Hyvät Asiak­kaani ja Lukijani,

Win­dows 10 tuli elo­kuun alussa rymi­nällä mark­ki­noille. Ja vii­kolla 46 tulee Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mälle ensim­mäi­nen iso päi­vi­tys, kai­kille käyt­tä­jille. Ennen se olisi men­nyt nimellä Ser­vice Pack 1 mutta nyt­hän Win­dows 10 päi­vit­tyy kuu­kausit­tain eri­lai­silla tie­to­turva- ja muilla omi­nai­suus­päi­vi­tyk­sillä. Sisäi­seksi ver­sioksi tulee 10586, sama joka on vii­kon ver­ran ollut kehit­tä­jillä ja ensim­mäi­sen aal­lon pilottikäyttäjällä.

windows-10-fall-update

Ja vuonna 2012 Lon­toon olym­pia­lais­ten kir­joit­ta­mani asia­kas­in­foni ja ennus­ta­mani “Twit­ter­lan­dia on yleis­ty­nyt edel­leen, jopa sote-neu­vot­te­lut ja vii­mei­sin info niistä ker­rot­tiin ko. tavalla. Muis­ta­kaa kesällä 2015 ker­to­mani “Ins­ta­gram­lan­dia”- pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ja nii­den selailu. Mitä tar­koi­tan? Ota huo­mioon kai­kessa se että net­ti­si­vus­toja, net­ti­kaup­poja, mitä tahansa tie­toa netistä kat­so­taan (äly)puhelimella pys­ty­suo­raan. Tätä tekee juuri Ins­ta­gram, ainoas­taan ja vain pys­ty­asen­nossa. Seu­ra­sin kesällä 2015 Lon­toon maa­na­lai­sessa, kak­si­ker­ros­bus­seissa, tak­si­jo­noissa, ravin­to­loissa mil­joo­na­kau­pun­gissa eri kan­sa­lai­suuk­sia ja miten he käyt­ti­vät laitteitaan.

Ota huo­mioon siis “Ins­ta­gram­lan­dia”, res­pon­sii­vis­ten sivu­jen ja uusien selain­ten lisäksi. Sor­mella zoo­mailu ja sydä­mien lisää­mi­nen tag­gaa­malla suo­raan kuvia, siinä uusin käyt­tö­liit­ty­mä­ko­ke­mus myös net­ti­si­vuille. Lue lisää tästä aiheesta aikai­sem­min kir­joit­ta­mas­tani “eri näky­mät eri pää­te­lait­teilla” — artik­ke­lis­tani. Nyt lisäät sii­hen fak­tan että pys­ty­suora on ole­tus­nä­kymä kat­so­mi­seen, eikö vaan? Tämä on suora toisto syk­syn 2015 asia­kas­in­fosta mutta nyt vielä enem­män ajankohtainen.

Win­dows 7 kesän 2016 jäl­keen — miksi asen­tai­sit uuteen toi­mis­to­ko­nee­seen Win­dows 7:n?

Win­dow­sin elin­kaari eri käyt­tö­jär­jes­tel­mien osalta on seu­raava (tilanne 1.11.2015)
windows_end_of_sales_taulukko

Summa sum­ma­rum: Win­dows 7 Pro­fes­sio­na­lilla ja Win­dows 8.1:llä varus­tet­tu­jen uusien pc-tie­to­ko­nei­den myynti lak­kaa 31.10.2016. Sen jäl­keen myy­tä­vissä pöy­tä­ko­neissa ja kan­net­ta­vissa on esia­sen­net­tuna ainoas­taan ja vain Win­dows 10. Ainoas­taan suu­ry­ri­tyk­sillä ja yllä­pi­to­so­pi­muk­silla hoi­de­tut asiak­kaat muo­dos­ta­vat poik­keuk­sen taka­ra­jaan koska nii­den sopi­muk­set voi­vat sal­lia van­hem­man Win­dows-ver­sion valin­nan tietokoneisiin.

Win­dows 7:n ja 8.1.n sel­lo­faa­ni­pa­ke­tit (DVD-ROM ver­siot)  on jo lope­tettu. Tot­ta­kai molem­pien käyt­tö­jär­jes­tel­mien tie­to­tur­va­tuki jat­kuu vielä vuo­si­kausia. Moni on pysy­nyt edel­leen Win­dows 7:ssä koska Win­dows 8:n uudis­tuk­set käyt­tö­liit­ty­mässä eivät miel­lyt­tä­neet. Moni on toi­saalta pysy­tel­lyt Win­dows 8.1:ssä muun muassa siksi, että Win­dows 10:n käyt­tä­jä­seu­ranta arveluttaa.
Hen­ki­lö­koh­tai­nen kysy­mys? Miksi ostai­sin esi­mer­kiksi toi­mis­to­käyt­töön Win­dows 7 — koneen kun sen saa esia­sen­net­tuna Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mällä? Vähän sama kuin ostaisi uuden auton mutta moot­tori on vuo­si­mal­lia 2009 , kuten Win­dows 7:ssa? Tot­ta­kai se voi olla Volk­ka­rei­den osalta oleel­li­nen asia mutta mieti asia vähin­tään kah­teen ker­taan. Sem­min­kin jos haluat tehdä päi­vi­tyk­sen keväällä tai kysellä 2016. Siinä ei tunti tai kaksi enää riitä “ilmai­sen” päi­vi­tyk­sen osalta vaan oli­sit voi­nut hoi­taa asian osto­pää­töstä teh­dessä, eikö vaan?

Win­dows 10 tuli — oletko val­mis ja halukas?

Olen aina ollut sitä mieltä että uusim­pien ver­sioi­den kanssa kan­nat­taa olla hyvissä väleissä. Eli osta ja ota käyt­töön tie­to­ko­nei­den ja ohjel­mis­to­jen vii­mei­sim­mät ver­siot. Hen­ki­lö­koh­tai­sesti olen sitä mieltä että on asiak­kaan aliar­vioi­mista ja edun vas­taista asen­taa Win­dows 7 upo­uu­teen kan­net­ta­vaan, asen­taa sii­hen ilmai­nen Ope­nOf­fice ja esi­mer­kiksi pöy­tä­laa­ti­kosta löy­tyvä vanha Mic­ro­soft Office 2010 — paketti. Mikäli vielä yri­tyk­sen säh­kö­pos­tin ase­tuk­sissa käy­te­tään IMAP ja/tai POP3 ase­tuk­sia ja mie­ti­tään lähtevän/saapuvan pos­tin pal­ve­li­men ase­tuk­sia eri ope­raat­to­rei­den ase­tuk­silla töissä, kotona, mat­koilla ollessa ja mitä tie­to­lii­ken­ne­port­teja käy­te­tään niin onneksi olkoon! ==> olet 2000-luvun ensim­mäi­sellä vuo­si­kym­me­nellä suoraan.

Ota yhteyttä miten asia käy­dään läpi ja siir­ryt vuo­teen 2015 suo­raan.

Windows-10-DoAudit

Ins­ta­gram­lan­dia ja #Win­dows­Kymppi — ter­vei­sin Jari