Hyvä luki­jani,

heti alkuun tär­kein eli jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…  Teos­ton suun­taan on monilla orga­ni­saa­tiolla ja yhdis­tyk­sillä ollut eri­kois­lupa ja poik­keus­lupa jul­kaista musiik­kia sisäl­tä­viä tal­len­teita. Tämä poik­keus kui­ten­kin pois­tui nyt 1.9.2020 alkaen. Orga­ni­saa­tiot saa­vat edel­leen strii­mata ilmai­seksi Face­boo­kiin, mutta tal­len­tei­siin tar­vit­see Teos­tolta mak­sul­li­sen media­pien­lu­van, johon seu­roilla tai pie­nillä orga­ni­saa­tioilla ei vält­tä­mättä ole varaa. Mah­dol­lis­ten mui­den videoi­den osalta (jotka eivät sisällä musiik­kia) videot ovat jat­kossa näh­tä­villä 13 vuo­ro­kau­den ajan. Tämä joh­tuu siitä että EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivi astuu voi­maan 23.9.2020. Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin yksi suuri vai­ku­tus on se että kaik­kien jul­ki­soi­keu­del­lis­ten yhtei­sö­jen videot tulee teks­tit­tää 14 vuo­ro­kau­den kuluessa videon jul­kai­se­mi­sesta. Saa­vu­tet­ta­vuus on erit­täin tär­keää mutta voi aiheut­taa siis käy­tän­nön ongel­mia. Vali­tet­ta­vasti teks­tit­tä­mi­nen on kui­ten­kin vielä niin työ­lästä hom­maa että aika ja raha eivät riitä sii­hen.

Muu­ta­mia orga­ni­saa­tiota joita kos­kee käytännössä

  • ammat­ti­kor­kea­kou­lut ja yliopistot
  • kun­nat, kun­tien orga­ni­saa­tiot, kun­nal­li­set lii­ke­lai­tok­set ja kuntayhtymät
  • Kun­nan omis­tama vuokrataloyhtiö
  • Kun­tien elinkeinoyhtiöt

 

ja esi­mer­kiksi Suo­men Asia­na­ja­ja­liitto, yli­op­pi­las­kun­nat, met­sä­kes­kuk­set, Met­säs­tä­jäin kes­kus­jär­jestö, riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­set, palis­kun­nat, kaup­pa­ka­ma­rit sekä kalas­tusa­lue ovat myös mukana. Vil­kaise noita ja mieti ajan­koh­taa 23.9.2020 siis. Maa­il­man­laa­jui­sesti jopa 15 % ihmi­sistä ei pysty käyt­tä­mään verk­ko­pal­ve­luita koska niitä ei ole suun­ni­teltu oikein. Siksi saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivi on ole­massa. Tavoite on, että kaikki voi­si­vat käyt­tää digi­taa­li­sia pal­ve­luita tilan­teesta riip­pu­matta. Tämä tie­doksi ken saa­vu­tet­ta­vuutta miet­tii.

Saa­vu­tet­ta­vuus käytännössä

Nyky­työ­ka­luilla on mah­dol­lista tehdä kun­nol­li­nen digi­leh­den joka toi­mii pys­tyyn tai vaa­kaan eri pää­te­lait­teella ja haku toi­mii osana sivus­toa. Lisäksi on voitu sovel­taa myös graa­fista ohjeis­tusta ja värejä sekä tie­ten­kin logoa ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös mah­dol­li­sim­man luet­ta­vaa font­tia. Tie­doksi että ko. työ­ka­lusta on tul­lut uusi ver­sio ja se aut­taa pois­ta­maan Adobe Flash ani­maa­tiot. Oletko myös huo­man­nut tämän infon eri selaimilla?

Todella monella sivus­tolla on tehty esim. kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lia hyö­dyn­täen Ado­ben Flash – laa­jen­nusta ja myös eri­lai­sissa ”digilehti”-julkaisussa. Nämä siis pois­tu­vat vuo­den vaih­teessa. Ja ne jul­kai­sut jotka hyö­dyn­tä­vät ovat ongel­missa luon­nol­li­sesti. Käy­täntö on eri asia kuin mitä ja miten tehty. Puna­vi­her­vä­ri­so­keat, hei­kon näkö­ky­vyn omaa­vat tai hen­ki­löt joilla vai­keuk­sia käyt­tää hiirtä ja näp­päi­mis­töä tai kos­ke­tus­näyt­töä > hyvin har­voin mie­ti­tään asiaa miten­kään. Digi­leh­teen saa myös lai­tet­tua omasta jul­kai­susta esteet­tö­män ver­sion ja se näkyy näin ko. kuvakkeella: 

Lai­toin ko. PDF-tie­dos­ton tuo­hon esi­merk­kinä vaikka oikeasti ei lum.fi toi­min­ta­kä­si­kirja toi­mi­kaan noin koska estee­töntä tapa pitäisi käyt­tää jo alku­pe­räistä jul­kai­sua teh­dessä. Eli jos toi­min­ta­kä­si­kirja teh­dään Word — teks­tin­kä­sit­te­lyllä, siellä ote­taan asia huo­mioon ja kun doku­mentti teh­dään Ado­ben PDF-tie­dos­toksi, siinä huo­mioi­daan ko. ohjel­man osalta esteet­tö­myys­asiat. Ja vaikka net­ti­si­vus­tolle lai­te­taan se ladat­ta­vaksi ja käy­te­tään ko. sym­bo­lia joka valittu esteet­tö­myy­den sym­bo­liksi niin itse jul­kaisu on kaik­kea muuta siis. Ota yhteyttä jos tar­vetta saada kun­nol­li­nen digi­lehti. Muu­ta­mia esimerkkejä:

Vii­mei­sim­mät artikkelit

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2020 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artik­ke­leita ja ne löy­ty­vät sivus­tolta eril­li­sinä artik­ke­leina. Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

Syksy 2020 asia­kas­info — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi