Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös syk­syn 2018 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Guten­berg tulee — oletko valmis?

Olen edel­leen syk­syn aikana tutus­tu­nut ja opis­kel­lut “kir­ja­pai­no­tek­niik­kaa” — ei oikeasti kui­ten­kaan — vaan Guten­berg edi­to­rilla teh­nyt MM-2018 jal­ka­pal­lo­veik­kauk­sen ja syk­syllä alka­vana perin­tei­sen liiga­veik­kauk­sen kera WordPress — asioita. Jos tar­vetta todel­la­kin pin­taa syvem­mältä WordPress — asioissa tar­vetta, ota yhteyttä. Guten­berg tulee WordPress 5.0 — jul­kis­tuk­sen yhtey­dessä vakiona. Nyt men­nään ver­siossa 4.9.8. (tilanne 1.11.2018).

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteu­tuk­sille.

#Microsoft365 #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen #kar­ja­love #osa­ta­ri­naa

Kar­ja­love kerää ete­lä­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään alu­een yrit­tä­jyy­sil­ma­pii­riä sekä teke­mään remp­seää kar­ja­laista mei­nin­kiä entistä tunnetummaksi!

Kar­ja­love-tun­nuk­sen saa­nut yri­tys on ete­lä­kar­ja­lai­so­mis­tei­nen, pai­kal­lista osaa­mista hyö­dyn­tävä, luo­tet­tava tekijä, joka tun­ne­taan laa­duk­kaista tuot­teista ja hyvästä palvelusta.

Win­dows 10 projektini

En edel­leen­kään ole vii­mei­seen pariin vuo­teen teh­nyt mitään muita kuin Win­dows 10 — ympä­ris­töjä. Jos tie­to­kone tulee toi­mis­to­käyt­töön, Win­dows 10 ja uusin Mic­ro­soft Office 2016 on ehdot­to­masti oikea ja ainoa tapa toteut­taa se. Se että tar­jo­taan Win­dows 7 — konetta (jul­kaistu vuonna 2009) ja sii­hen van­hem­pia MS Office — ver­sioita osoit­taa myy­jältä suo­raan sanot­tuna tapaa mitä en hen­ki­lö­koh­tai­sesti hyväksy asiak­kaan suun­taan. Vähän sama kuin myisi Nokia Lumia puhe­linta ker­to­matta että siinä ei toimi Face­book Mes­sen­ger, What­sApp tök­kii ja sen selain ei vaan tue nykyi­siä nettisivustoja.

Tämä oli jo siis kesän 2017 — asia­kas­in­fossa, sama pätee edel­leen! Ker­taus on opis­to­jen äiti!

SSL ja WordPress — ympäristöt

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. Lukon kuva näkyy sil­loin mobiilinäkymässä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

mar­ras­kuun alun 2018 — asia­kas­ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi