Ter­veh­dys Luki­jani ja Asiakkaani,

ennen lumien tuloa mar­ras­kuu 2013 on ollut satei­nen ja pil­vi­nen. Vii­mei­sen kuu­kau­den aikana on omalta osal­tani ollut pil­veä enem­män­kin. Koros­tan pil­vi­pal­ve­lui­den osalta sitä fak­taa että kan­nat­taa miet­tiä eri­tyi­sesti toi­min­na­noh­jauk­sen ja yri­tyk­sen kriit­tis­ten sovel­lus­ten osalta eri­lai­sia vaih­toeh­toja. Pil­veen siirto sel­lai­se­naan voi olla aivan väärä tapa ellei ota huo­mioon esi­mer­kiksi tie­to­lii­ken­ne­no­peuk­sia, toi­min­ta­ta­van muu­tok­sia ja sitä fak­taa että pil­vi­pal­ve­lu­jen tar­joa­jan mukaan on sen jäl­keen sopeu­tet­tava omia järjestelmiä.

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Win­dows 8.1 tai Win­dows 8 sinulla käytössä?

Jos sinulla on Win­dows 8.1 käy­tössä, niin sekä sen että Win­dows 8:n mukana tulee Aloi­tus­näyt­töön ns. liik­ku­vat tii­let omi­nai­suus. Käytä Win­dows 8:n mukana tule­vaa IE — selainta ja laita sivusi Suo­sik­ki­lis­taan. Mikäli net­ti­si­vuille on lai­tettu tuki liik­ku­ville tii­lille, ne tule­vat näky­viin halu­tun kokoi­sena Aloi­tus­si­vulle. Voit kokeilla mm. kuvassa ole­vien net­ti­si­vu­jen avulla ko. toimintaa.

Windows81_liikkuvat_ruudut

Piilo-omi­nai­suus Win­dows 8.1:n kosketusnäytöissä

Win­dows 8.1:n mukana tulee kos­ke­tus­näy­töille ohjelma joka on pii­lo­tettu mutta toi­mii ok. Sen nimi on slidetoshutdown.exe ja se löy­tyy c:\windows\system32 — hakemistosta.

slidetoshutdown-windows-8-koneille

Hii­ren oikean nap­pu­lan avulla voit tehdä aloi­tus­näy­tölle tai teh­tä­vä­palk­kiin kiinnityksen.

Windows_81_aloitusnayttoon-sulkeminen

sulje_pyyhkaisemalla

Homma toi­mii ok, ota ihmeessä käyttöön!

Mitä muuta tal­ven 2013 ja kevään 2014 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8.1, Office 365ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Muis­tu­tus: Win­dows XP tuki — päät­tyy viral­li­sesti siis huh­ti­kuussa 2014

Olen kir­joit­ta­nut tämän kap­pa­leen aikai­sem­min­kin, muistutuksena:

Mic­ro­sof­tin ilmoi­tuk­sen mukaan sekä Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­män että Mic­ro­soft Office 2003 — toi­mis­to­pa­ke­tin tuot­tei­den tuki päät­tyy 8.4.2014. Mitä tämä tar­koit­taa? Sitä että Win­dows XP sekä Office 2003 ver­sioi­hin ei toi­mi­teta ko. päi­vä­mää­rän jäl­keen ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­siä. Nor­maa­lei­hin Mic­ro­soft-päi­vi­tyk­siin sisäl­ty­vät ohjel­ma­päi­vi­tyk­set  jotka aut­ta­vat suo­jaa­maan konetta mm. vakoi­luoh­jel­milta sekä muilta hait­taoh­jel­milta. Sekä Win­dows XP että Mic­ro­soft Office 2013 toki toi­mi­vat tuen päät­ty­mi­sen jäl­keen mutta samalla ne altis­tu­vat ulkoi­sille uhille mm. verk­ko­ri­kol­lis­ten toi­mesta. Eri läh­tei­den mukaan Mic­ro­soft saa tie­to­turva-aukon tukit­tua noin kah­den-kol­men vii­kon sisällä aukon ilmes­ty­mi­sestä. Entä mitä tapah­tuu huh­ti­kuun 2014 jäl­keen siis? Tie­to­turva-auk­koja ei sil­loin tuki kukaan, eikö vaan?

Arvioi­den mukaan noin 39 % Inter­net yhtey­dessä ole­vista koneista on Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­mällä varus­tet­tuja. Suo­messa luku on sel­västi pie­nempi ja pie­ne­nee lait­tei­den uusi­mis­ten myötä koko ajan. Nyt on kui­ten­kin vii­mei­set ajat ryh­tyä suun­nit­te­le­maan mitä ko. ohjel­mien osalta kan­nat­taa tehdä. Autan mie­lel­läni asiak­kaita päi­vi­tys­ten teke­mi­sessä ja eri­tyi­sesti suun­nit­te­lussa mitä kaik­kea kan­nat­taa ottaa huo­mioon. IT audi­tointi on oiva tapa käydä myös nämä asiat läpi siis!

Koti­käyt­tä­jät ja joulupakettiin

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma

Koti­käyt­tä­jät eivät ole asiak­kai­tani mutta esim. kiin­to­le­vyn rik­kou­tu­mis­ky­sy­myk­set, ohjel­mis­to­jen päi­vi­tyk­set, lisens­sit, onko paras puhe­lin Sam­sung, Nokia vai Apple?, kan­nat­taako hank­kia Mac vai Win­dows?, voinko asen­taa Officen ver­sion kuinka moneen konee­seen?, miten siir­rän ohjel­man toi­seen lait­tee­seen yms. kysy­myk­set joi­hin tot­ta­kai vastailen.

Ja mitä jou­lu­pu­kin kont­tiin? Minun suo­si­tuk­seni on kos­ke­tus­näy­töl­li­nen Win­dows 8.1, ja puhe­li­missa sekä table­teissa ei oikein muuta saa kuin kos­ke­tus­näy­töl­li­siä kapu­loita. Lisäksi kan­nat­taa tar­kis­taa että ne nou­dat­ta­vat uusim­pia stan­dar­deja. Kokeile näkyykö ko. lait­teen sivuilla esim. tämä https://www.doaudit.fi/ kun­nolla. Sivu nou­dat­taa HTML5 — stan­dar­dia ja vii­mei­siä mobii­li­asioita mm. skaa­lau­tu­vuu­den osalta. Jos se ei näy, katso toista lai­tetta, eikö vaan?

Nii­den pitäisi näkyä tämän tyylisesti:

DoAudit_mobile_responsive_design_konsepti

Zoo­maile ja katso miltä näyt­tä­vät esim. Sam­gun­gin, Lumian tai Applen näy­töillä ja sen perus­teella päät­tele onko käsis­säsi oleva laite nyky­päi­vää. Jos haluat infoa miten ja mitä pitää ottaa huo­mioon sosi­aa­li­sen median, mobii­li­tee­mo­jen ja uusien selain­ten osalta niin voi­daan käydä läpi ilman muuta muun tie­to­tek­ni­sen audi­toin­nin ja kon­sul­toin­nin yhteydessä.

Oikein hyvää tal­ven odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Marr­ras­kui­sin ja tal­ven odo­tus­ter­vei­sin 2013 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics