Minun mie­les­täni oikeassa digi­leh­dessä:

  • ei ole mai­nok­sia jotka hyp­pi­vät kes­ken luke­mi­sen vasem­malta, oikealta ja jos­kus kes­kelle näyt­töä tar­jo­ten mai­nok­sia jotka ei miten­kään liity omaan julkaisuusi
  • niissä on sisään­ra­ken­nettu haku-toiminto
  • ne skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sille näy­töille, pys­tyyn ja/tai vaakaan
  • ne otta­vat huo­mioon tuleeko käyt­täjä luke­maan jul­kai­sua puhe­li­mella, table­tilla vai tietokoneella
  • nii­den luku­ker­toja voi­daan seu­rata (kävi­jä­mää­rät, luku­ker­to­jen määrä, mil­lai­silla lait­teilla luettu jne)
  • otta­vat huo­mioon käy­te­tyn pää­te­lait­teen kie­len jos tar­vetta. Eli jos jul­kaisu on suo­meksi, ole­tuk­sena pai­no­na­pit, navi­gointi näy­te­tään suo­meksi ja jos jul­kaisu esim. venä­jäksi, samat pai­no­na­pit, navi­gointi, haku yms. näy­te­tään kyril­li­sinä kirjaimina
  • ovat osana yrityksen/yhdistyksen WWW-sivuja, mie­lui­ten organisaation/järjestön omalla väri­maa­il­malla (graa­fi­sen ohjeen mukaisesti)

Ota yhteyttä jos tar­vetta sovel­taa. Alla on muu­ta­mia esi­merk­kejä, taus­ta­ää­nillä ja ilman tie­to­ko­neella kat­sot­taessa, eri kie­lillä ja sovel­let­tuina eri tavoin.


digi­leh­det

2021
8/2021
8/2021
Kaak­kois-Suo­men hyp­py­ri­mäet 1930 — 2020

Kaak­­kois-Suo­­men hyp­py­ri­mäet 1930 — 2020

Lap­peen Rien­non osalta historiateos.

8/2021
7/2021
7/2021
6/2021
5/2021
4/2021
3/2021
3/2021
2/2021
2/2021
1/2021
2020
12/2020
12/2020
11/2020
10/2020
10/2020
9/2020
6/2020
5/2020
5/2020
4/2020
2019
12/2019
12/2019
7/2019
5/2019
4/2019
2/2019
2018
11/2018
11/2018
10/2018
9/2018
7/2018
1/2018
2017
12/2017
12/2017
11/2017
8/2017
1/2017
2016
4/2016
2015
7/2015
2013
11/2013
4/2013
2009
3/2009
2008
9/2008
1993
5/1993