Ter­veh­dys Arvoisa Luki­jani ja Asiakkaani,

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös kesän ja koko vuo­den 2017 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Eni­ten teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja., Lisäksi hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­den 2018 osalle.

Win­dows 10:n suuri päivitys

Win­dows 10:n vuo­sit­tai­nen ja iso päi­vi­tys tuli elo­kuussa 2017. Voit tar­kis­taa käy­tätkö uusinta Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­män ver­siota tästä linkistä:

https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10

GDPR? — Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion — Mikä se on?

Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) ‑ase­tus vaa­tii pitä­mään hen­ki­lö­tie­dot ajan tasalla ja saa­ta­villa hen­ki­löille, jotka tie­toja tar­vit­se­vat. Orga­ni­saa­tioi­den, jotka käsit­te­le­vät yksi­tyi­siä euroop­pa­lais­ten tie­toja EU:ssa, on vas­tat­tava GDPR-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­siin 25.5.2018 men­nessä. Lue lisää.

Mic­ro­soft Office 365 pilvipalvelu

Näitä olen teh­nyt vuo­desta 2011 alkaen. Ota yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen ja tar­vetta sel­vit­tää nykyi­nen tilanne ja miten siir­ry­tään nyky­ai­kaan. Mic­ro­soft Teams oli jo tam­mi­kuussa 2017 ilme­sy­nyt, nyt var­si­nai­sesti lyö­nyt läpi itsensä.

Digi­lehti?

Syk­syn aikana tein myös muu­ta­mia digi­jul­kai­suja aikai­sem­pien vuo­sien tapaan, esimerkiksi:

 

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digi­ver­sio. Esi­merk­kinä myös Win­dows 10 Sec­rets digi­leh­den muodossa.

Mobii­lin käyttö lisään­tyy koko ajan

Loka­kuun aikana on kat­sottu asiak­kai­den kanssa yhdessä miten ja millä pää­te­lait­teilla eri sys­tee­meitä käy­te­tään. Eräissä sivus­toissa 80 % kai­kista kävi­jöistä tulee mobii­listi, pää­osin puhe­li­mella, sen jäl­keen table­tilla ja vasta vii­mei­senä tie­to­ko­neella. Olen aikai­sem­min­kin jo mai­nin­nut, pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ole­tuk­sena. Mikä yri­tys tai orga­ni­saa­tion siir­tyy pel­käs­tään sel­lai­siin? Ins­ta­gram, Face­book, What­sup, kaik­kia niitä käy­te­tään puhe­li­mella, pystysuoraan.

Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä tein aluksi epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös kon­sul­toi­malla. Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää tal­vea, lumien odo­tusta eri­tyi­sesti Etelä-Suo­messa ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Mar­ras­kuun 2017 lopun ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics