa? Com­pu­ter Foren­sics — asiat
 • säh­kö­pos­ti­mi­graa­tiot ja tie­to­lii­ken­ne­muu­tok­set ope­raat­to­rien ja pal­ve­lun­tar­joa­jien välillä
 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — DNA (Non-Disclo­sure Agree­ments) käy­tän­nössä jokai­sessa casessa, Suo­raan­Suo­neen™ tek­no­lo­giaa sovel­taen käytännössä
 • Mic­ro­soft Office 365 — pro­jek­tit (Elisa Toi­misto 365, Sonera Toi­misto 365, molem­mat tek­ni­sesti sama kuin MS Office 365 projektit)
 • table­tit ja äly­pu­he­li­met (Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 800, Sam­sung Galaxy, Apple iPhone 5, tablet-lait­teet) ja synk­ro­ni­sointi eri pää­te­lait­tei­den välillä

Vuonna 2012:

 • cloud com­pu­ting ja muut ope­raat­to­rien kone­sa­li­pal­ve­lut (Mic­ro­soft PBOS, Office365, Exc­hange Online, Sha­re­point Online, Office Web Apps, Google Apps for Busi­ness, Google Docs, säh­köi­nen talous­hal­linto) — mikä sopi­vin rat­kaisu meille? — sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot
 • säh­kö­pos­ti­mi­graa­tiot ja tie­to­lii­ken­ne­muu­tok­set ope­raat­to­rien ja pal­ve­lun­tar­joa­jien välillä
 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — DNA (Non-Disclo­sure Agree­ments) käy­tän­nössä jokai­sessa casessa, Suo­raan­Suo­neen™ tek­no­lo­giaa sovel­taen käytännössä
 • Mul­ti­Lan­guage toi­mek­sian­not (englanti, suomi, ranska, venäjä, kiina) eri ympä­ris­töissä, eri­tyi­sesti Win­dows 7 ja Office 2010 — ympä­ris­töissä, monesti yhdessä MySQL/WordPress & MS Office 365 kon­sep­tien kanssa yhdis­tet­tynä äly­pu­he­lin- ja tablet-käyttöön
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • Win­dows- ja Mac-maa­il­man yhtei­selo sekä uudet äly­pu­he­li­met ja table­tit => kuinka voimme hoi­taa yri­tyk­semme infran ja tar­peet eri tavoilla sovel­let­tuna? — sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot

Vuonna 2011:

 • cloud com­pu­ting ja muut ope­raat­to­rien kone­sa­li­pal­ve­lut (Mic­ro­soft PBOS, Office365, Exc­hange Online, Sha­re­point Online, Office Web Apps, Google Apps for Busi­ness, Google Docs, säh­köi­nen talous­hal­linto) — mikä sopi­vin rat­kaisu meille? — sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot
 • Mic­ro­soft Office 365, Win­dows 7 ja Office 2010 projektit
 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • WLAN-ver­kot & tietoliikenneselvitykset
 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — DNA (Non-Disclo­sure Agree­ments) käy­tän­nössä jokai­sessa casessa, Suo­raan­Suo­neen™ tek­no­lo­giaa sovel­taen käytännössä
 • kyril­li­set ja kii­na­lai­set ver­siot Win­dows 7 ja Office 2010 — ympä­ris­töissä (mul­ti­lan­guage kon­sul­toin­nit ja asennukset)
 • VPN-yhtey­det haas­teel­li­sissa ympä­ris­töissä (Suomi — Venäjä — Kiina — Intia)
 • Win­dows 7 ja Win­dows Ser­ver 2008 yhteen­so­pi­vuu­det sel­vi­tyk­set Win­dows XP‑, Vista- ja Win­dows Ser­ver 2003/2000 — järjestelmistä
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon pul­lon­kau­lat selvitys
 • SEPA — päi­vi­tys­pro­jek­tit (Visma Nova, Aditro Tikon, Mae­stro, Basware Ana­lyste, OpusCa­pita, Hee­ros, Visma Moni­pankki, OP Kul­ta­linkki, Sampo Linkki, Net­vi­sor, Pas­seli, Procoun­tor, jne)
 • SLA — Ser­vice Level Agree­ments — läpi­käynti ja sel­vi­tyk­set asiakkaille
 • “mihin kaikki tie­to­lii­ken­ne­kais­tamme huk­kuu?”, “uudet pal­ve­lut töp­se­listä”, “IT ja tie­to­turva tänään” esitykset
 • eri­tyis­toi­mek­sian­not — lex Nokia, datan pelas­ta­mi­nen, saat­to­hoito, yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät asiat
 • arkis­toin­ti­pro­jek­tit — The­re­fore AD-verkoissa
 • yri­tys­ten .fi ympä­ris­tö­jen siirto koko­naan uudelle fi-domai­nille ja kaik­kien tie­to­jen siirto muu­tok­sen yhteydessä

Suo­raan­Suo­neen — yri­tyk­sen kat­tava IT auditointi

Mikäli haluat tie­tää mitä IP-poh­jai­sia pal­ve­luita, lait­teita, ohjel­mis­toja ja ase­tuk­sia on ver­kos­sasi, sil­loin voimme kat­soa yhdessä tie­to­jär­jes­tel­mien käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­noin­nin tar­kas­tuk­sen kera koko tie­to­tek­ni­sen ympä­ris­tösi. Hyvin usein audi­tointi voi­daan aloit­taa esi­mer­kiksi Active Direc­to­rysta (AD), joka on käyt­tä­jä­tie­to­kanta ja hake­mis­to­pal­velu. AD sisäl­tää tie­toa käyt­tä­jistä, tie­to­ko­neista ja ver­kon resurs­seista. Se mah­dol­lis­taa kes­ki­te­tyn resurs­sien jaka­mi­sen käyt­tä­jille ja sovel­luk­sille sekä tar­joaa tavan nimetä, kuvata, pai­kal­lis­taa, hal­lita ja suo­jata käy­tössä ole­via ver­kon resurs­seja. AD tar­kis­tuk­sen jäl­keen audi­tointi voi­daan laa­jen­taa sopi­muk­sen mukaan mel­kein mihin tahansa, mukaan­lu­kien kaikki tie­to­kan­nat, säh­kö­pos­ti­pal­ve­li­met, tulos­ti­met, ohjel­mis­tot, Inter­net- ja Int­ra­net-pal­ve­li­met ja luon­nol­li­sesti lähi­ver­kon kom­po­nen­tit ja tie­to­lii­ken­neyh­tey­det. Ja tästä kai­kesta saat puo­lu­eet­to­man ja riip­pu­ma­ton rapor­tin, kriit­ti­set koh­dat lis­tan, suo­si­tuk­set ja jatkotoimenpide-ehdotuksen.

SEPAn IT auditointi

SEPA – Single Euro Pay­ment Area — mitä vai­ku­tuk­sia sillä on tie­to­tek­niik­ka­mie­lessä? SEPA vai­kut­taa siis kaik­kiin, huom! KAIKKIIN, talous­hal­lin­non jär­jes­tel­miin. Uuden tili­nu­me­ron muu­tok­set ovat sel­vim­min näkyvä muu­tos. SEPA-tili­siirto, SEPA-mak­su­kortti ja SEPA-suo­ra­ve­loi­tus ovat kulut­ta­jille, yri­tyk­sille ja yhtei­söille tutuksi tule­via asioita. Eri­tyi­sesti suo­ra­ve­loi­tuk­sen osalta muu­tos on suuri koska SEPA-suo­ra­ve­loi­tus voi­daan peruut­taa ja val­ta­kir­jo­jen keräily siir­tyy pan­keilta las­kut­ta­jille. Säh­köi­seen mak­sa­mi­seen vai­ku­tus on myös todella suuri (96 pro­sent­tia Suo­messa)  joten yri­tys­ten ja pank­kien väli­seen lii­ken­tee­seen PATU-tun­nus­ten muut­tu­mi­nen ns. PKI-tek­niik­kaan perus­tu­vaan tek­niik­kaan on val­tava muu­tos myös pan­keille. Se tar­koit­ta­nee sitä että suo­ra­ve­loi­tuk­sesta luo­vu­taan ja siir­ry­tään e‑laskuihin. Aina­kin niitä suo­si­tel­laan eri pank­kien toi­mesta. Mitä olisi siis tehtävä:

 • audi­toi nykyi­set ATK-sys­tee­misi — siis puo­lu­eet­to­masti, saat audit rapor­tin ja suositukset
 • laadi SEPA siir­ty­mä­suun­ni­telma yri­tyk­sel­lesi, ja toteuta se ennen loka­kuuta 2011
 • suunnittele/tee SEPA pro­jekti ja mihin kaik­kiin IT-sys­tee­mei­hin se vaikuttaa
 • mieti mm. osto­las­ku­jen kier­rä­tys koko­naan uusiksi –> säh­köi­nen talous­hal­linto ylipäänsä
 • talous­osas­ton rooli koros­tuu, lan­keaa monesti hei­dän työksi (ja ICT/IT-osas­toille)
 • 1.7.2010 koti­maan las­kuilla pitä­nyt olla IBAN ja BIC koodi (läh­te­viin las­kui­hin IBAN ja BIC minimi)
 • talous­hal­linto-ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jat ja hei­dän SEPA-val­miu­det: osto­res­kontra (C2B XML-muoto, IBAN), pal­kan­las­kenta (tili­nu­me­rot, SALA-koodi, rapor­tointi), pank­kiyh­teys­oh­jel­mis­tot (SEPA-ver­sio, web services)
 • loka­kuun lopussa 2011 yhtiöllä täy­tyy olla SEPA-val­mius Suo­messa. Muu­ten raha ei liiku!

SEPA:lla voi olla käy­tän­nön vai­ku­tuk­sia mm. osto­res­kont­raan, myyn­ti­res­kont­raan, pal­kan­las­ken­taoh­jel­maan, kas­sa­jär­jes­tel­mään ja mat­ka­las­kuso­vel­luk­seen ==> omat jär­jes­tel­mät,  yhteis­työ­kump­pa­nien jär­jes­tel­mät ja hen­ki­lö­kun­nan pank­kiyh­teys­tie­dot IBAN-muo­toon. Pää­osin SEPA-ver­siot ovat mak­sul­li­sia päi­vi­tyk­siä eri ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jien osalta. Jos on käy­tössä OpusCa­pi­taa, Baswa­rea, Tiko­nia, Pas­se­lia, Vis­maa, Novaa, Kihaa, pank­kien (Nor­dea, OP-Poh­jola, Sampo pankki, Han­dels­ban­ken, jne) ns. PATU-avai­miin poh­jau­tu­via ohjel­mia – kuten Osuus­pan­kin Kul­ta­linkki, Sampo Pan­kin Sampo Linkki, jne => kaikki nämä ovat SEPAssa pakko ottaa huo­mioon, jo pel­käs­tään päi­vi­tys­ten takia. Ja tie­ten­kin ERP/CRM/muut taus­ta­jär­jes­tel­mät on myös saa­tava ymmär­tä­mään ravin­to­ket­jun alku­päässä uutta sepan ns. XML-poh­jaista ket­jua (puhu­taan ns. Web Ser­vices kon­sep­tista). SEPA on kai­ken kaik­ki­aan erään­lai­nen pak­ko­hanke mutta se on ATK-mie­lessä suu­rempi kuin Euroon siir­ty­mi­nen tai vuo­si­tu­han­nen Mil­len­nium-ongelma. Ja sen pitäisi olla val­mis vuonna 2010 vaikka moni yri­tys ei ole vie­lä­kään miet­ti­nyt koko asiaa. Ja olemme jo vuo­dessa 2011, ja 1.11.2011 lähem­pänä koko ajan jol­loin van­hoja erä­siir­tos­tan­dar­deja ei voi enää käyttää.

SEPA-ter­vei­sin Jari, 040 566 8833, jari.harju(at)doaudit.fi

Vuonna 2010 mm.:

 • Suo­raan­Suo­neen™ — riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykytilanteesta
 • vää­rin­käy­tök­set — lex Nokia — asiat
 • työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja — selvitykset
 • SLA — Ser­vice Level Agree­ments — läpi­käynti ja sel­vi­tyk­set asiakkaille
 • yri­tyk­sen .fi ympä­ris­tön siirto koko­naan uudelle fi-domai­nille ja kaik­kien tie­to­jen siirto muu­tok­sen yhtey­dessä (@, www, file, print, Int­ra­net ja LAN/WAN)
 • WordPress-tek­nii­kalla toteu­te­tut Int­ra­net- ja Internet-projektit
 • yri­tyk­sen IT audi­tointi ja tar­jous­pyyn­nön teko uudesta ympä­ris­töstä asiak­kaan apuna
 • Nokia N8, Sam­sung Galaxy ja Apple iPhone — sel­vi­tys ja siir­ty­mi­nen koko­naan uuteen ympä­ris­töön yhdessä Win­dows 7:n ja Mic­ro­soft Office 2010:n kanssa yhdis­tet­tynä Exc­hange 2010- ja Sha­re­point 2010-ympäristöihin
 • cloud com­pu­ting sel­vi­tys nykyi­sen itse hoi­de­tun ympä­ris­tön sijaan + SWOT- ja ris­kia­na­lyysi => jatkotoimenpiteet
 • Mac OS X 10.6 (Snow Leo­pard) ‑ver­sioon siir­ty­mis­pro­jekti ja kyt­ke­mi­nen Win­dows AD-toi­mia­lu­ee­seen uusim­pien Mac-ohjel­mis­to­päi­vi­tys­ten kera
 • SEPAn muka­naan tuo­mat muu­tok­set sys­tee­mei­hin — TO-DO lis­tan teko loppuvuodeksi
 • Win­dows 2000 Ser­ver AD-ympä­ris­töstä siir­ty­mi­nen uudem­paan ympä­ris­töön ja koko infran uusi­mi­nen samalla
 • Win­dows NT 4.0 Ser­ver — mitä teh­dään ko. käyt­tö­jär­jes­tel­män ja ohjel­mis­to­jen osalta — sel­vi­tys, suo­si­tuk­set ja jatkotoimenpiteet
 • Mac- ja Win­dows-maa­il­man ohjel­mis­to­jen yhteen­so­pi­vuus ja päi­vi­tys­suun­ni­telma koko IT-ympä­ris­tön uusi­mi­seksi Mac OS X:n ja Win­dows 7:n osalta
 • siir­ty­mi­nen suo­raan Win­dows 7- ja 2010-ympä­ris­töön (Office 2010, Visio 2010, Pro­ject 2010, Win­dows Ser­ver 2008 R2)
 • SAP suo­ri­tus­ky­ky­mit­taus LAN/WAN osalta
 • uudet tek­no­lo­giat, mm. sosi­aa­li­nen media — kuinka hyö­dyn­nän niitä ja kan­nat­taako ottaa käyt­töön? — selvitys
 • yri­tys­nu­me­ron tar­jous­pyyn­nöt ja toi­mit­ta­jan valinta
 • Win­dows 7 — huo­mioo­no­tet­ta­vat sei­kat kun teh­dään päivityksiä
 • SEPA — sel­vi­tys ja audi­tointi asiakkaille

Vuo­sien 2008 — 2009 toteutuksia

 • Active Direc­tory (AD) ver­kon uusi­mi­nen, ark­ki­teh­tuuri ja uusiminen
 • Win­dows 7 — huo­mioo­no­tet­ta­vat sei­kat kun teh­dään päivityksiä
 • työn­te­ki­jän yksi­tyi­syy­den suoja — selvitykset
 • uudet tek­nii­kat & nii­den käyt­töön­otto: Win­dows 7, Win­dows Ser­ver 2008 R2 ympä­ris­töt yhdessä MOSS 2007 — Sha­re­Point 2007, Exc­hange 2007 ja MOC 2007 kanssa (ns. UCC — Uni­fied Com­mu­nica­tions konsepti)
 • Mic­ro­soft Office 2007 — asia­kir­ja­poh­jien sovel­ta­mi­nen yri­tyk­sen toi­min­taan (Word, Excel ja Power­point) nou­dat­taen mm. SFS-stan­dar­deja ja yri­tyk­sen graa­fista ohjeis­tusta logoi­neen sekä IBAN- ja BIC-nume­roi­neen alatunnisteissa
 • SEPAn vai­ku­tus tie­to­jär­jes­tel­miin — mitä otet­tava huo­mioon? SEPA-suun­ni­tel­man tekeminen
 • uudet ohjel­mis­tot ja tek­no­lo­giat: Mic­ro­soft Office Web Apps Beta, Mic­ro­soft Office Pro­fes­sio­nal 2010 Beta, Mic­ro­soft Visio 2010 Beta, Mic­ro­soft Pro­ject 2010 Beta, Mic­ro­soft Sha­re­point 2010, Mic­ro­soft Exc­hange 2010
 • Äly­pu­he­li­met hyö­ty­käy­tössä: Apple iPhone ja Nokian uusim­mat älypuhelimet
 • Mic­ro­soft Active Direc­tory (AD) – ris­kia­na­lyysi, penet­raa­tio­tes­tit + pää­syn­hal­linta audi­tit (käyt­tä­jä­tun­nuk­set, sala­sa­nat, oikeudet)
 • perus­tet­ta­van talous­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kuk­sen tar­kas­tus (pro­ses­sit, fyy­si­set tilat, tie­to­lii­kenne, hos­ting ja tietotekniikka)
 • vää­rin­käy­tös­ta­pauk­set – eri maat
 • eril­li­set sel­vi­tyk­set – NDA agree­ments, Due Dili­gence, kol­man­net osapuolet
 • eril­li­set toi­mek­sian­not – mm. eri­kois­si­vu­jen Inter­net-käy­tön sel­vi­tys, lait­to­man mate­ri­aa­lin jako ver­kossa, säh­kö­pos­tien koko­jen ja lii­te­tie­dos­to­jen sel­vi­tys, ext­ra­net-sovel­luk­set penet­raa­tio­tes­tei­neen, eril­lis­sel­vi­tyk­set esim. WLA­Nien osalta, jär­jes­tel­mien ja tie­to­kan­to­jen käyt­tö­oi­keu­det, sisäi­sen web­bi­kau­pan tur­val­li­suus, unoh­tu­nei­den sala­sa­no­jen avaa­mi­nen tie­dos­toista ja vas­taa­vat selvitykset

Muita toi­mek­sian­toja

 • yri­tyk­sen nais­puo­li­nen työn­te­kijä on sai­raa­lassa syn­nyt­tä­mässä, Word-tie­dosto suo­jattu sala­sa­nalla, emme halua häi­ritä => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus + lainsäädäntö)
 • tytäryrityksen/sivutoimipisteen, jonka emo­yh­tiö omis­taa yli 50-pro­sent­ti­sesti, kir­jan­pito-ohjelma ja kiin­to­levy sekai­sin, ei var­mis­tus­ko­piota koko vuo­delta=> onnis­tuu ellei ole levy koko­naan levin­nyt mutta tar­kempi tsek­kaus ja toimenpiteet
 • Inter­net- ja Int­ra­net-yhtey­det pät­kii, syy­tel­lään, ihme­tel­lään, kaikki pät­kii, kaikki osa­puo­let syyt­tä­vät toi­si­aan => puo­lu­ee­ton IT-audit
 • esim. Win­dows-ver­kon AD/Exchange/Live Meeting/Communicator käyttäjätunnukset/salasanat/oikeudet => skan­naus, live-tilanne
 • sala­sa­no­jen avaa­mi­nen kai­kista ylei­sim­mistä tie­dos­toista ja ohjel­mista => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus + lainsäädäntö)
 • uusim­mat ver­siot ja päi­vi­tyk­set => Win­dows 7, Mic­ro­soft Office 2010, Ubuntu 9, Win­dows Vista, Mic­ro­soft SQL Ser­ver 2008, Mic­ro­soft Office 2007, Adobe Acro­bat 9, Sha­re­Point 2007, Office Com­mu­nica­tor 2007, jne
 • Basware Ana­lyste, OpusCa­pita, Nova, Adit­ron Tikon, Lii­nos, Domus, Canon uniFLOW, Canon ADOS — The­re­fore auditoinnit
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon selvitykset
 • säh­kö­pos­ti­pal­ve­lun tarkastus
 • unoh­tu­neet tunnukset/salasanat => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus ja lainsäädäntö)

Neljä sil­mää? Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun kan­na­no­tot ja yri­tyk­sen käy­tän­nöt rat­kai­se­vat miten käy­tän­nössä voi­daan mene­tellä. Nel­jällä sil­mällä tar­koi­tan todis­tusta tapah­tu­neesta eli se kir­ja­taan kah­den, mie­lui­ten kol­men hen­ki­lön sil­min näh­dyksi ja teh­dyksi. Esi­merk­kejä ja lisä­tie­toa löy­tyy Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­ton Kysyt­tyäosasta.

Eri­tyis­toi­mek­sian­not

Mikäli IT audit – eri­tyis­työ­ka­lut kuten:

 • Mic­ro­soft Diag­nos­tics and Reco­very Toolset
 • GFI — GFI LAN­Guard, GFI ReportCenter
 • Visualwa­ren tuot­teet — Visual­Route, Visual IP Trace, eMailTrackerPro
 • SolarWinds — Engi­neer’s Tool­kit, Orion, Real-time NetFlow Analyzer
 • Hyena — systemtools.com
 • Passware — lostpassword.com
 • Paess­le­rin tuot­teet — PRTG Network Moni­tor, Web­ser­ver Stress Tool, Traf­fic Grapher
 • SolarWind­sin tuot­teet — Engi­neer’s Tool­set, LAN­Sur­veyor Express, IP Address Trac­ker, Works­pace Studio
 • Ipswitc­hin tuot­teet — Network Moni­to­ring, File Trans­fer, WS_FTP,  WS_Ping ProPack
 • Gui­dance Software Encase — com­pu­ter forensics
 • Wires­hark (Ethe­real)
 • Spiceworks
 • Sysin­ter­nals Suite
 • Sys­tem­hound

sekä taval­li­set Active Direc­to­ryn (AD) ja Win­dows-maa­il­man työ­ka­lut (Admi­ni­stra­tive Tools, Win­dows Ser­ver 2008, MS Exc­hange 2010/2007, MS Office Com­mu­nica­tor 2007, MS Sha­re­Point 2010/2007, Mic­ro­soft Exc­hange Best Prac­tices Ana­lyzer, Mic­ro­soft Remote Ser­ver Admi­ni­stra­tion Tools for Win­dows 7/Vista/XP, Win­dows 2008 AD Admin­Pack for Win­dows XP Pro­fes­sio­nal, Win­dows Ser­ver 2003 Ser­vice Pack 2 Admi­ni­stra­tion Tools Pack, Mic­ro­soft Desk­top Opti­miza­tion Pack 2011, ERD Com­man­der, Mic­ro­soft Base­line Secu­rity Ana­lyzer, Mic­ro­soft IT Envi­ron­ment Health Scan­ner, jne) ovat nimeltä ja/tai toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­il­taan tut­tuja ter­mejä tai ohjel­mis­toja, ota yhteyttä => olemme samalla aal­to­pi­tuu­della välit­tö­mästi ja voimme sel­vit­tää mel­kein mitä tahansa!