Ter­veh­dys Luki­jani ja Asiakkaani,

loka-mar­ras­kuussa 2014 on tapah­tu­nut pal­jon. Win­dows 10 tes­ti­ver­sion käyttö on itsel­läni ollut joka­päi­väistä puu­haa ja lisäksi ensi vuonna tuleva Office 2015 tuo mukaan uusia omi­nai­suuk­sia. Office 2015 tes­ti­ver­sion osalta voi kysellä alle­kir­joit­ta­neelta myös käy­tän­nön kokemuksia.

Olet miet­ti­mässä pil­vi­pal­ve­luista? Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Piilo-omi­nai­suus Win­dows 8.1:n kosketusnäytöissä

Win­dows 8.1:n mukana tulee kos­ke­tus­näy­töille ohjelma joka on pii­lo­tettu mutta toi­mii ok. Sen nimi on slidetoshutdown.exe ja se löy­tyy c:windowssystem32 — hakemistosta.

slidetoshutdown-windows-8-koneille

Hii­ren oikean nap­pu­lan avulla voit tehdä aloi­tus­näy­tölle tai teh­tä­vä­palk­kiin kiinnityksen.

Windows_81_aloitusnayttoon-sulkeminen

sulje_pyyhkaisemalla

Homma toi­mii ok, ota ihmeessä käyttöön!

Onko käy­tös­säsi verk­ko­kauppa tai olet suun­nit­te­le­massa sellaista?

Jos olet suun­nit­te­le­massa verk­ko­kau­pan perus­ta­mista niin ota yhteyttä. Olen teh­nyt audi­toin­teja ja sel­vi­tyk­siä eri­lai­sista verk­ko­kau­poista ja eri­tyi­sesti nii­den integroi­mi­sesta mak­su­ta­poi­hin tai taus­ta­jär­jes­tel­miin. Monia yllä­tyk­siä ja pii­lo­kus­tan­nuk­sia jää käy­mättä jos vain han­kit ensim­mäi­sen verk­ko­kau­pan jota tar­jo­taan. Eri­tyi­sesti varas­to­sal­don ja logis­tii­kan hoi­ta­mi­nen ostos­ten jäl­keen on usein se kom­pas­tu­kivi mihin moni verk­ko­kauppa kaa­tuu. Ja vielä useam­min se kaa­tuu sii­hen että ulkoa­sua vii­la­taan aivan lii­kaa ja unoh­de­taan se että miten ja mitä tuot­teita on tar­jolla ja kuinka se tar­jo­taan asiak­kaan ostet­ta­vaksi mah­dol­li­sim­man hel­polla ja toi­mi­valla tavalla.

Kysy ihmeessä lisää verk­ko­kaup­po­jen audi­toin­nista ja konsultoinnista.

WordPress, Joomla tai Drupal?

WWW-sivu­jen alus­taksi vali­taan nyky­ään entistä enem­män val­miita paket­teja tai tuot­teita. Kaik­kein ylei­sim­mät ovat WordPress, Joomla ja Dru­pal. Mikäli net­ti­si­vus­tosi on tehty ihan HTML-koo­dilla ja joku siir­te­lee halua­miasi net­ti­si­vu­jen päi­vi­tyk­siä FTP-tie­dos­to­siir­toina tai vas­taa­valla tavalla ja/tai et pääse niitä itse muut­ta­maan => kii­reen vilk­kaan mieti pal­ve­lun­tar­joa­jan vaihtoa.

De facto stan­dardi oli vuonna 2010 tämän näköinen/tyylinen:

2010-01-13 DoAudit.fi_paasivu

Sivus­toilla oli joko ylhäällä tai vasem­massa reu­nassa menu-palkki tai menu-valinta, ja se oli tehty tie­to­ko­nei­den näy­töille sopi­vaksi. Noin vuo­dessa monet net­ti­si­vut sai­vat lisää omi­nai­suuk­sia ja näyt­ti­vät tältä:

2011-06-28 DoAudit.fi_paasivu

Sosi­aa­li­sen median nap­pu­lat alkoi­vat nos­taa pää­tään ja teh­tiin sivuista useam­malle pals­talle näky­viä osioita. Ja kun Apple iPad tuli mark­ki­noille, kai­kista net­ti­si­vuista on nyky­ään tul­lut eri kokoi­sia laa­ti­koita, neliön, suo­ra­kai­teen muo­toi­sia ja sor­mella töki­tään sivustoja:

nettisivut-vuonna-2014

Jos sinä omis­tat fi-tun­nuk­sen. com-tun­nuk­sen, net-tun­nuk­sen niin vähin­tään sinulla pitäisi olla saa­ta­villa yllä­pito-tun­nuk­set hätä­ta­pauk­sia var­ten. Lisäksi tilaa Vies­tin­tä­vi­ras­tolta verk­ko­tun­nuk­sen val­tuu­tusa­vain pöytälaatikkoon/kassakaappiin koska sen avulla voit vaih­taa fi-tun­nuk­sen osalta toimittajaa/palveluntarjoajaa.

Nämä kaksi asiaa ovat ihan perus­ta­vaa laa­tua ole­via mutta mikäli haluat että sivus­tosi on myös tek­ni­sesti ajan­ta­salla, pyydä IT audi­tointi WWW-sivus­tosi osalta. Samalla voin ker­toilla mikä on nyky­päi­vää net­ti­si­vus­tolla ja kuinka sen voi integroida osaksi taus­ta­jär­jes­tel­miä ja kaikki sosi­aa­li­sen median tavat voi­daan suo­raan integroida osaksi net­ti­si­vu­jen nor­maa­leja toi­min­toja. Eli saat nyky­ään uuden jutun/artikkelin kir­joit­ta­mi­sen yhtey­dessä yhden napin taakse omi­nai­suuk­sia kuten suora Twit­ter-jul­kaisu, suora Face­book-jul­kaisu, suora Ins­ta­gram-jul­kaisu samalla vai­valla kun teet uuden artikkelin.

Kysy ihmeessä lisää WWW-sivu­jen audi­toin­nista ja konsultoinnista.

Mitä muuta ennen jou­lua ja alku­vuo­den 2015 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8.1, Office 365 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Koti­käyt­tä­jät ja joulupakettiin

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakymaKoti­käyt­tä­jät eivät ole asiak­kai­tani mutta esim. kiin­to­le­vyn rik­kou­tu­mis­ky­sy­myk­set, ohjel­mis­to­jen päi­vi­tyk­set, lisens­sit, onko paras puhe­lin Sam­sung, Nokia vai Apple?, kan­nat­taako hank­kia Mac vai Win­dows?, voinko asen­taa Officen ver­sion kuinka moneen konee­seen?, miten siir­rän ohjel­man toi­seen lait­tee­seen yms. kysy­myk­set joi­hin tot­ta­kai vastailen.

Ja mitä jou­lu­pu­kin kont­tiin? Minun suo­si­tuk­seni on kos­ke­tus­näy­töl­li­nen Win­dows 8.1, ja puhe­li­missa sekä table­teissa ei oikein muuta saa kuin kos­ke­tus­näy­töl­li­siä kapu­loita. Lisäksi kan­nat­taa tar­kis­taa että ne nou­dat­ta­vat uusim­pia stan­dar­deja. Kokeile näkyykö ko. lait­teen sivuilla esim. tämä https://www.doaudit.fi/ kun­nolla. Sivu nou­dat­taa HTML5 — stan­dar­dia ja vii­mei­siä mobii­li­asioita mm. skaa­lau­tu­vuu­den osalta. Jos se ei näy, katso toista lai­tetta, eikö vaan?

Nii­den pitäisi näkyä tämän tyylisesti:

DoAudit_mobile_responsive_design_konsepti

Zoo­maile ja katso miltä näyt­tä­vät esim. Sam­gun­gin, Lumian tai Applen näy­töillä ja sen perus­teella päät­tele onko käsis­säsi oleva laite nyky­päi­vää. Jos haluat infoa miten ja mitä pitää ottaa huo­mioon sosi­aa­li­sen median, mobii­li­tee­mo­jen ja uusien selain­ten osalta niin voi­daan käydä läpi ilman muuta muun tie­to­tek­ni­sen audi­toin­nin ja kon­sul­toin­nin yhteydessä.

Oikein hyvää tal­ven odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Mar­ras­kui­sin ja tal­ven odo­tus­ter­vei­sin 2014 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics