EM-futis 2016 veik­kaus 10.6. — 10.7.2016

11.7.2016 info

[su_animate]Onneksi olkoon Joel![/su_animate]

8‑vuotias osasi lait­taa Por­tu­ga­lin ja Rans­kan täy­sin oike­aan jär­jes­tyk­seen ja nousi jae­tulta 6. sijalta kär­keen. Lopul­li­nen pis­te­tau­lukko löy­tyy tästä lin­kistä.

Joel, Pekka Vi, Pekka Va ja Hannu J sekä Manu M ja Matsu H > palaan asi­aan lähiaikoina.

Kii­tok­sia kai­kille veikkaajille!

ter­vei­sin Japa

9.7.2016 info

Alla spe­ku­loi­ta­vaa pis­te­las­kuun su-illaksi:

loppuottelu-spukulaatiot-ranska-portugali2Teitä on kaik­ki­aan 4 Por­tu­ga­lia vei­kan­nutta ja 7 Rans­kaa vei­kan­nutta. Vaikka olen teh­nyt tie­to­kan­toja niin en tajun­nut alkuun ottaa huo­mioon että jos­sain vas­tauk­sissa on useampi kuin yksi oikea vas­taus (esim. mikä maa tekee eni­ten maa­leja alku­loh­kossa). Tot­ta­kai sil­loin Unka­rista ja Wale­sista sai oikean merkinnän…

Itsel­läni Englanti häviää finaa­lin, Saksa voit­taa + Sak­sasta tulee maa­li­ku­nin­gas joten yksin­ker­tai­sella mate­ma­tii­kalla en voita 😉 Mutta maa­li­ku­nin­gas­han tekee 8 maa­lia ja finaa­lissa 3 maa­lia, siinä alle­kir­joit­ta­neen vii­den vii­mei­sen koh­teen veik­kauk­set joten Atle­ticon mies tekee kaksi maa­lia ja kul­lan vie siis Gal­lian kukot, eikö vaan?

ter­vei­sin Japa

7.7.2016 info

Por­tu­gali — kiso­jen viih­dyt­tä­vintä futista? — on finaa­lissa. Saako CR7 12 vuo­den takai­selle pet­ty­myk­sel­leen ilon­kyy­ne­leitä, sen näemme sun­nun­tain finaalissa.

Saksa ja isän­tä­maa Ranska rat­kai­se­vat toi­sen lop­puot­te­li­jan. Nyt seu­raa “luova fyy­si­nen tauko”, käyn Sul­ka­van suur­sou­duissa ja palaan lin­joille sun­nun­taina. Katso uusin teko­seni liitt­tyen urhei­luun klik­kaa­malla kuvaa:

osanottajaluettelo-2016-etusivu

Tii­se­rissä tie­to­ko­neella kat­sot­taessa HINA sou­taa yhden Par­ta­lan­saa­ren kier­ron & mat­kan var­rella ole­van los­sin ohitse. Tänä vuonna #suur­sou­dut menoamme voi seu­rata GPS-seu­ran­nassa nume­rolla #19.

Sou­taa ja Huo­paa ter­vei­sin #24

4.7.2016 info

Vasem­man puo­len peli­kaa­vion osalta Por­tu­gali — Wales välie­rästä kukaan ei ole lait­ta­nut finaa­liin Wale­sia. Eli siitä ei tule kenel­le­kään pis­teitä voi­ton tai hopean osalta. Por­tu­gali on finaa­lissa yhteensä vii­dellä (5) tie­tä­jällä. Yksi heistä eli Jarmo P tie­tää Por­tu­ga­lin häviä­vän finaa­lin ja neljä (Jussi R, Joel P, Petri V ja Sampo V) ovat takuu­var­moja että Por­tu­gali vie koko potin.

Oikean puo­len kaa­viosta Sak­saa vei­kan­nut niin moni että ei spe­ku­loida sillä. Samoin Rans­kan pää­se­mi­nen finaa­liin monessa pape­rissa esillä. Eli välie­rän lop­pu­tu­los vai­kut­taa tosi pal­jon. Entäpä jos Islanti olisi finaa­lissa? Jouni T on lait­ta­nut Islan­nin finaa­liin mutta täy­so­suma jää Jou­nin mie­lestä koska hopea­pa­han ei ole häpeä, vai mitä Jouni T? Islan­nin voit­toa ei ole kukaan veikannut/tietänyt. Rat­ke­aako myös välie­rät ja finaali vas­taa­villa “tipu­tuk­sella”?

[su_youtube_advanced url=“https://www.youtube.com/watch?v=8N4jeSJg7uA” rel=“no” theme=“light”]

1.7.2016 info

Puo­li­vä­lie­rät jat­ku­vat. Por­tu­gali edel­leen ilman voit­toa var­si­nai­sella pelia­jalla mutta välie­rissä. Ja voitte pika­gal­lu­pin puo­li­vä­lie­rien osalta tehdä edel­leen tästä lin­kistä.

29.6.2016 info

Kyllä, voitte tehdä pika­gal­lu­pin puo­li­vä­lie­rien osalta… tästä lin­kistä.

ter­vei­sin #24

27.6.2016 info

#brexit vai #exi­tonly? Hul­luu tou­huu.… käy­tiin tänään Gibral­ta­rilla. Ruoan hinta nousi kes­ken ruo­kai­lun! Punta valuu alas päin jat­ku­vasti. Rahan vaih­ta­jat vaih­toi­vat kurs­seja ilta­päi­vällä. Bur­ger Kin­gissä ate­ria 12,20 €uroa #huh­huh.

[su_qrcode data=“https://www.doaudit.fi/emfutis2016/pistetilanne” title=“Minne vie­kään?” margin=“10” align=“center” link=“https://www.doaudit.fi/emfutis2016/pistetilanne/” target=“self” color=“#006cc5” background=“#f5f5f5”]

Espanja ei aina­kaan voita (9 veik­kaa­jaa), Englanti tiu­koilla (3 vei­kan­nut mes­ta­riksi) ja hopealle ei myös­kään tule Venäjä (1 veik­kaaja). Islan­nin unelma elää jos voit­ta­vat #brexit #emfu­tis poru­kan… kuten tekivät!

26.6.2016 info

Päi­vi­tän pudo­tus­pe­lien tulok­sia tähän link­kiin.

ter­vei­sin Japa


Juhan­nuk­sen kunniaksi:

Quiz Cat: No Quiz found

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan EM-futis 2016 veik­kausta ja sen ete­ne­mistä. Alta löy­tyy tasai­sin välia­join eri­lai­sia tilas­toja ja knop­peja veik­kauk­sen osalta.

Pis­te­ti­lanne

Loh­ko­jaot

Ja oikealla sivu­pal­kissa on haku-ken­tän alla Pallo hukassa? (Etsi toi­minto koko sivus­toon) ala­puo­lella on sini­nen laa­tikko jossa taus­talla val­koi­nen teksti: EM-futis 2016 (ja numero) minkä alta löy­tyy eri­lai­sia veik­kauk­seen liit­ty­viä yhteen­ve­toja. Sieltä löy­tyy myös Pis­te­ti­lanne.

ter­vei­sin #24 Jack Ridge, viral­li­nen tuloslaskija

[su_label]Huom![/su_label] Mistä löy­dän oman veik­kaus­ri­vini? Se tuli sinulle saman tien kun teit rivin ja pai­noit Lähetä nap­pu­laa. Posti saa­pui Jari Har­jun nimissä, otsi­kolla ” Sinun rivisi — Jal­ka­pal­lon EM-kisa­veik­kaus 2016”. Jos et löydä haku­toi­min­nolla oman pos­ti­loo­tasi Saa­pu­neet, Pois­te­tut, Ros­ka­posti yms kan­sioista, laita vies­tiä niin hoi­de­taan tie­doksi uudes­taan rivisi.

[easy-pricing-table id=“141481”]

25.6.2016 info

Jatko-ohjelma on siis seuraava:

tie-finaaliin-em-kisat-2016
10.7. Parii­sissa finaa­lissa ovat…

Nuo voi kat­soa ja tar­kis­taa omaa rivi­ään. Venäjä päästi eni­ten maa­leja, sitä ei kukaan tien­nyt, eikä Wales tai Unkari juuri tul­lut mie­leen mikä maa pau­kut­taa alku­loh­kossa eni­ten maaleja.

[su_list icon=“icon: check-circle‑o”]

[/su_list]

Nyt kat­so­taan ketkä ete­ne­vät jat­koon ja miten tilanne kehit­tyy, Siellä on pal­jon oikealta tule­vasta kaa­viossa yhdis­tel­miä joita ei saa mil­lään finaa­liin. Bel­giaa ja Por­tu­ga­lia vei­kan­neet siis vah­voilla lopul­li­sessa pistetilanteesta?

[su_quote]Pudotuspelit alkakoon![/su_quote]

23.6.2016 info

Onko Wales tai Unkari eni­ten alku­loh­kossa teh­nyt maa­leja? Sii­hen saa­daan sel­vyys to-aamuna. Ja kuka pääs­tää vähi­ten, kuka tekee vähi­ten maa­leja alku­loh­kossa? Kaikki sel­viää aika­naan kuten sekin oliko Zla­ta­nin ke-illan peli hänen viimeisensä…

Vede­tään hap­pea ja lau­an­taina 25.6. jatkopelit.

[su_highlight background=“#fff099”]Hyvää juhan­nusta kaikille![/su_highlight]

 

22.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Islanti — Itävalta 2 — 1 1
Unkari — Portugali 3 — 3 X
Ita­lia — Irlanti 0 — 1 2
Ruotsi — Belgia 0 — 1 2

[/su_table]

Loh­kot E ja F saa­daan pää­tök­seen kes­ki­viik­kona. Por­tu­gali ja Ita­lia omissa otte­luissa todella sel­viä suo­sik­keja mutta miten käy Islan­nin ja Ruot­sin? Nel­jällä pis­teellä pää­see käy­tän­nössä jatkopeleihin.

21.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Poh­jois-Irlanti — Saksa 0 — 1 2
Ukraina — Puola 0 — 1 2
Kroa­tia — Espanja 2 — 1 1
Tsekki — Turkki 0 — 2 2

[/su_table]

Loh­ko­jen voit­ta­jat ja kuinka vei­kattu, löy­ty­vät siis tästä lin­kistä. Peli­ti­lan­tee­seen las­ke­taan noi­ta­kin mukaan sen mukaan miten “tulos­las­kija” vaan käy päi­vit­tä­mässä tietokantaa.

Miten vei­kattu? 65 Sak­san puo­lesta, yksi Poh­jois-irlan­nin puo­lesta. Toi­sessa pelissä 47 ker­taa Puola voit­ta­jaksi, 11 on varma siitä että Ukraina vie tais­ton. Ja 12 pitää tasa­pe­liä var­mana joten hajonta jatkuu.

Loh­ko­voit­ta­jaksi yhtä vaille kaikki lait­ta­neet Sak­san omassa C‑lohkossa. Yksi van­noo Puo­lan nimeen!

D‑lohkossa Espan­jan puo­lesta liput­taa 50 kisai­li­jaa mutta Kroa­tian puo­lesta vain kolme (3). Tse­kin ja Tur­kin väli­nen koh­taa­mi­nen ympä­ri­pyö­reä (12–23-35) joten hajon­taa ja sijoi­tuk­sien muu­tok­sia tulossa.

D‑lohkossa van­no­taan Espan­jan voit­toon 62 ker­taa ja loput Kroa­tian loh­ko­voi­ton kannalla.

 

20.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Slo­va­kia — Englanti 0 — 0 X
Venäjä — Wales 0 — 3 2

[/su_table]

60 veik­kaa­jaa on sitä mieltä että Englanti voit­taa Slo­va­kian. 41:n tie­tä­jän mie­lestä Venäjä vie jäl­kim­mäi­sen tais­ton. Ma-ilta näyt­tää miten tässä loh­kossa sit­ten käy.

Loh­ko­voit­ta­jaksi lai­tettu myös 60 ker­taa Englanti, ker­ran Slo­va­kia ja loput Venä­jän puo­lella. Hajon­taa tulee siis täs­sä­kin, 2 pis­tettä jaossa loh­ko­voit­ta­jan osalta.

19.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Roma­nia — Albania 0 — 1  2
Sveitsi — Ranska 0 — 0  X

[/su_table]

Ensim­mäi­sen kier­rok­sen vii­mei­set pelit pela­taan samaan aikaan ja loh­kon tilanne on sel­ke­ne­mässä. Ranska jat­kaa mutta mitkä muut maat mene­vät jat­koon? Par­haita loh­ko­kol­mo­sia siis jat­kaa aika liuta, ja älkää kysykö miten jatko-ohjelma menee…

[su_label]Huom![/su_label] Loh­ko­jen A — F — kuka paras omassa loh­kossa => Lohko-ykkö­senä jat­koon menee…

18.6.2016 info

[su_label]Huom![/su_label] Juko­lan viesti Rai­possa ja Ven­lo­jen vies­tin lähtö la klo 14 — ekaan mut­kaan pel­lon pää­hän ja K‑pisteelle…

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Bel­gia — Irlanti 3 — 0 1
Islanti — Unkari 1 — 1 X
Por­tu­gali — Itävalta 0 — 0 X

[/su_table]

58 veik­kaa­jaa sanoo Bel­gian vie­vän päi­vän avaus­tais­ton. Islanti — Unkari on ympä­ri­pyö­reä (27–16-27) ja Itä­val­lan voit­toon uskoo Tommi S. Nel­jän mie­lestä Itä­valta venyy tasa­pe­liin ja Ronal­don kiuk­kui­lusta huo­li­matta 65 uskoo Por­tu­ga­lin pöl­lyt­tä­vän Wie­niä pää­kau­pun­ki­naan pitä­vän maan.

17.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Ita­lia — Ruotsi 1 — 0 1
Tsekki — Kroatia 2 — 2 X
Espanja — Turkki 3 — 0 1

[/su_table]

Usko Ruot­siin Ita­liaa vas­taan on vahva koska veik­kaa­jista Tommi K ja Jouni T ovat ne jotka näin ovat ras­tit­ta­neet. 62 kisai­li­jaa uskoo Ita­li­aan. Tsekki — Kroa­tia hajoit­taa totaa­li­sesti koska kaik­kia vaih­toeh­toja vei­kattu tasai­sesti (15–24-31). Espan­jan voi­ton kan­nalla 65 ja tasa­pe­lin kan­nalla 5 veik­kaa­jaa joten kukaan ei ole lait­ta­nut Turk­kia myö­häi­sil­lan voittajaksi.

16.6.2016 info

[su_label]Huom![/su_label] Onko lai­tonta? Mie­les­täni ei koska raha ei vaihda omis­ta­jaa, aina­kaan tässä futis­veik­kauk­sessa. Lue lisää tästä lin­kistä.

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Englanti — Wales 2 — 1 1
Ukraina — Pohjois-Irlanti 0 — 2 2
Saksa — Puola 0 — 0 X

[/su_table]

Englanti voit­taa? Näin uskoo 65 osal­lis­tu­jaa. Ukrai­nan ja Poh­jois-Irlan­nin koi­tos on ympä­ri­pyö­reä (29–23-18) ja sak­sa­lai­sia kan­nus­taa voit­toon 62 kaik­ki­aan 70 pelu­rista. Seit­se­män uskoo Puo­lan veny­vän tasa­pe­liin ja pakko tar­kis­taa » Jouni T on sitä mieltä että Puola vie tais­ton vierasvoitolla.

[su_label]Huom![/su_label] Jari? Sehän on tämän kisan ylei­sin etu­nimi. Voit etsiä mui­ta­kin kai­moja pis­te­tau­lu­kosta.

15.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Venäjä — Slovakia 0 — 1 2
Roma­nia — Sveitsi 1 — 1 X
Ranska — Albania 2 — 0 1

[/su_table]

Ranska — Alba­ni­aan kaikki tie­tä­jät? ovat lait­ta­neet siis Rans­kan voit­ta­jaksi. Se onko se Islan­nin tapaan yllä­tys, jää kes­ki­viik­koil­lan myö­häi­seksi iloksi, eikö vaan?Romanian voit­toon uskoo 12 veik­kaa­jaa ja Sveit­sin voit­toon 33 tie­tä­jää. Venä­jän voit­toon luu­lee 49 osal­lis­tu­jaa ole­van oikean mer­kin ykkönen.

14.6.2016 info

[su_table]

Itä­valta — Unkari

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Itä­valta — Unkari 0 — 2  2
Por­tu­gali — Islanti 1 — 1  X

[/su_table]

Tiis­tain osalta Itä­valta hie­noi­nen suo­sikki Unka­ria vas­taan, tasa­pe­liä veik­kaa myös moni. Illan myö­häi­sot­te­lussa Por­tu­gali voit­taa 96 %:n toden­nä­köi­syyy­dellä veik­kaa­jien mielestä.

[su_label]Huom![/su_label] Veik­kaa­jista yksi toi­mitti 6.6. klo 01:04 rivinsä, ma-ti väli­senä yönä. Eni­ten veik­kauk­sia tuli yli­päänsä klo 21 — 22 väli­senä aikana.

13.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Espanja — Tsekki 1 — 0 1
Irlanti — Ruotsi 1 — 1 X
Bel­gia — Italia 0 — 1 2

[/su_table]

Maa­nan­taina 13.6. osalta EM-futik­sen ohjel­massa on kolme ottelua.

 • 63 veik­kaa­jaa arvioi Espan­jan voit­ta­van Tsekin
 • Irlanti — Ruotsi, tasan 25:n mie­lestä mutta 36 uskoo naa­pu­ri­maamme vie­vän voiton
 • Bel­gia — Ita­lia tasai­sin pari ja ma-illan klii­mak­sina (1‑X-2: 12–26-32)

[su_label]Huom![/su_label] Tämän veik­kaus­ri­vin teki 70 osal­lis­tu­jasta viisi (5) Apple iPa­dilla ja neljä (4) iPho­nella. Eli sivusto toi­mii erin­omai­sesti mobii­li­lait­teella, niin pysty- kuin vaa­ka­suo­raan — kokeile vaikka!

12.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Turkki — Kroatia 0 — 1 2
Puola — Pohjois-Irlanti 1 — 0 1
Saksa — Ukraina 2 — 0 1

[/su_table]

Sun­nun­tain ohjel­massa on kolme otte­lua ja veik­kaa­jien mie­lestä näin käy:

 • Turkki — Kroa­tia tasai­sesti kaik­kia vei­kattu, ympä­ri­pyö­reä lop­pu­tu­los (1‑X-2: 15–33-22)
 • Puola — Poh­jois-Irlanti: 54 veik­kaa­jaa sanoo että Puola vie taiston
 • Yksi veik­kaaja on varma että Ukraina voit­taa, muut 69 ovat toista mieltä

[su_label]Huom![/su_label] Finaa­lin maa­li­mää­räksi 90 minuu­tin jäl­keen kukaan ei ole vei­kan­nut että se on 0–0. Tot­ta­kai voi­daan mennä jatko-ajalla ja vaikka men­täi­siin, Saksa sen näyt­tää vie­vän yli­voi­mai­sen enem­mis­tön mielestä.

11.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Alba­nia — Sveitsi 0 — 1 2
Wales — Slovakia 1 — 0 1
Englanti — Venäjä 1 — 1 X

[/su_table]

Lau­an­tain osalta Alba­nia — Sveit­sin ylei­sin mer­kintä on vie­ras­jouk­ku­een voitto (50 veik­kausta) , Wales — Slo­va­kia päät­tyy tasan (39 veik­kausta) ja illan myö­häi­sot­te­lussa Englanti voit­taa Venä­jän (52 tie­tä­jää). Kat­so­taan miten käy.

[su_label]Huom![/su_label] Tämä veik­kaus avat­tiin su 5.6. klo 10:32 ja ensim­mäi­nen rivi tuli su 5.6. klo 12:09 Juha H:n toi­mesta. Vii­mei­sin rivi tuli Jarmo H:lta pe 10.6. klo 21:48 hyvän seli­tyk­sen kera (kiire päivä, luin klo 21:15 ja vie­läkö ehtii… unoh­din). Veik­kaus­rivi on mukana, ei oltu edes toi­vuttu tuosta 18-vuo­ti­aasta Ruot­sin lau­la­ja­ty­tön esityksestä…

10.6.2016 info

[su_table]

Otte­lut Lop­pu­tu­los Oikea merkki
Ranska — Romania 2 — 1 1

[/su_table]

kisat on saatu avat­tua Rans­kan ja Roma­nian väli­sellä otte­lulla. 1. otte­lun osalta siis yhteensä 70 riviä ja näin jäl­ki­kä­teen katsottuna:

 • 66 veik­kaa­jaa tiesi että Ranska voittaa
 • 1 ker­toi Roma­nian voittavan
 • 3 luuli että tasa­peli on aina avausot­te­lun lopputulos

Koska kisat ovat alussa, 66 hen­ki­löä joh­taa tällä het­kellä kisaa!

[su_label]Huom![/su_label] Tilas­tok­noppi: KAIKKI, 70 veik­kaa­jaa siis, ovat yksi­mie­li­siä että 15.6. klo 22 ottelu Ranska — Alba­nia päät­tyy koti­jouk­ku­een voit­toon. 14.6. Por­tu­ga­lin ja Islan­nin väli­sessä otte­lussa 67 on var­moja että Por­tu­gali vie ko. tais­ton. Ja 12.6. Saksa voit­taa Ukrai­nan yhtä vaille kaik­kien mielestä.


Hyvä lukija ja veikkaaja,

Veik­kaus­ri­vejä, kaikki oikeita?, saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nessä 74. Tie­to­kan­nan tar­kis­tus­las­ken­nan jäl­keen yksit­täi­siä rivejä on 70. Tar­kem­paa jakau­maa mm. eniten/vähiten tilas­to­jen osalta, ketä vei­kattu mes­ta­riksi, mistä maasta maa­li­ku­nin­gas yms. — lisää Juko­laa alus­ta­valla vii­kolla (viikko 24).

[one-half-first]Veikkauksissa yli­tetty 30 veik­kaa­jan määrä tiis­taina 7.6. ilta­päi­vällä, hienoa!

Mukaan mah­tuu, et ole saa­pu­nut vielä Inter­ne­tin vii­mei­selle sivulle.[/one-half-first][one-half]Veikkausrivejä on tul­lut mm. Sai­pan? kan­nat­ta­jilta Parik­ka­lasta, Taa­ve­tista, Kyl­mä­lästä, Mie­hik­kä­lästä, Tai­pal­saa­relta, Imat­ralta ja Lap­peen­ran­nasta. Osan sijain­tia en edes tiedä…[/one-half]

 


… oikea totuus löy­tyy Sami Hed­ber­gin suusta kui­ten­kin futiksesta?


Jal­ka­pal­lon EM-kisat ovat kova­ta­soi­sem­mat kuin MM-kisat ja nyt Sinulla on mah­dol­li­suus olla tie­täjä. Täytä alla oleva Sinun mie­les­täsi oikea rivi ja laita se tulemaan.

Osal­lis­tu­mis­maksu on nolla Euroa ja par­haat kolme pal­ki­taan seuraavasti:

 1. pal­kinto 2 kpl Sai­pan ensi kau­den istu­ma­kat­so­mon pää­sy­lip­puja run­ko­sar­jan otteluun
 2. pal­kinto 1 kpl Sai­pan ensi kau­den istu­ma­kat­so­mon pää­sy­lippu run­ko­sar­jan otteluun
 3. pal­kinto 8 Gt muis­ti­tikku hyö­dyl­li­sine apuohjelmineen
 4. pal­kinto — kisan vii­mei­selle siis! HINAn vuo­den 2013 Suur­sou­tu­jen paita (käy­tetty ker­ran noin kuu­den tun­nin ajan, mutta pesty…)

Päi­vi­tän tätä sivus­toa ja osal­lis­tu­jia sen mukaan kun hyväk­syt­tyjä ja vah­vis­tet­tuja rivejä ilmes­tyy. Jokai­nen veik­kaaja saa vah­vis­tuk­sena oman rivinsä myös säh­kö­pos­titse heti kun lähet­tää oman veikkausrivinsä.

Huom! Rivisi vah­vis­te­taan vielä erik­seen jotta olet tie­toi­nen että rivisi on myös lisätty seu­ran­taan päi­vä­koh­tais­ten seu­ran­to­jen osalta. Jär­jes­täjä rajaa oikeu­den hyväk­syä rivit sen mukaan onko osal­lis­tu­jalla yli­päänsä oikeasti mah­dol­li­suus käyt­tää Sai­pan liput peli­kau­den 2016 — 2017 aikana.

Vii­mei­nen ajan­kohta on veik­kauk­sella yhtä minuut­tia ennen kiso­jen avausot­te­lua eli 10.6.2016 klo 21:59 mennessä.

Onnea veik­kauk­seen!

ter­vei­sin #24

PS: tässä UEFAn Euroo­pan ran­king josta voi kat­soa mikä on sijoi­tus ennen pelejä:

[table id=8 /]

ja nyt veikkaukseen:

Gra­vi­ty­View — Profiles

 • Sal­li­tut tie­dos­to­tyy­pit: jpg, jpeg, gif, png, Max. tie­dos­ton koko: 32 MB.