Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

Loka­kuussa ei ole vielä talvi mutta se on tulossa, eikö vaan? Aikais­tin talvi 2012 — kir­joi­tus­tani kah­desta syystä: Win­dows 8 ja Win­dows Phone 8. Molem­mat ilmes­ty­vät loka­kuun lopussa — mar­ras­kuun alussa ja takuu­var­masti vai­kut­ta­vat lop­pu­vuo­den aikana sekä kulut­taja- että yrityspuolella.

Win­dows 8

Win­dows 8:n osalta on käyty kes­kus­te­lua pitääkö Start/Käynnistä nap­pu­laa olla vasem­malla alhaalla:

Windows 8 perusnakyma

Olen käyt­tä­nyt itse beta- ja esi­ver­sioita että myös kaup­paan tule­vaa ver­siota ja en ole kai­van­nut sitä. Kaikki Win­dow­sin pika­näp­päi­met toi­mi­vat ihan samalla tavalla kuin Win­dows 7‑koneessa. Tot­ta­kai muu­tos on suuri Win­dows XP — käyt­tä­jille mutta niin se on myös Office 2003 — käyt­tä­jille jos sieltä hyp­pää Office 2010 — versioon.

Voit lukea myös Win­dows 8 Pre­view koke­muk­sis­tani (beta ja Pre­view-ver­siot) ja koke­muk­siani Win­dows 8 Pro- ver­siosta. Kan­nat­taa miet­tiä miten eri­tyi­sesti Win­dows XP ja Office 2003 — ympä­ris­töistä siir­ty­mi­nen on toteu­tet­ta­vissa. Jos käy­tössä on Win­dows 2003 Small Busi­ness Ser­ver — (ja siellä oleva Exc­hange 2003 — säh­kö­pos­ti­pal­ve­lin) ympä­ristö, alkaa olla todel­li­nen ongelma ko. ympä­ris­tön päi­vit­tä­mi­nen ajan tasalla. 

Office 2013

Mic­ro­soft Office on siir­ty­nyt myös pil­veen. Tällä het­kellä on tar­jolla Office 2013 Pre­view — esi­ver­sio. Sen osalta voit lukea myös Office 2013 — käyt­tö­ko­ke­muk­sis­tani. Office 2007 — käyt­tä­jät ovat sel­lai­sella tasolla että päi­vi­tys ei vält­tä­mättä ole vielä ajan­koh­tai­nen ja Office 2010 — käyt­tä­jät voi­vat odo­tella uuden 2013 — ver­sion osalta. Mutta eri­tyi­sesti Office 2003 on niin vanha että se ei tue miten­kään uusim­pia tie­dos­to­muo­toja ja Mic­ro­sof­tin Office Web Apps — tapaa työs­ken­nellä missä tahansa, millä pää­te­lait­teella tahansa. Mic­ro­sof­tilla se kul­kee nimellä Office 365, ja Googlella on yri­tyk­selle vas­taava tapa toi­mia Google Apps for Busi­ness — nimellä.

Pil­veen vai ei?

Pil­vi­pal­ve­luita on mai­nos­tettu eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin mutta kan­nat­taa miet­tiä asiaa ker­ran tai pari. IT audi­toin­nin avulla voi­daan sel­vit­tää mikä on nykyi­nen tilanne, mitä halu­taan ja mitä on mah­dol­lista. Samalla käy­dään läpi eri vaih­toeh­toja ja ote­taan huo­mioon myös äly­pu­he­li­met, table­tit ja muut vaih­toeh­dot jos niille tarvetta.

ET — erityistoimeksiannot

Olen aikai­sem­min­kin mai­nin­nut että net­ti­si­vuil­tani ei löydy asiak­kai­den nimiä. Tämä pätee edel­leen enkä usko että tämän asiak­kaan nimi myös­kään sel­viä suoraan:

profiili esimerkki

Se jää­köön minun ja asiak­kaan väli­seksi kuinka selos­tin asian Win­dows XP — koneen osalta. Kyseessä oli alun­pe­rin kiin­to­le­vyn palau­tus ja siitä saa­tu­jen tie­dos­to­jen ja Out­loo­kin PST-tie­dos­to­jen + säh­kö­pos­ti­sa­no­mien palau­tus vii­mei­seltä vii­deltä vuo­delta. Datan siirto Win­dows 7 — ympä­ris­töön onnis­tui ok mutta eri­tyis­toi­mek­sin­not ovat siis lai­dasta lai­taan, eikö vaan? 

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat edel­leen ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

ter­vei­sin Jari

Jari Harju
jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy
Len­to­ken­tän­tie 75, 53600 Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics