Tällä ker­taa kvar­taa­li­asioita joka tuli esille kun mie­tin 50-vuo­ti­aan yhdis­tyk­sen puhetta. Kvar­taa­lilla tar­koi­tan 25 vuotta, en kol­mea kuu­kautta joka monessa asiassa alkaa olla aika­jänne. Nuori haluaa uuden oma­ko­ti­ta­lon, ja se pitäisi olla val­mis kun lumet sulaa. Myyjä kysyy ton­tista, val­mis­te­luista ja muusta ja vas­taus on: Juuri tul­tiin tänne, halu­taan muut­taa keväällä Sai­maan ran­nalle, siksi tultiin…

Monesti tie­to­jär­jes­tel­mien osalta tilanne on sama, halu­taan saman­tien, heti ja mah­dol­li­sim­man hal­valla uusi jär­jes­telmä tai net­ti­si­vut. Kun kysel­lään, ei ole mie­titty yhtään pro­ses­sia tai toi­min­ta­ta­poja mutta uusi jär­jes­telmä pitäisi saada jou­luksi val­miiksi. Ai kou­lu­tus tai van­ho­jen tie­to­jen siirto? Ei ole mie­titty sel­lai­sia tai sitä kuka on pää­käyt­täjä, ketkä päi­vit­tä­vät ja kuinka se aut­taa ensi vuonna asi­aan. Yhdis­tys­toi­min­nassa tämä koros­tuu kun sih­teeri ja/tai puheen­joh­taja tai molem­mat vaih­tu­vat ja halu vaih­taa kaikki koros­taa. Rahalla saa ja hevo­sella pää­see kyllä ko. tilan­teissa, eikö vaan?

WWW-sivut — his­to­rian havi­naa kvar­taa­lin verran

Olen pitä­nyt eri ter­meillä info­ti­lai­suuk­sia myös WWW-sivu­jen osalta. Kun aika­naan jul­kais­tiin Enson net­ti­si­vut, pal­ve­lin­ten nimet oli­vat Tele­ta­peista tutut Tiivi-Taavi, Hipsu, Laa-Laa ja Pai. Se kyseistä nel­jän pal­ve­li­men ympä­ristö kut­sut­tiin Tele­ta­pit klus­te­riksi vaikka ei vält­tä­mättä ymmär­retty mitä clus­ter sana oikeasti tar­koitti vuonna 1996. Se sat­tui ole­maan Mic­ro­soft Win­dows Ser­ver — ympä­ris­tön käyt­tämä termi kun edus­ta­lai­tetta (front) ja taus­talla ole­via tie­to­kan­toja (back) lai­tet­tiin kysei­seen klus­te­riin. Ja nimi­pal­ve­lussa (DNS) ker­ro­tiin sisä­ver­kossa lait­teille nimet ja ulko­maa­il­maan palo­muu­rin takana ker­rot­tiin että www.enso.com vas­taa Imat­ralla Havu­rin­teellä Carelcom­pin ATK-konehuoneessa.

Samat ter­mit, sama tek­niikka perus­pe­ri­aat­teil­taan tomii edel­leen. Nyt fron­tend on edel­leen sama, joku tai jot­kut edus­ta­ko­neet otta­vat vas­taan kyse­len www.doaudit.fi nimestä. Nimi­pal­ve­lin sel­vit­tää millä Inter­net-ope­raat­to­rilla sivus­tosi ovat ja se on sit­ten bac­kend — lait­teista kiinni kuinka hitaasti tai nopeasti sivus­tosi lataan­tu­vat. Toki latau­tu­mis­no­peu­teen vai­kut­ta­vat lisäksi miten ja millä tavoin kysei­set sivut on tehty ja onko ne opti­moitu esi­mer­kiksi mobii­li­maa­il­maan vai verkkokauppaan.

Omat WWW-sivut (www.doaudit.fi) näyt­ti­vät tältä keväällä 2010:

www.doaudit.fi / tam­mi­kuu 2010

Kuten huo­ma­taan, eri­lai­sia laa­ti­koita eri koossa. Nyt olemme vielä enem­män pysty- ja vaa­ka­suo­ra­maa­il­massa koska mobii­li­lait­teilla on käy­tän­nössä pakko ker­toa ko. tieto ja näyt­tö­jen koot vaih­te­le­vat 4 tuu­man koosta 80 tuu­maan ja käy­te­tään pys­tyyn tai vaa­kaan. “Patu” — avai­met ovat vaih­tu­neet pank­ki­maa­il­massa vii­mei­sen 12 vuo­den aikana radi­kaa­listi ja mobii­li­mak­sa­mi­sessa on Pivoa, Siir­toa, Mobi­le­payta, Pay­pa­lia ja kym­me­niä muita tapoja. Tun­nis­tau­tu­mi­seen käy­te­tään puhe­li­men mobii­li­var­men­netta tai pankkitunnuksia:

tun­nis­tau­tu­mis­ta­poja / mobii­li­var­menne tai pankkitunnukset

12 vuotta sit­ten sivus­ton ulkoa­sua vaih­det­tiin tee­man avulla ja tältä näyt­ti­vät vuo­den 2010 aikana pari eri ver­siota DoAu­di­tin sivustosta:

www.doaudit.fi / huh­ti­kuu 2010
www.doaudit.fi /kesäkuu 2010

Kesä­kuun 2010 — ver­siossa huo­miota kiin­nitti omalta osal­tani 1. ker­ran kie­li­ver­siot. By, In, On, Read More, Cate­gory, Keyword tuli­vat vali­tun tee­man osalta esille. Mitä se käy­tän­nössä tar­koitti? WordPress — jula­ki­su­jär­jes­telmä alkoi nos­ta­maan pää­tään ja osana WordPres­siä eri kie­let tuli­vat mukaan ja niitä pys­tyi kään­tä­mään strin­gien osalta. Strin­git eivät siis ole nais­ten alusa­sui­hin liit­ty­vää vaan merk­ki­jo­not, strings. Sopi­villa työ­ka­luilla By > Tekijä, On > klo, In > kan­sio, Cate­gory > kate­go­ria, Keyword > Avain­sana ja muut merk­ki­jo­not pys­tyt­tiin teke­mään sille kie­lelle jolla käyt­tä­jien ole­tet­tiin luke­vat artik­ke­leita ja sivuja.

Samat ter­mit, sivut, ala­si­vut, jul­kai­sut, artik­ke­lit oli­vat siis jo vuonna 1996 käy­tössä. WordPress toi muka­naan tee­man, ja lap­si­tee­man (theme — child theme). Pää­tee­maan, mas­ter theme, tulee ulkoa­suun, kirjasimiin/fontteihin ja värei­hin liit­ty­vät mää­ri­tyk­set ja pää­tee­maa päi­vi­te­tään esim. uusien puhe­lin­mal­lien ja näyt­tä­ko­ko­jen tul­lessa mark­ki­noille. Pää­tee­maa voi­daan taus­talla päi­vit­tää mutta yrityksen/yhdistyksen omien viri­tel­mien osalta käy­te­tään lap­si­tee­maa, child theme, ja sinne teh­dään muu­tok­sia millä saa­daan värit, logot ja muut nou­dat­ta­maan omaa valit­tua graa­fista ohjeis­tusta ja ympäristöä.

Edel­li­nen kap­pale on Strömsö ver­sio ja niin pitäisi aina toi­mia eri tie­to­jär­jes­tel­missä ja eri­tyi­sesti WWW-sivuissa. Käy­tän­nössä vali­taan teema, ja WordPress — jul­kai­su­jär­jes­tel­mässä pakko tehdä tai et voi sitä käyt­tää, ja se teema akti­voi­daan. Kun kysei­seen tee­maan tulee päi­vi­tys, teema aje­taan yli uudella ver­siolla ja kaikki muok­kauk­set mene­te­tään tai ne ovat ns. teh­das­a­se­tuk­sissa päi­vi­tys­ten jäl­keen. Värit ja fon­tit ovat vaih­tu­neet ja esi­mer­kiksi ala­tun­nis­tee­seen ilmes­tyy ko. tee­man Copy­right info:

Tämä on siis ihan nor­maali ja oikea tapa. Kun uusin ver­sio päi­vi­te­tään, se päi­vit­tää eri omi­nai­suuk­sia joita tee­man kehit­täjä on aja­tel­lut. Päi­vi­tys voi joh­tua tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­sen tuk­ki­mi­sesta, uudesta omi­nai­suu­desta jota puhe­li­met käyt­tä­vät vaa­kaan tai pys­tyyn hyväksi tai edel­li­sessä ver­siossa ala­tun­niste ei ole skaa­lau­tu­nut oikein. Lisäksi tee­man tekijä on ehkä miet­ti­nyt ala­tun­nis­teen, ylä­tun­nis­teen, vasem­man sivu­pal­kin tai käy­tet­ty­jen otsi­koi­den, radio­nap­pien ja muun toi­min­nan uusiksi ja alka­nut nou­dat­ta­maan WordPres­sin ohjei­den mukai­sia toimintoja.

WWW-sivut: Mitä on muut­tu­nut 12 vuo­dessa? Tai 25 vuodessa?

Oikeas­taan ei mitään. Tie­to­kanta on tie­to­kanta ja se on edel­lee yri­tyk­sen tai yhdis­tyk­sen tär­kein taus­ta­jär­jes­telmä. Tie­to­kan­nasta kysy­tään tie­toa tai se ryh­mi­tel­lään vali­koi­hin tai eri kent­tiin. Ja sit­ten käyt­täjä pai­naa Ente­riä, klik­kaa hii­rellä tai tök­kää sor­mella ja ruu­dulle ilmes­tyy se tieto minkä lop­pu­käyt­täjä aina­kin haluaisi. 

Asia­kas­re­kis­teri, jäsen­re­kis­teri, las­ku­tus­jär­jes­telmä, mak­su­jär­jes­telmä, toi­mi­tus­jär­jes­telmä — kaikki poh­ja­tu­vat tie­to­kan­taan ja jos syö­tetty data on oikeaa ja toi­mi­vaa, kyse­lyt tie­to­kan­nasta tuo­vat ajan­ta­saista tie­toa käyt­tä­jälle ja asiak­kaalle. Se miten ne integroi­daan ja näy­te­tään WWW-sivuilla, muut­tu­via teki­jöitä nyky­ään tuhat­ker­tai­nen määrä mitä oli 25 vuotta sitten. 

Ota yhteyttä jos haluat oman orga­ni­saa­tiosi osalta käydä vii­dak­koa läpi. Sinun ei vält­tä­mättä tar­vitse ostaa Googlelta yhden meri­kon­tin ver­ran pro­ses­so­ri­te­hoa mutta mitä ja miten data hyö­dyn­ne­tään ja kuinka nii­den hal­linta käyt­tä­jien osalta hoi­de­taan ja haluttu lop­pu­tu­los saa­daan aikaan, siinä voi auttaa.

Samalla toki voi­daan käydä läpi jul­kai­su­jär­jes­tel­miä koska WordPress ei todel­la­kaan sovi kai­kille, ei myös­kään sii­hen lii­tet­tävä WooCom­merce verk­ko­kaup­pa­pa­likka ole sove­lias jokai­selle rat­kaisu verk­ko­kau­paksi. Ihan esi­merk­kinä miten sel­keästä pie­nestä verk­ko­kau­pasta on saatu iso liik­kuva häk­kyrä kun WWW-sivun ja verk­ko­kau­pan olisi saa­nut tulille valit­se­malla ensin mak­su­ta­vata ja logis­tii­kan ja sit­ten vasta tek­ni­nen valinta. Itse ulkoasu on usein vii­mei­sin IT — pro­jek­tin asia mutta vali­tet­ta­vasti usein mie­ti­tään font­teja, väri­maa­il­maan ja logoa ensin ja mai­nos­toi­mis­toin kanssa vii­la­taan sitä eikä mie­titä prosesseja.

ter­vei­sin Jari
 
= = = =

Jari Harju
jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi  |  twitter.com/doaudit  |  facebook.com/doaudit  |  linkedin.com/in/jariharju

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics