Ter­veh­dys Arvoisa Luki­jani ja Asiakkaani,

Lai­toin syk­syn 2016 asia­kas­in­fon artik­ke­li­ku­vaksi Win­dows 10:n Ninja-kis­san. 29.7.2016 Win­dows 10 tuli yhden vuo­den ikään.

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös kesän ja koko vuo­den 2016 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Jos ko. artik­ke­lit herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Ja EM-Futis 2016 veik­kauk­sen osalta kii­tok­sia kai­kille osallistujille!

Quiz Cat: No Quiz found

Yhtenä koh­tana oli vuo­den 2012 kisat — kokeile miten monta Sinä saat oikein…

Mobii­li­käyttö lisään­tyy koko ajan

Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.

Tau­luk­koa ID 3 ei ole ole­massa.

Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]

 

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]

 

Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Win­dows 10 ja ilmai­nen päi­vi­tys vuo­den jälkeen?

“Ilmai­suus” on men­nyt ja 2.8.2016 alkaen Mic­ro­soft alkaa jaka­maan Win­dows 10 Anni­ver­sary — päi­vi­tystä johon on koottu vuo­den aikana tul­leet päi­vi­tyk­set ja kor­jauk­set. Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei mene kuin Strömsossa.

[table id=6 /]

Digi­lehti?

Kesän aikana tein pari digi­jul­kai­sua eli

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digi­ver­sio. Esi­merk­kinä myös Win­dows 10 Sec­rets digi­leh­den muodossa

Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan eri tapoja hyö­dyn­tää myös muita ATK-asioita.

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös konsultoimalla.Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää syk­syä ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Elo­kuun alun — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics