Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

Win­dows 10:n vuo­sit­tai­nen ja iso päi­vi­tys tulee elo­kuussa 2017. Voit tar­kis­taa käy­tätkö uusinta Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­män ver­siota tästä linkistä:

https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös kesän ja koko vuo­den 2017 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

GDPR? — Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion — Mikä se on?

Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR) ‑ase­tus vaa­tii pitä­mään hen­ki­lö­tie­dot ajan tasalla ja saa­ta­villa hen­ki­löille, jotka tie­toja tar­vit­se­vat. Orga­ni­saa­tioi­den, jotka käsit­te­le­vät yksi­tyi­siä euroop­pa­lais­ten tie­toja EU:ssa, on vas­tat­tava GDPR-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­siin 25.5.2018 men­nessä. Lue lisää.

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

#Microsoft365 #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen #kar­ja­love #osa­ta­ri­naa

Kar­ja­love kerää ete­lä­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään alu­een yrit­tä­jyy­sil­ma­pii­riä sekä teke­mään remp­seää kar­ja­laista mei­nin­kiä entistä tunnetummaksi!

Kar­ja­love-tun­nuk­sen saa­nut yri­tys on ete­lä­kar­ja­laisomis­tei­nen, pai­kal­lista osaa­mista hyö­dyn­tävä, luo­tet­tava tekijä, joka tun­ne­taan laa­duk­kaista tuot­teista ja hyvästä palvelusta.

Juuri näin — Just DO IT!

Mitä uutta tulossa Win­dows 10:n syk­syn 2017 päivityksessä?

Aivan tark­kaa tie­toa ei ole kai­kista uusita omi­nai­suuk­sista ker­rottu mutta alla on muu­ta­mia koh­tia joita Mic­ro­soft on jul­ki­sesti infonnut.

Minun ihmi­set

Yksi edel­li­sen päi­vi­tyk­sen lopulta tip­pu­neista omi­nai­suuk­sista oli My People — Minun ihmi­set omi­nai­suus. Se tulee mah­dol­lis­ta­maan tär­keim­pien kon­tak­tien sijoit­ta­mi­sen suo­raan teh­tä­vä­palk­kiin. Tämä mah­dol­lis­taa esi­mer­kiksi yhtey­den­pi­don ja tie­dos­to­jen jaon nopeam­min ja yksinkertaisemmin.

Säästä levy­ti­laa

OneDrive Files On Deman­din avulla voit käyt­tää pil­vi­pal­ve­lussa ole­via tie­dos­toja kulut­ta­matta lait­teesi tal­len­nus­ti­laa. Kaikki tie­dos­tot näky­vät Resurs­sien­hal­lin­nassa, ja niitä voi käyt­tää aina tarvittaessa.

Kerro tari­nasi omalla tavallasi

Story Remixin avulla voit luoda tär­keistä het­kistä koos­te­vi­deon käyt­tä­mällä valo­ku­via ja videoita. Voit lisätä sii­hen ääni­rai­dan, siir­ty­miä ja 3D-esi­neitä sekä mukaut­taa sitä Win­dows Inkillä, kos­ke­tus­näy­töllä siis.

Palaa ajassa taaksepäin

Aika­ja­nan avulla voit palata ajassa taak­se­päin ja löy­tää aiem­min käsit­te­le­mäsi asian – olipa siitä kaksi tun­tia tai kaksi kuu­kautta. Voit siir­tyä takai­sin tie­dos­toi­hin, sovel­luk­siin ja sivus­toi­hin kuin oli­sit käyt­tä­nyt niitä vain hetki sitten.

Tämä on nimel­tään Mic­ro­soft Graph, joka hel­pot­taa töi­den tekoa usealla eri lait­teella. Grap­hiin kuu­luu ko. aika­jana — omi­nai­suus, jolla on helppo tar­kis­taa, mitä töitä mil­loin­kin on tehty, mah­dol­li­suus jat­kaa esi­mer­kiksi doku­ment­tien muok­kausta toi­sella lait­teella sau­mat­to­masti, kopioida lei­ke­pöy­dän tie­dos­toja lait­teesta toi­seen ja tuoda kaikki OneDri­ven tie­dos­tot selat­ta­vaksi kai­killa lait­teilla ilman, että niitä tar­vit­see var­si­nai­sesti ladata tie­to­ko­neelle tai puhe­li­melle. Mic­ro­soft Graph tulee tuke­maan jul­kais­taessa välit­tö­mästi Windows‑, Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä.

Päi­vi­tys tulee esille siis kai­kille Win­dows 10 — käyt­tä­jille elo-syy­kuu 2017 aikana. Oletko päi­vit­ty­nyt jo vuosi sit­ten jul­kais­tun päivityksen?

Win­dows 10 projektini

En edel­leen­kään ole vii­mei­seen pariin vuo­teen teh­nyt mitään muita kuin Win­dows 10 — ympä­ris­töjä. Jos tie­to­kone tulee toi­mis­to­käyt­töön, Win­dows 10 ja uusin Mic­ro­soft Office 2016 on ehdot­to­masti oikea ja ainoa tapa toteut­taa se. Se että tar­jo­taan Win­dows 7 — konetta (jul­kaistu vuonna 2009) ja sii­hen van­hem­pia MS Office — ver­sioita osoit­taa myy­jältä suo­raan sanot­tuna tapaa mitä en hen­ki­lö­koh­tai­sesti hyväksy asiak­kaan suun­taan. Vähän sama kuin myisi Nokia Lumia puhe­linta ker­to­matta että siinä ei toimi Face­book Mes­sen­ger, What­sApp tök­kii ja sen selain ei vaan tue nykyi­siä nettisivustoja.

Tämä oli edel­li­sessä kesä 2017 — asia­kas­in­fossa, sama pätee edelleen!

SSL ja WordPress — ympäristöt

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. Lukon kuva näkyy sil­loin mobiilinäkymässä.

 

ET — eri­kois­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi hotel­lin jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Syksy 2017 — asia­kas­ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi