Ter­veh­dys Arvoisa Luki­jani ja Asiakkaani,

Eni­ten teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja., Lisäksi hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­den 2017 osalle.

Mic­ro­soft Office 365 pilvipalvelu

Näitä olen teh­nyt vuo­desta 2011 alkaen. Ota yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen ja tar­vetta sel­vit­tää nykyi­nen tilanne ja miten siir­ry­tään nykyaikaan.

Win­dows 10 ja ilmai­nen päivitys

29.7.2016 Win­dows 10 tuli yhden vuo­den ikään ja sen jäl­keen koko syksy on ollut Win­dows 10 ja MS Office 365 migraa­tioita. Kii­tok­sia asiak­kaille! Tie­ten­kin eri­tyis­toi­mek­sian­not ja muut toi­mek­sian­not työl­lis­tä­neet sopi­vassa mää­rin. Eri­lai­sia kon­sul­toin­teja mitä eri­koi­sim­mista asioista on tehty, ja niistä onnis­tu­neesti selvitty.

“Ilmai­suus” tuli ja meni ja 2.8.2016 alkaen Mic­ro­soft alkoi jaka­maan Win­dows 10 Anni­ver­sary — päi­vi­tystä johon on koottu vuo­den aikana tul­leet päi­vi­tyk­set ja kor­jauk­set. Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei mene kuin Strömsossa.

[table id=6 /]

Mobii­lin käyttö lisään­tyy koko ajan

Jou­lu­kuun aikana on asiak­kaille lai­tettu mm. jou­lu­ter­veh­dyk­siä hei­dän asiak­kaille tai kat­sottu yhdessä miten ja millä pää­te­lait­teilla eri sys­tee­meitä käy­te­tään. Eräissä sivus­toissa 80 % kai­kista kävi­jöistä tulee mobii­listi, pää­osin puhe­li­mella, sen jäl­keen table­tilla ja vasta vii­mei­senä tie­to­ko­neella. Olen aikai­sem­min­kin jo mai­nin­nut, pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ole­tuk­sena. Mikä yri­tys tai orga­ni­saa­tion siir­tyy pel­käs­tään sel­lai­siin? Ins­ta­gram, Face­book, What­sup, kaik­kia niitä käy­te­tään puhe­li­mella, pystysuoraan.

Pie­nenä ker­tauk­sena kesältä alla oleva esi­merkki muutoksesta.

Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista kesältä 2016 erään la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.

[sup­sys­tic-tables id=‘3’]

Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]

 

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]

 

Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Digi­lehti?

Syk­syn aikana tein myös muu­ta­mia digi­jul­kai­suja aikai­sem­pien vuo­sien tapaan, esimerkiksi:

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digi­ver­sio. Esi­merk­kinä myös Win­dows 10 Sec­rets digi­leh­den muodossa

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt aluksi epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös kon­sul­toi­malla. Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää tal­vea, uutta vuotta 2017 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Jou­lu­kuun  2016  — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics