Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

heti alkuun tär­kein eli jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…

tai

Itse IT-alalla olen ollut käy­tän­nössä 30 vuotta, joko opis­ke­li­jana, kesä­töissä, lop­pu­työn­te­ki­jänä tai eri yri­tys­ten ATK‑, tie­to­hal­linto- tai IT-osas­toilla. ATK-tai­dot oli sil­loin ter­minä, nyt puhu­taan IT-alkui­sista tai ICT-aiheista mutta samaa asiaa eri ter­mein, eikö vaan?

Mitä vuonna 2019? Aina­kin ohutta ylä­pil­veä (cloud)…

Mitä on vuo­den 2019 asioina ATK-alalla? Kevään 2019 asia­kas­in­foni ker­too pää­koh­dat IT audi­toin­nin ja uusien tren­dien osalta tälle vuo­delle. Aina niistä osa menee pie­leen mutta aina­kin ohjel­mis­to­jen osta­mi­nen pil­vestä ja lisen­sioin­ti­ta­po­jen muu­tos on se megat­rendi johon kaikki ICT-alan yri­tyk­set panos­ta­vat seu­raa­van 6–12 kk aikana.

Tästä jat­ke­taan kohti seu­raava kvar­taali eli 25 vuotta — läm­pö­tila nousee, kone­sa­lit häviä­vät ja pal­ve­lut tule­vat kuu- tai Mars — palvelusta?

Yhdis­tyk­set ja seu­rat ja miten nii­den kanssa menettelen?

Minulta kysel­lään tasai­sesti eri yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen kyse­lyjä joita saan ja joista kysel­lään. Käyn nor­maa­listi läpi aina­kin alla ole­vat kohdat.

Mikäli yhdis­tyk­sen tai seu­ran toi­min­nan perus­tana ole­vat net­ti­si­vut ovat kau­delta kivi, paperi ja sak­set ja niitä ei päi­vi­tetä, ollaan läh­tö­koh­tai­sesti ongel­ma­ti­lan­teessa. Tai nii­den osalta ei ole mie­titty eri funk­tioita (toi­min­nat, yhdis­tyk­sen jaos­tot, joh­to­kunta, eri osien vas­tuu­hen­ki­löt ja päi­vi­tys­vas­tuut yms.) jol­loin pitäisi ensin käydä läpi perus­pro­ses­sit kuten kuinka lii­tyn yhdis­tyk­seen, miten tie­do­te­taan asiat ja kuinka jäse­nis­töä sitou­te­taan. Lisäksi jäsen­re­kis­te­rin osalta on oikeas­taan turha puhua EU-lain­sää­dän­nön aiheut­ta­mista muu­tok­sista jos se on yhdessä Excel-tau­lu­kossa ja kir­jan­pito hoi­de­taan manu­aa­li­sesti kan­ta­malla kui­tit tili­toi­mis­toon. Nämä sel­viä­vät useim­mi­ten ensim­mäi­sellä kes­kus­te­lulla ja mikäli emme pääse yksi­mie­li­syy­teen, asia on selvä ja joko ete­nemme tai sit­ten emme.

Eli myös asia­kas­pro­jek­teissa MIETITÄÄN ENSIN vaih­toeh­dot ja pro­ses­sit, sit­ten vasta hut­ki­taan ja tut­ki­taan suu­rem­pia tie­to­jär­jes­tel­mä­muu­tok­sia, eikö vaan?

Teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi nor­maa­leja ja tut­tuja hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­delle 2020.

 

Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edel­leen joka kvar­taali vahvasti

Mac on Mac mutta 90 % asiak­kais­tani käyt­tää Win­dows-ympä­ris­töjä, myös Macillä. Lisäksi Safari — selain ei vaan toimi kun­nolla monissa net­ti­poh­jai­sissa sovel­luk­sissa joten Chrome ja Fire­fox ja etä­työ­pöy­täyh­tey­det Win­dows-pal­ve­li­miin se millä Mac-käyt­tä­jät kier­tä­vät ko. ongel­mia. Suh­teeni Win­dow­siin jat­kuu edel­leen seu­raa­van kvar­taa­lin (25 vuotta), siis vuo­teen 2042 asti, rak­kau­desta lajiin!

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää syk­syn odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Elo­kuussa 2019 Jari, #24 — aina ja ikuisesti

= = = =

Jari Harju | +358 40 566 8833 | Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT konsultointi 


Jari on eri­kois­tu­nut uusim­pien tek­no­lo­gioi­den sovel­ta­mi­seen käy­tän­nössä, koh­de­ryh­mänä pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set Etelä-Kar­ja­lassa. Hän tekee samalla riip­pu­ma­tonta ja puo­lu­ee­tonta IT audi­toin­tia, eri­tyis­toi­mek­sian­toja ja kon­sul­toin­tia eri­tyi­sesti Mic­ro­soft – ympä­ris­töissä. Mic­ro­soft Office 365 – ympä­ris­tön osalta DoAu­dit Oy oli pilot­tina loka­kuusta 2010 alkaen kun se tuli maa­il­man­laa­jui­seen käyt­töön hei­nä­kuussa 2011. Sen jäl­keen käy­tän­nössä kaikki säh­kö­pos­ti­pro­jek­tit ovat olleet MS Office 365 – ympä­ris­töi­hin siirtymisiä.