Arvoisa Asiak­kaani ja lukijani

vuosi 2020 on monelta osin ollut eri­lai­nen maa­lis­kuun 2020 jäl­keen. Alkuun näytti siltä että kaikki pysäh­tyy ja pari viik­koa maa­lis­kuun lopulla oli täys­kielto moneen paik­kaan. Sit­ten vap­puun asti teh­tiin etäyh­teyk­siä asiak­kaille alkaen työ­pis­teen kalus­ta­mi­sista ja ergo­no­mi­aan liit­ty­vistä asioista. Onneksi käy­tän­nössä kaikki oli­vat jo ennes­tään “pil­vi­val­miita” joten kah­dek­san vii­mei­sen vuo­den Suo­raan­Pil­veen — ideo­lo­gialla toteu­tu­nut pro­jek­tit oli­vat pro­ses­seja myö­ten val­miina. Niitä nyt muo­kattu ja sovel­lettu lisää kohti sitä de facto — stan­dar­dia että osa hen­ki­lö­kun­nasta tekee käy­tän­nössä aina etäyh­teyk­sin töitä mistä tahansa.

Ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös äly­pu­he­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Android puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Apple iPhone — käyt­tä­jäksi? Kuu­len aina mie­len­kiin­toi­sia tari­noita kuinka kaikki tie­dot van­hasta puhe­li­mesta on mah­do­tonta siir­tää Appleen tai mah­do­tonta siir­rellä yli­päänsä Android ja Google Play — ympä­ris­töstä Appleen ja Apps­to­reen? Ei pidä paik­kaansa — onnis­tuu, myös monelle yllät­tä­vän kriit­ti­nen ja ongel­mal­li­nen siirto eli What­sApp kuvi­neen ja videoineen!

Mitä vuonna 2021?

jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…

Toden­nä­köi­sesti Mic­ro­soft 365 pro­jek­tit ja WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä pro­jek­tit. Nämä sel­lai­sia se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Talvi 2020 asia­kas­info — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi