Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2019 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

Win­dows 10 projektini

En edel­leen­kään ole vii­mei­seen pariin vuo­teen teh­nyt mitään muita kuin Win­dows 10 — ympä­ris­töjä. Jos tie­to­kone tulee toi­mis­to­käyt­töön, Win­dows 10 ja uusin Mic­ro­soft Office 2016 on ehdot­to­masti oikea ja ainoa tapa toteut­taa se. Se että tar­jo­taan Win­dows 7 — konetta (jul­kaistu vuonna 2009) ja sii­hen van­hem­pia MS Office — ver­sioita osoit­taa myy­jältä suo­raan sanot­tuna tapaa mitä en hen­ki­lö­koh­tai­sesti hyväksy asiak­kaan suun­taan. Vähän sama kuin myisi Nokia Lumia puhe­linta ker­to­matta että siinä ei toimi Face­book Mes­sen­ger, What­sApp tök­kii ja sen selain ei vaan tue nykyi­siä nettisivustoja.

Tämä oli jo siis kesän 2017 — asia­kas­in­fossa, sama pätee edel­leen! Ker­taus on opis­to­jen äiti!

SSL ja WordPress — ympäristöt

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. Lukon kuva näkyy sil­loin mobiilinäkymässä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Lap­peen­ran­nassa jou­lu­kuun 2019 alussa — asia­kas­ter­vei­sin Jari

= = = =

ter­vei­sin Jari

PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalenteriini

= = = =

Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi