Arvoisa asiak­kaani ja lukijani,

Lon­toon olym­pia­lai­sissa pai­kan päällä käynti avasi entistä enem­män sitä mihin suun­taan olemme menossa. Kesän 2012 — asia­kas­in­foissa sivusin aihetta eli “Res­pon­sive Design”. Alla on muu­ta­mia esi­merk­kejä ko. asiasta. En ole graa­fi­sen alan ammat­ti­lai­nen mutta pyrin toteut­ta­maan pro­jek­teja joissa lop­pu­käyt­tä­jät itse myös saa­vat ahaa-elä­myk­siä käyt­tä­mällä taval­li­sia tuot­teita. Mitään NASAn ava­ruusin­si­nöö­riä ei tar­vita kun nyky­ään mate­ri­aa­lia tuo­te­taan eri medioi­hin (WWW-sivut, Twit­ter, Face­book, Twit­pic, jne) eri työkaluilla.

Sivuan syksy 2012 — infossa myös lyhyesti Win­dows 8 ja Office 2013 asioita. Käy­tän niitä molem­pia taval­li­sessa käy­tössä päi­vit­täin joten voit kysyä todella käy­tän­nön tason kom­men­teista sekä eri ohjel­mien yhteen­so­pi­vuu­desta nii­den osalta. Var­si­nai­seen IT audi­toin­tiin käy­tän eril­li­siä lait­teita ja ohjel­mis­toja, ja niissä on taval­li­sesti Win­dows 7 perus­tana. Muu­ta­mat eri­tyis­toi­mek­sian­not vaa­ti­vat vielä myös Win­dows XP-ympä­ris­töä, lähinnä sar­ja­port­tien osalta.

ter­vei­sin Jari Lontoosta

Res­pon­sive Design

Oletko kat­so­nut miltä yri­tyk­sesi sivut näyt­tä­vät Nokia Lumialla, Sam­sung Galaxylla, Applen iPho­nella tai tablet-laitteilla?

Lon­don Olym­pics 2012 ‑sivut: 

Apple iPhone
Apple iPad
 
 

Tämä jäl­keen ver­ra­taan miten näky­vät DoAu­di­tin sivut:

Apple iPhone
Apple iPad
Apple iPhone nakyma DoAuditin sivuista 1 Apple iPad nakyma DoAuditin sivuista 1
Apple iPhone nakyma DoAuditin sivuista 2 Apple iPad nakyma DoAuditin sivuista 2
Mikä Res­pon­sive Design?

Ote­taan huo­mioon esim. pää­te­lait­teen koko:

  • artik­ke­lien teossa
  • sivu­jen teossa
  • suo­raan Twitteriin
  • suo­raan Facebookiin
  • suo­raan RSS-syötteisiin

ilman eril­li­siä viri­tyk­siä lop­pu­käyt­tä­jän osalta

Kokeile samaa omien sivu­jesi osalta. Onko lop­pu­tu­los nii­den skaa­lau­tu­vuus käy­te­tyn pää­te­lait­teen mukaan?

Aika­moi­nen muu­tos siis tapah­tu­nut vii­mei­sen kah­den vuo­den aikana myös net­ti­si­vu­jen osalta, eikö vaan?  Sosi­aa­li­sen median käyttö on räjäh­tä­nyt ja Lon­toon kisoissa Twit­ter ollut todel­li­nen läpi­murto. Mutta kun ajat­te­lee tar­kem­min, mak­si­mis­saan 140 mer­kin teks­ti­viesti jota Twit­te­rissä käy­te­tään. Eikö se kek­sitty jo SMS-viesteissä?

Sijain­ti­pal­ve­lut oli­vat käy­tän­nössä pakko olla päällä ja käy­tössä mm. kul­je­tuk­sissa. Kiso­jen viral­li­nen Join In — sovel­lus osasi hakea bussi-juna-maa­na­lai­syh­tey­den suo­raan majoi­tus­pai­kasta kisa­pai­koille todella hyvin. Kokei­lin samalla sijain­ti­pal­ve­luita muu­ten­kin, voit zoo­mailla rul­la­hii­rellä alla ole­vaa kuvaa:

Kos­ke­tus­näyttö ja zoomaukset

Olym­pia­ki­soissa tablet­tien ja äly­pu­he­li­mien käyttö siis räjähti sil­mille. Jokai­sesta suo­ri­tus­pai­kasta oli 3D-esi­tys, niitä pys­tyi tablet-lait­teilla zoo­mai­le­maan yms. Kokei­lin “köy­hän mie­hen ver­siota”, Mic­ro­sof­tin Pho­to­synth-ohjel­maa jonka saa ilmai­seksi Apple iPhonelle:

Earl’s Court, Pho­to­synth ja 360 astetta, kiso­jen len­to­pal­loa­reena, tunti ennen peliä kuvattu iPhonella

En oikein osaa odot­taa tuon parem­paa, ihan vas­taa­via ohjel­mia on myös Androi­dille käy­tössä. Nokia Lumian kame­raan on tul­lut myös lisä­pa­li­kat ja tehos­teet mutta sen puut­teeksi huo­ma­sin ettei sillä voi tehdä pano­raa­ma­ku­vaa kuin vaa­ka­suo­raan. Tai sit­ten en osan­nut käyt­tää mutta yri­tin pys­ty­suo­rassa kuten iPho­nella tuon saa tehtyä.

Win­dows 8

Win­dows 8 sekä Win­dows Pho­nen uusi ver­sio ovat tulossa loka­kuussa. Voit lukea myös Win­dows 8 koke­muk­sis­tani. Kan­nat­taa miet­tiä miten eri­tyi­sesti Win­dows XP ja Office 2003 — ympä­ris­töistä siir­ty­mi­nen on toteu­tet­ta­vissa. Jos käy­tössä on Win­dows 2003 Small Busi­ness Ser­ver — (ja siellä oleva Exc­hange 2003 — säh­kö­pos­ti­pal­ve­lin) ympä­ristö, alkaa olla todel­li­nen ongelma ko. ympä­ris­tön päi­vit­tä­mi­nen ajan tasalla. 

Office 2013

Mic­ro­soft Office on siir­ty­nyt myös pil­veen. Tällä het­kellä on tar­jolla Office 2013 Pre­view — esi­ver­sio. Sen osalta voit lukea myös Office 2013 — käyt­tö­ko­ke­muk­sis­tani. Office 2007 — käyt­tä­jät ovat sel­lai­sella tasolla että päi­vi­tys ei vält­tä­mättä ole vielä ajan­koh­tai­nen ja Office 2010 — käyt­tä­jät voi­vat odo­tella uuden 2013 — ver­sion osalta. Mutta eri­tyi­sesti Office 2003 on niin vanha että se ei tue miten­kään uusim­pia tie­dos­to­muo­toja ja Mic­ro­sof­tin Office Web Apps — tapaa työs­ken­nellä missä tahansa, millä pää­te­lait­teella tahansa. Mic­ro­sof­tilla se kul­kee nimellä Office 365, ja Googlella on yri­tyk­selle vas­taava tapa toi­mia Google Apps for Busi­ness — nimellä.

ET — erityistoimeksiannot

Nämä jat­ku­vat edel­leen ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Kes­kus­tel­laan mikä olisi yri­tyk­sesi osalta jär­ke­vin tapa käydä läpi eri alueita oman tie­to­tek­niik­kasi osalta.

ter­vei­sin Jari