Hyvät Asiak­kaani ja Lukijani,

vuonna 2012 olin Lon­toon olym­pia­lai­sissa koko kah­den vii­kon ajan ja tänä kesänä tein kol­men vuo­den tauon jäl­keen paluun West­fiel­diin. Kunin­ga­tar Eli­sa­be­tin sta­dio­na­lue on muut­tu­nut totaa­li­sesti, uima­halli ja tie­tysti olym­pias­ta­dion oli­vat pai­kal­laan mutta muu­ten Strat­for­din alue on koke­nut posi­tii­vi­sen muutoksen.

Heinä-elo­kuun vaih­teessa 2012 ker­toi­lin että “Twit­ter­lan­dia on uusin vil­li­tys, ja sen jäl­keen Twit­ter yleis­ty­nyt kaik­kialle. Nyt ennus­tan uudeksi asiaksi pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ja nii­den selailu, olkoon nimenä “Ins­ta­gram­lan­dia”. Mitä tar­koi­tan? Ota huo­mioon kai­kessa se että net­ti­si­vus­toja, net­ti­kaup­poja, mitä tahansa tie­toa netistä kat­so­taan (äly)puhelimella pys­ty­suo­raan. Tätä tekee juuri Ins­ta­gram, ainoas­taan ja vain pys­ty­asen­nossa. Seu­ra­sin Lon­toon maa­na­lai­sessa, kak­si­ker­ros­bus­seissa, tak­si­jo­noissa, ravin­to­loissa mil­joo­na­kau­pun­gissa eri kan­sa­lai­suuk­sia ja miten he käyt­ti­vät lait­tei­taan. Pää­osalla oli­vat Applen, Sam­sun­gin ja Sonyn kapu­lat, ei juuri ollen­kaan Nokian lait­teita. Lisäksi tablet­teja ei ollut niin pal­jon kuin vuo­den 2012 Lon­toon kisoissa mutta koko on kas­va­nut puhe­li­missa myös lähelle mini­tablet­tien kokoa.

Ota huo­mioon siis “Ins­ta­gram­lan­dia”, res­pon­sii­vis­ten sivu­jen ja uusien selain­ten lisäksi. Sor­mella zoo­mailu ja sydä­mien lisää­mi­nen tag­gaa­malla suo­raan kuvia, siinä uusin käyt­tö­liit­ty­mä­ko­ke­mus myös nettisivuille.

Kolme vuotta sit­ten — Lon­toossa 2012…

Eni­ten käy­tetty sovel­lus oli luon­nol­li­sesti kiso­jen viral­li­nen tulos­seu­ran­ta­so­vel­lus sekä Join In — mitä Lon­toon 2012 kisoissa tapah­tuu —  jotka tosi moni oli asen­ta­nut älypuhelimeensa.

Lon­toon 2012 kiso­jen aikana tein myös epä­vi­ral­lista tut­ki­musta mil­lai­sia puhe­li­mia kat­so­jat käyt­tä­vät. Perus­pu­he­li­mia ei siis ollut oikeas­taan kenel­lä­kään ja vali­tet­ta­vasti oli todet­tava Nokia huk­ku­mi­nen ynnä muut puhe­li­men kate­go­ri­aan. Sam­sung Galaxy ja Apple iPhone oli­vat elo­kuussa 2012 aivan yli­voi­mai­set, kol­man­tena puhe­li­mena  Suo­messa oikeas­taan tun­te­ma­ton Blackberry.

Tässä merk­kien poh­jalta tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­toa sadasta puhe­li­mesta katsomoissa:

  • Apple 41 kpl
  • Sam­sung  32 kpl
  • HTC 10 kpl
  • Black­berry 10 kpl
  • LG 4 kpl
  • Nokia 4 kpl
  • muut 3 kpl

Ja samaan aikaan Suo­messa 2015…

KOSKETA, HIPELÖI ja SORMEILE kaik­kialla! Jokai­sen aikaansa seu­raa­van orga­ni­saa­tion kan­nat­taa miet­tiä kuinka sor­mella zoo­ma­taan teks­tiä, kuvia pyö­ri­te­tään 360 astetta ja kuinka niitä kat­so­taan joko vaaka- tai pys­ty­suun­nassa tableteilla/älypuhelimilla. Miten tämä onnis­tuu? Mieti IT audi­toin­tia tai kon­sul­toin­tia, kat­so­taan läpi uusi tapa, uutta tek­niikka hyödyntämällä.

Tee pika­testi samalla: Joko sinun net­ti­si­vusi otta­vat huo­mioon vaaka- ja pys­ty­suun­nan kään­nön kun kokei­let niitä omalla puhelimellasi?

Pys­ty­suora näkymä Vaa­ka­suora näkymä
doaudit-pystyyn-elokuu-2015-nakyma doaudit-vaakaan-elokuu-2015-nakyma

Lue lisää tästä aiheesta aikai­sem­min kir­joit­ta­mas­tani “eri näky­mät eri pää­te­lait­teilla” — artik­ke­lis­tani. Nyt lisäät sii­hen fak­tan että pys­ty­suora on ole­tus­nä­kymä kat­so­mi­seen, eikö vaan?

Win­dows 10 — oletko valmis?

Olen aina ollut sitä mieltä että uusim­pien ver­sioi­den kanssa kan­nat­taa olla hyvissä väleissä. Eli osta ja ota käyt­töön tie­to­ko­nei­den ja ohjel­mis­to­jen vii­mei­sim­mät ver­siot. Hen­ki­lö­koh­tai­sesti olen sitä mieltä että on asiak­kaan aliar­vioi­mista ja edun vas­taista asen­taa Win­dows 7 upo­uu­teen kan­net­ta­vaan, asen­taa sii­hen ilmai­nen Ope­nOf­fice ja esi­mer­kiksi pöy­tä­laa­ti­kosta löy­tyvä vanha Mic­ro­soft Office 2010 — paketti. Mikäli vielä yri­tyk­sen säh­kö­pos­tin ase­tuk­sissa käy­te­tään IMAP ja/tai POP3 ase­tuk­sia ja mie­ti­tään lähtevän/saapuvan pos­tin pal­ve­li­men ase­tuk­sia eri ope­raat­to­rei­den ase­tuk­silla töissä, kotona, mat­koilla ollessa ja mitä tie­to­lii­ken­ne­port­teja käy­te­tään niin onneksi olkoon! ==> olet 2000-luvun ensim­mäi­sellä vuo­si­kym­me­nellä suo­raan. Ota yhteyttä miten asia käy­dään läpi ja siir­ryt vuo­teen 2015 suo­raan.

Windows-10-DoAudit

Win­dows 10 on saa­ta­villa Win­dows 7 Ser­vice Pack 1 — konei­siin ja Win­dows 8.1 — konei­siin. Ilmai­nen päi­vi­tys on ilmai­nen, lukuu­not­ta­matta asen­nuk­seen kulu­vaa aikaa ja vai­vaa. Samalla kan­nat­taa miet­tiä mitä muuta kan­nat­taa ottaa huo­mioon omassa ympä­ris­tös­säsi. Kuu­los­taa lähes usko­mat­to­malta että anne­taan ohjeita olla asen­ta­matta Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mää kun mukana tulee uusi selain, Mic­ro­soft Edge. Maa­ilma muut­tuu kuten huo­maamme Lon­toon 2012 kisoista on muut­tu­nut. Selain ei ole enää se ainoa tapa, Apple Apps­to­ren, Android-puhe­lin­ten Google Play — kau­pan tai Nokia Lumian Win­dows Kau­pasta saa­ta­vat sovel­luk­set ovat ohjel­mis­toja  joilla käy­te­tään Twit­te­riä, Face­boo­kia, Ins­ta­gra­mia, MTV Kat­so­moa, YLEn Teksti-TV:tä jne. Ainoas­taan Nokian puhe­lin­ten käyt­tä­jät käyt­tä­vät net­ti­se­lai­men kautta Face­boo­kia tai yrit­tä­vät lukea fir­man pos­tia net­ti­se­lai­men osoit­teella. Sitä var­ten on oikeat ohjel­mis­tot Apple iPho­nessa, Sam­sun­gis­sa/­So­nys­sa/Android-lait­teissa joilla koko yri­tyk­sen säh­kö­pos­tit, kalen­te­rit ja kon­tak­tit synk­ro­ni­soi­tu­vat kai­kissa pää­te­lait­teissa, 15 sekun­nin vii­veellä. Myös Nokian Lumi­aan, ja tot­ta­kai Win­dows 10 — konei­siin löy­ty­vät oikeat ja kun­nol­li­set työ­vä­li­neet. Ja kysy oman ohjel­mis­tosi toi­mit­ta­jalta joko se käyt­tä­mäsi sovel­lus toi­mii muus­sa­kin kuin Inter­net Explo­rer 9‑versiossa. Tai löy­tyykö asen­nus­pa­ket­tia Win­dows XP:n jäl­kei­seen aikaan? Mikäli vas­taus on mumi­naa tai muuta epä­sel­vää, mieti vaka­vasti toi­mit­ta­jan vaihtoa.

Pala­tak­seni selain-asi­aan vielä:  Tot­ta­kai Win­dows 10:n Mic­ro­soft Edgestä pää­see suo­raan avaa­maan Inter­net Explo­rer 11 — selai­men joka on myös Win­dows 7:n päi­vi­tys­ten mukana tul­lut ole­tus­se­lain. Lisäksi voit asen­taa ja vaih­taa ole­tus­se­lai­meksi Win­dows kymp­piin Google Chro­men, Mozilla Fire­foxin tai vaik­kapa Ope­ran. Win­dows 10 on tul­lut jää­däk­seen, teen ainoas­taan ja vain Win­dows 10 — kon­sul­toin­tia ja asen­nuk­sia, ota yhteyttä. Kat­so­taan ja haas­te­taan yhdessä Win­dows 10 — tai­puuko se yksin tai yhdessä Mac OS X Yose­mi­ten kanssa Mic­ro­soft Office 2016 — ver­sion kera eri tarpeisiin?

Mil­loin mei­dän ostos­kes­kuk­sissa 30 minuu­tin lataus?

Isoissa ostos­kes­kuk­sissa oli tar­jolla uusille puhe­li­mille latausai­kaa. Kaik­kein ylei­sin vaih­toehto oli 30 minuu­tin latausaika jonka jäl­keen vir­ran­syöttö lop­pui. Mil­loin näemme Etelä-Kar­ja­lassa ensim­mäi­sen ko. pön­tön? Esi­merkki on myös olym­pia­ky­län vie­ressä nyt ole­vasta isosta West­fiel­din kompleksista:

westfield-chargebox-free

Lon­too 2015 ja #Win­dows­Kymppi — ter­vei­sin Jari