Moi Luki­jani ja Asiakkaani,

syk­syn 2013 ohjelma näyt­tää enem­män ja vähem­män pil­vi­seltä… mutta edel­leen kan­nat­taa pitää mie­lessä että kan­nat­taa miet­tiä eri­tyi­sesti toi­min­na­noh­jauk­sen ja yri­tyk­sen kriit­tis­ten sovel­lus­ten osalta eri­lai­sia vaih­toeh­toja. Yksi tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Siir­ty­mi­nen Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­luun on hel­pom­paa kuin kos­kaan ja esi­mer­kiksi Office-paketti on monesti syytä päi­vit­tää  uusim­paan ver­sioon. Ja Win­dows XP — Office 2003 — Out­look Express yhdis­tel­mästä on syytä päästä vik­ke­lästi eroon, eikö vaan? Vuonna 2002 “minun luo­tettu hen­ki­lö­koh­tai­nen lait­teeni” esi­tyk­sessä ole­via tuot­teita on edel­leen käy­tössä. Suun­nil­leen samaan aikaan tuli Win­dows XP ja Office 2003 — paketti joten kan­nat­taa miet­tiä onko ne nyky­ai­kai­sia työ­ka­luja vuonna 2013…

My_personal_trusted_device.png

Lisäksi kan­nat­taa miet­tiä stra­te­gia työ­ase­mien, pää­te­lait­tei­den ja muun perus­in­fra­struk­tuu­rin osalta. Win­dows 8.1 ilmes­tyy loka­kuussa ja mitä muuta kan­nat­taa huo­mioida 2 — 3 vuo­den aika­jän­teellä. Äly­pu­he­li­met ja table­tit ovat nyky­päi­vää, samoin mobii­li­maa­il­man ymmär­tä­vät net­ti­si­vut. Tätä var­ten IT audi­tointi on minusta se perus­asia joka kan­nat­taa tehdä.

Mitä muuta syk­syn 2013 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8.1, Office 365ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Win­dows 8.1 ilmes­tyy loka­kuussa 2013

Moni on kai­van­nut Käynnistä/Start — nap­pu­laa Win­dows 8:ssa mutta se ollut oikeas­taan tar­peel­li­nen niille joilla ei ole kos­ke­tus­näy­töl­listä kan­net­ta­vaa käy­tössä. Lisäksi on ollut saa­ta­villa kol­man­nen osa­puo­len teke­miä Käyn­nistä — nap­pu­loita. Ja oli­han sen mukana jo elo­kuun 24. päivä vuonna 1995, siis 18 vuotta sitten:

Mutta jos haluat sen sen takai­sin Win­dows 8:n osalta, se tekee paluun Win­dows 8.1:n ilmai­sen päi­vi­tyk­sen myötä loka­kuussa 2013.

Win­dows XP tuki — päät­tyy viral­li­sesti siis huh­ti­kuussa 2014

Mic­ro­sof­tin ilmoi­tuk­sen mukaan sekä Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­män että Mic­ro­soft Office 2003 — toi­mis­to­pa­ke­tin tuot­tei­den tuki päät­tyy 8.4.2014. Mitä tämä tar­koit­taa? Sitä että Win­dows XP sekä Office 2003 ver­sioi­hin ei toi­mi­teta ko. päi­vä­mää­rän jäl­keen ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­siä. Nor­maa­lei­hin Mic­ro­soft-päi­vi­tyk­siin sisäl­ty­vät ohjel­ma­päi­vi­tyk­set  jotka aut­ta­vat suo­jaa­maan konetta mm. vakoi­luoh­jel­milta sekä muilta hait­taoh­jel­milta. Sekä Win­dows XP että Mic­ro­soft Office 2013 toki toi­mi­vat tuen päät­ty­mi­sen jäl­keen mutta samalla ne altis­tu­vat ulkoi­sille uhille mm. verk­ko­ri­kol­lis­ten toi­mesta. Eri läh­tei­den mukaan Mic­ro­soft saa tie­to­turva-aukon tukit­tua noin kah­den-kol­men vii­kon sisällä aukon ilmes­ty­mi­sestä. Entä mitä tapah­tuu huh­ti­kuun 2014 jäl­keen siis? Tie­to­turva-auk­koja ei sil­loin tuki kukaan, eikö vaan?

Arvioi­den mukaan noin 39 % Inter­net yhtey­dessä ole­vista koneista on Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­mällä varus­tet­tuja. Suo­messa luku on sel­västi pie­nempi ja pie­ne­nee lait­tei­den uusi­mis­ten myötä koko ajan. Nyt on kui­ten­kin vii­mei­set ajat ryh­tyä suun­nit­te­le­maan mitä ko. ohjel­mien osalta kan­nat­taa tehdä. Autan mie­lel­läni asiak­kaita päi­vi­tys­ten teke­mi­sessä ja eri­tyi­sesti suun­nit­te­lussa mitä kaik­kea kan­nat­taa ottaa huo­mioon. IT audi­tointi on oiva tapa käydä myös nämä asiat läpi siis!

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma

Oikein hyvää syk­syä ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Syksy 2013 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics