Elo­kuun ter­vei­sin arvoisa lukijani,

kesän 2014 asiat oli­vat osal­tani ennen muuta Win­dows 8.1 ja Office 2013 migraa­tiot, eri­lai­set pil­vi­pal­ve­lut, uutena asiana tek­ni­set WordPress audi­toin­nit ja tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen uusi­mis­pro­jek­tit. Win­dows XP on edel­leen vah­vasti mukana monissa eri sovel­luk­sissa ja nii­den osalta syk­syllä teh­dään eri­lai­sia operaatioita.

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Kos­ke­tus­näyt­tö­omi­nai­suu­det kehit­ty­vät edelleen

Kun kesä 2014 asia­kas­in­fossa ker­toi­lin Apple iPa­din Office for iPad — ver­sioista niin kesän aikana “mobii­li­res­pon­sii­vi­suus” on lisään­ty­nyt edel­leen kes­kus­te­luissa. Sehän näkyy tablet­tien käy­tössä ja tie­ten­kin siinä miten eri net­ti­si­vut skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sissa päätelaitteissa.

office-for-ipad

Esi­merk­kinä doaudit.fi sivuilla tammi-kesä­kuu 2014 väli­senä aikana käy­dyt mobii­li­lait­teet %-osuus:

selaimet_Doauditin_sivuilla_mobiilisti_1-6-2014

Kysy lisää ja ota roh­keasti yhteyttä eri vaih­toeh­doista! Käy­dään samalla koko IT-ympä­ris­tösi läpi. Mobii­li­res­pon­sii­vi­suus tulee siinä samalla esille.

Mitä muuta syk­syllä 2014?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8.1, Office 365 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis. Kesällä tör­mä­sin vielä Win­dows 2000 Works­ta­tion — konei­siin joten nii­den osalta yhdessä MS-DOS-ympä­ris­tö­jen kanssa edel­leen tieto-taito tallella!

Koti­käyt­tä­jät eivät ole asiak­kai­tani mutta esim. kiin­to­le­vyn rik­kou­tu­mis­ky­sy­myk­set, ohjel­mis­to­jen päi­vi­tyk­set, lisens­sit, onko paras puhe­lin Sam­sung, Nokia vai Apple?, kan­nat­taako hank­kia Mac vai Win­dows?, voinko asen­taa Officen ver­sion kuinka moneen konee­seen?, miten siir­rän ohjel­man toi­seen lait­tee­seen yms. kysy­myk­set joi­hin tot­ta­kai vastailen.

Res­pon­sii­vi­suus yhtenä syk­syn 2014 tren­dinä edel­leen nettisivuilla

Kokeile näkyykö ko. lait­teen sivuilla esim. tämä https://www.doaudit.fi/ kun­nolla. Sivu nou­dat­taa HTML5 — stan­dar­dia ja vii­mei­siä mobii­li­asioita mm. skaa­lau­tu­vuu­den osalta. Jos se ei näy, katso itsel­lesi toista lai­tetta, eikö vaan?

Nii­den pitäisi näkyä tämän tyylisesti:

DoAudit_mobile_responsive_design_konsepti

Ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Elo­kuu 2014 ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics