Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

eri­tyis­toi­mek­sian­not,  pil­vi­pal­ve­lut, Office 365 ja tie­to­lii­kenne. Ja lisäksi Google+, äly­pu­he­li­met & table­tit ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen osana päi­vit­täistä käyt­töä, siinä päh­ki­nän­kuo­ressa se mitä olen teh­nyt vii­mei­sen kah­den kuu­kau­den aikana. Gene­sis? Siitä löy­tyy lisä­tie­toa tästä artik­ke­lista. Ja myös Annasta, sekin sel­viää syk­syn 2011 — asiakasinfosta.

Alla ole­vassa syksy 2011 — asia­kas­in­fossa lisää siis ko. asioista.

Ota roh­keasti yhteyttä!

elo­kuun ter­vei­sin Jari

Sym­bian Anna — uusi päi­vi­tys E7-puhelimille

Nokian N8 ja E7 ovat aiheut­ta­neet ongel­mia käyt­tä­jille ja kesän aikana on tul­lut iso päi­vi­tys busi­ness­käy­tössä suo­si­tulle Nokia E7 — puhelimelle.

Miltä uusi Sym­bian Anna näyt­tää asen­nuk­sen jäl­keen? Katso lisää “karusel­li­ku­vista” tämän artik­ke­lin alusta. Siinä on Nokia E7 näkymä Anna-päi­vi­tyk­sen jälkeen.

Google+ — seu­raava Face­book tai sen korvaaja?

Kat­soin Google+ — pal­ve­lua lähinnä miten se toi­mii. Face­boo­kiin ver­rat­tuna siinä voi/saa/pitää miet­tiä pal­jon tar­kem­min mil­lai­sia pii­rejä haluat itses­täsi näyt­tää ja millä tasolla. Mutta yksi huo­mio tuli heti itsel­leni ja osin häly­tys­kel­lot soi­vat kun otin pal­ve­lua käyt­töön äly­pu­he­li­mella. Ensim­mäi­nen kysy­mys johon piti vas­tata “Yes” mikäli haluaa Google plus­san käyt­töön: “Haluatko ker­toa sijain­tisi Google+ — pal­ve­lulle?”. Jos vas­taa ei, ei myös­kään hyväksy pal­ve­lun ehtoja ja käyttö tys­sää 1. kysymykseen.

Google+ iPho­nella
Google+ ryh­mät

Muu­ta­massa muus­sa­kin pal­ve­lussa sijain­ti­tie­don ker­to­mi­nen on kyn­nys­ky­sy­mys mutta esi­mer­kiksi kart­ta­pal­ve­luissa, pank­ki­pal­ve­luissa yms. se osin luon­nol­li­nen koska sen perus­teella löy­tää lähim­män rei­tin tai Otto-auto­maa­tin sijain­nin. Mutta tar­vit­seeko sijain­tiani ker­toa jokai­sen sano­man osalta? Face­book, Lin­ke­dIn ja Twit­ter sovel­ta­vat samaa asiaa myös, sijan­ti­tie­toa on mah­dol­lista lait­taa niissä myös päälle/pois. Samalla Google+ client­tia on alettu jul­kai­se­maan Win­dows- ja Mac OS X — käyt­tö­jär­jes­te­mien lisäksi Android‑, iOS- ja Symbian-laitteille.

Sosi­aa­li­sen Median (SOME) osalta kan­nat­taa käydä läpi mitä pal­ve­luita yri­tyk­sesi tar­vit­see, vai tar­vit­seeko mitään niistä. Samalla kan­nat­taa käydä läpi IT audi­toin­nin yhtey­dessä eri­lai­set tavat ja käy­tän­nöt. Voiko mei­dän yri­tyk­semme saada lisä­ar­voa uusim­mista kom­mu­ni­koin­ti­ta­voista? Esi­mer­kiksi Office 365:n mukana tuleva Lync on osin nuo­ri­son suo­si­kin Mes­sen­ge­rin, osin video­pu­he­luis­taan tutun Sky­pen ja eri­lais­ten etä­työ­pöy­tä­oh­jel­mis­to­jen yhdis­telmä. Sen käyt­töön­otto vaa­tii tosin muu­ta­kin suun­nit­te­lua, tie­to­lii­ken­teen, yhteyk­sien ja ohjel­mis­to­jen osalta samalla kertaa.

Office 365 — sovel­tuuko se meille?

Tämä on hyvä kysy­mys mutta suin päin ei kan­nata ryn­nätä vie­mään säh­kö­pos­tia ja kalen­te­ria joko Hol­lan­tiin tai Irlan­tiin Mic­ro­sof­tin kone­kes­kuk­seen. Samalla kan­nat­taa miet­tiä muu­ta­kin toi­min­taa, toi­min­ta­ta­poja, pro­ses­seja ja miten voi hyö­dyn­tää Lync- ja Sha­re­Point-ympä­ris­töjä. Ne tule­vat kui­ten­kin vakiona kk-kuluissa per käyt­täjä mukana Mic­ro­sof­tin Office 365-paketissa.

Kysy pil­vi­pal­ve­luista lisää, kesän ja syk­syn aikana menossa useam­pi­kin pro­jekti tämän tii­moilta. Ja samalla voi­daan miet­tiä mm. WordPress — Joomla — Dru­pal — Sha­re­Point — yhdis­tel­miä osana Internet‑, Ext­ra­net- ja Intranet-projekteja.

 

Gene­sis ja PageLines

Näistä voi lukea pää­si­vulla ole­vista lin­keistä jotka löy­tyy ? — alas­ve­to­va­li­kosta. Tyk­kään siis Gene­sik­sestä mutta tar­koit­taa tässä tapauk­sessa muuta kuin Phil Col­lins — Gene­sis — yhdistelmää.

Eri­tyis­toi­mek­sian­not

Kiin­to­levy ei lähde käyn­tiin tai sala­sa­nat hukassa esi­mer­kiksi Office 2010:n osalta? Jos tar­vetta saada Office 2010 — doku­men­tit auki, ota yhteys => onnis­tuu. Lähinnä Office-doku­ment­tien avaa­mi­nen liit­tyy samalla lex Nokia — asioi­hin. Sala­sa­no­jen aukai­se­mi­nen (tahal­li­nen, unoh­tu­nut, kuo­le­man­ta­paus, vää­rin­käyttö, force majoure) liit­tyy hyvin usein NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment — asioi­hin. 200 muu­ta­kin tie­dos­to­muo­toa aukeaa lisäksi.

Syk­syllä tapah­tuu, ole yhtey­dessä ja kysele lisää.

ter­vei­sin Jari

 ” src=“https://doaudit.fi/blog/wp-content/uploads/2011/03/Office365_Japa_Lync2010.jpg” alt=”” width=“241” height=“350” />

 

Kiin­to­levy ei lähde käyn­tiin tai sala­sa­nat hukassa esi­mer­kiksi Office 2010:n osalta? Jos tar­vetta saada Office 2010 — doku­men­tit auki, ota yhteys => onnis­tuu. Lähinnä Office-doku­ment­tien avaa­mi­nen liit­tyy samalla lex Nokia — asioi­hin. Sala­sa­no­jen aukai­se­mi­nen (tahal­li­nen, unoh­tu­nut, kuo­le­man­ta­paus, vää­rin­käyttö, force majoure) liit­tyy hyvin usein NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment — asioihin.