Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

nyky­ään hyvin usein minulta kysy­tään ensim­mäi­senä: Japa, mikä juuri NYT on ajan­koh­taista? Yri­tän muu­ta­malla esi­mer­killä ker­toa mitä itse uskon vuo­den 2012 tren­din olevan.

Pil­vi­pal­ve­lut — cloud computing

Cloud com­pu­ting — pil­vi­pal­ve­lut — ovat ulkois­tuk­sen osalta monien mie­tin­tä­lis­tan kär­ki­si­joilla. Lisäksi Nokian uusi Win­dows Phone on se jota ver­ra­taan omi­nai­suuk­silta sekä Applen että eri merk­ki­siin Android — puhelimiin.

Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lut — konsepti

Olen aikai­sem­min kir­joit­ta­nut keväällä 2011 mies ja koira — orga­ni­saa­tion käyt­tö­ko­ke­muk­set (lue: DoAu­dit Oy) kun Mic­ro­soft Office 365 oli vielä tes­ti­vai­heessa. Kah­dek­san kuu­kau­den aikana Irlannissa/Hollannissa ole­vassa pil­viym­pä­ris­tössä on ollut kaksi var­si­naista käyt­tö­kat­koa, ajal­taan muu­tama tunti molem­milla ker­roilla. Ensim­mäistä kat­koa en itse edes huo­man­nut, oli ilta-yöai­kaan mutta toi­nen katko sat­tui yhtenä pe-aamuna elo-syys­kuussa. Siinä kyse oli DNS-nimi­pal­ve­lun ongel­masta, ei var­si­nai­sesta Exc­hange Onli­nen säh­kö­posti-kalen­teri-kon­tak­ti­tie­to­jen pal­ve­lui­den päällä poissa olemisesta.

Etelä-Kar­ja­lassa olen ollut eri pro­jek­teissa mukana otta­massa käyt­töön tai kon­sul­toi­massa pil­vi­pal­ve­luita. Käy­tän­nössä jokai­sessa lop­pu­tu­los on ollut nykyi­sen säh­kö­pos­tiym­pä­ris­tön siir­tä­mi­nen MS Office 365 — kon­sep­tiin. WWW-sivu­jen osalta muu­tama on myös alka­nut jul­kai­se­maan Sha­re­Point Onli­nen kautta net­ti­si­vunsa. Kui­ten­kin ylei­sem­min Sha­re­Point on samalla otettu orga­ni­saa­tion ext­ra­net-rat­kai­suksi. Se mikä on ollut posi­tii­vi­sin käyt­tö­ko­ke­mus ja saa­nut VAU-elä­myk­siä auto­disco­ver-toi­min­non lisäksi (auto­disco­ver: säh­kö­posti-kalen­teri-ase­tuk­set tule­vat suo­raan etunimi.sukunimi@yritys.fi ja sala­nalla, ei mitään lähtevän/saapuvan pos­ti­pal­ve­li­men POP3/IMAP/porttiasetuksia äly­pu­he­li­missa, table­teissa tai Office 2007/2010:ssa) on itse asiassa ollut Mic­ro­soft Lync.

Lync — VAU-elä­myk­siä asiakkailla
Lync toi­mii myös Macissä

Joulu ja kevät 2012 — mitä tulossa?

Tämän jou­lun hit­ti­tuot­teeksi muo­dos­tu­vat uudet äly­pu­he­li­met (Android-poh­jai­set ja iOS-poh­jai­nen Apple), table­tit, nii­den uudet omi­nai­suu­det ja nii­den hyöty- sekä myös hupi­käyttö. Nokian Win­dows Phone ei tule Suo­men jou­lu­mark­ki­noille joten sen kysyn­tä­piikki ajoit­tuu vasta tammi-hel­mi­kuulle. Eri­tyi­sesti ko. lait­tei­den kyt­ke­mi­nen yri­tys­ten tie­to­lii­ken­ne­verk­koi­hin vai­kut­ta­vat jo nyt ja myös vuo­den 2012 alussa yri­tys­ten infraan ja järjestelmiin.

SEPA — Single Euro­pean Pay­ment Area, jossa tapah­tui­vat mm. kään­tei­nen ALV raken­nusa­lalle 1.4.2011 alkaen, vero­ti­lien muu­tok­set sekä pank­kien kanssa syk­syllä teh­dyt uudet SEPA-sopi­muk­set ja jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­set teet­ti­vät loka-mar­ras­kuussa kai­kissa ATK-jär­jes­tel­missä todella pal­jon muu­tok­sia. Osalla meni kaikki aivan pie­leen, osa oli varau­tu­nut parem­min asi­aan. Jokai­sen yri­tyk­sen kan­nat­taa varau­tua vuo­den 2012 aikana muu­tok­siin, lain­sää­dän­nön kautta tulee pakol­li­sia muu­tok­sia sekä Suo­men val­tion että EU:n kautta entistä enem­män myös tulevaisuudessa.

Se minkä hen­ki­lö­koh­tai­sesti uskon lyö­vän läpi keväällä 2012?

Nokian Win­dows-puhe­li­men integroi­tu­mi­nen Exchangeen

Miksi näin? Exc­hange-inte­graa­tio, tutut Office-sovel­luk­set ja Androi­dille ja Applelle kil­pai­lu­ky­kyi­nen vaih­toehto, myös hin­nal­taan. Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa samalla miet­tiä eri­tyi­sesti oman orga­ni­saa­tion pal­ve­lin­pään säh­kö­pos­tin rakenne ja kuinka se on toteu­tettu. Jos @yritys.fi pos­ti­laa­ti­kon osalta pitää/täytyy/saa/pääsee lait­ta­maan seu­raa­via ase­tuk­sia (esi­merk­kinä):

Yri­tys X — sähköpostiasetukset:

Säh­kö­pos­ti­ti­lit jotka olet luo­nut hal­lin­ta­pa­nee­lis­sasi ovat käy­tet­tä­vissä säh­kö­pos­tioh­jel­mis­tos­sasi seu­raa­vin ase­tuk­sin:
POP3 osoite: mail.yritys.fi Portti:110
SMTP osoite: mail.mail.fi Portti:8025 tai 26 (tai vaih­toeh­toi­sesta 587 tai 465)
Käyt­tä­jä­tun­nus: Säh­kö­pos­tio­soite jonka olet luo­nut hal­lin­ta­pa­nee­lis­sasi (esi­mer­miksi hbjjva-43)
Sala­sana: Sala­sana jonka olet luo­nut hal­lin­ta­pa­nee­lis­sasi käy­tet­tä­väl­le­säh­kö­pos­tio­soit­teelle (esi­mer­kiksi 34fdH!d4#)
SMTP vaa­tii sala­sa­na­käy­tän­nön ilmoit­ta­mi­sen säh­kö­pos­tioh­jel­mis­tossa, eli­koh­taan ilmoi­te­taan ne tie­dot jotka olet jo lisätty säh­kö­pos­tin luon­nin yhtey­dessä.
Valin­nai­sia säh­kö­pos­tia­se­tuk­sia löy­dät verk­ko­si­vuil­tamme pal­ve­lu­jen ohjeista…

Ja tämä sama lita­nia ker­ro­taan uein myös WWW-sivu­jen hal­lin­taan, FTP-tilien hal­lin­taan jne jne => täl­löin kan­nat­taa miet­tiä uudes­taan koko kon­septi. Lisäksi säh­kö­pos­tin levy­ti­lan mak­si­mi­koko sel­lai­nen joka kan­nat­taa käydä läpi omassa organisaatiossasi.

Eri­tyis­toi­mek­sian­not

Oletko menet­tä­nyt tie­dos­tosi? Eri­tyis­toi­mek­sianto voi olla:

Tie­to­jen palau­tus kova­le­vyiltä | Tie­to­jen palau­tus kan­net­ta­vista tie­to­ko­neista | Tie­to­jen palau­tus pöy­tä­tie­to­ko­neista | Tie­to­jen palau­tus pal­ve­li­mista | Tie­to­jen palau­tus RAID-jär­jes­tel­mistä | Tie­to­jen palau­tus nau­hoilta |  Tie­to­jen palau­tus käyt­tö­jär­jes­tel­mästä riip­pu­matta | Tie­to­kan­to­jen palau­tus | Tie­to­jen palau­tus etä­pal­ve­luna | Tie­to­jen palau­tus VMware ja vir­tu­aa­li­ko­neym­pä­ris­töissä | Var­muus­ko­piointi & Arkis­tointi | Säh­köi­sen aineis­ton tut­kinta | Tie­to­jen hävittäminen

Lisäksi yli 200 eri tie­dos­to­muo­don avaa­mi­nen, ja eri­lai­set sel­vi­tyk­set lex Nokiaa nou­dat­taen. NDA, Non-Disclo­sure Agree­ment, on luon­nol­li­sesti osana näissä toimeksiannoissa.

Kysy eri­tyis­toi­mek­sian­noista lisää, sovel­le­taan kaik­kea mah­dol­lista osaa­mista nii­den osalta, SuoraanSuoneen!

Elämme  mie­len­kiin­toi­sia aikoja

joten kysy pil­vistä ja uusista tek­nii­koista ihmeessä lisää. Teh­dään samalla esi­mer­kiksi Suo­raan­Suo­neen-tek­nii­kalla koko yri­tyk­sesi ATK-tilan­teen sel­vi­tys, riip­pu­mat­to­masti ja puo­lu­eet­to­masti. Ja kat­so­taan mikä on orga­ni­saa­tiol­lesi jär­ke­vin tapa hypätä nyky­ai­kaan tie­to­jär­jes­tel­mien osalta. Se voi olla täy­sin pil­vi­poh­jai­nen, täy­sin orga­ni­saa­tion sisäi­nen rat­kaisu tai ns. hybri­di­malli jossa osa pal­ve­luista tulee pil­vestä, osa on talon omassa lähi­ver­kossa ja osa tulee operaattorin/palveluntarjoajan extranet-konesaliratkaisusta.

Ota yhteyttä siis!

Talvi 2011 asia­kas­in­fo­ter­vei­sin Jari