Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

Tämä info on kir­joi­tettu 7.9.2010 ja sen jäl­keen olen kir­joit­ta­nut blo­giin käy­tän­nön asioita. Käy siis luke­massa blo­gis­tani sen jäl­kei­set ja vii­mei­sim­mät infot.

Pil­veä — ohutta yläpilveä?

Mic­ro­soft Office 2010:n osalta on osin siir­rytty myös pal­ve­li­mien osalta Exc­hange 2010:n ja Sha­re­point 2010:n käyt­töön. Mic­ro­soft on panos­ta­nut vah­vasti myös cloud com­pu­ting — asioi­hin ja eri­tyi­sesti Word-Excel-Power­point-Out­look ympä­ris­tön tuo­mi­seksi suo­raan asiak­kai­den pää­te­lait­tei­siin. Pää­te­lait­teena voi­vat jo nyt olla työ­ase­man ja kan­net­ta­van sijaan äly­pu­he­lin tai jokin muu äly­käs pää­te­laite. Samalla asiak­kai­den omista tiloista huk­ku­vat Exc­hange- ja Sha­re­point-pal­ve­li­met ja nii­den kapa­si­teet­tia oste­taan pil­ven reu­nalta. Tämä kaikki vaa­tii eri­tyi­sesti tie­to­lii­ken­ne­ver­kolta, sen tie­to­tur­valta ja yri­tyk­sen pro­ses­sien osalta mie­tin­tää. Mikäli sinulla on tar­vetta uudis­taa tie­to­jär­jes­tel­miäsi, sel­vit­tää nii­den tilanne ja mitä kaik­kea uudet käyt­tö­jär­jes­tel­mät, uudet Mic­ro­sof­tin tuot­teet ja muut ohjel­mis­tot aiheut­ta­vat oman yri­tyk­sesi toi­min­taan => ota roh­keasti yhteyttä!

Syk­syn 2010 aikana on myös SEPAssa siir­rytty jo käy­tän­töön, lähinnä Nor­dean Web Ser­vices osalta. Talous­hal­lin­toon, kir­jan­pi­toon, pal­kan­las­ken­taan ja mak­su­lii­ken­tee­seen SEPA — Single Euro­pean Pay­ment Area — vai­kut­taa todella suuresti.

Tänä vuonna kesä-heinä-elo­kuun aikana tapah­tui se mitä moni oli osin jo epäil­lyt­kin -> ALV-pro­sen­tin muu­tos vai­kutti tosi moniin jär­jes­tel­miin. Ja moni ongelma tuli esille vii­meis­tään elo­kuun alussa kun teh­tiin las­kuja hei­nä­kuun osalta tai kir­jan­pi­toa kesä-hei­nä­kuun osalta. Jos las­ku­tus­oh­jel­maan vaih­det­tiin 1.7.2010 22 %:n tilalle 23, täl­löin jo kesä­kuun kir­jan­pi­dossa oli suo­raan pro­sen­tin heitto ellei jär­jes­tel­mässä ollut mah­dol­li­suutta tehdä asiaa eri tavoin. Hyvin eri­koi­sia ker­to­muk­sia tämän het­ken tilan­teesta ja eril­li­siä “Alvin sel­vi­tys­ti­lejä” on käyty läpi asiak­kai­den kanssa.

Office 2003 ei saa­ta­villa, ja Win­dows XP:lle sama kohtalo

Win­dows XP on ollut kaik­kein käy­te­tyin ja suo­si­tuin Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­mistä. Sen rin­nalla käy­tetty Office 2003 on kaik­kein taval­li­sin Office-ver­sio yri­tys­käy­tössä. Molem­mille on koit­ta­massa viral­li­nen loppu, myös tuen muo­dossa. Esi­mer­kiksi Software Agree­ment — asiak­kaille tar­koi­te­tusta Mic­ro­soft licen­sing-sivus­tosta Office 2003 on lai­tettu jo arkistoiduksi:

Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nössä? Seu­raa­van vuo­den aikana näemme entistä enem­män myös oheis­lait­teita joista on Win­dows  XP-tuki lop­pu­nut. Uusille tulos­ti­mille, video­ka­me­roille, digi­ka­me­roille ja äly­pu­he­li­mille ei tule enää edes Win­dows XP-aju­reita mukana. Mark­ki­nat ohjaa­vat koko ajan Win­dows 7 — käyt­töä (ja Mic­ro­soft Office 2010 — ver­siota) ja tulee saman­lai­nen tilanne kuten uusissa työ­ase­missa ja kan­net­ta­vissa — ei ole tar­jolla enää rin­nak­kais­port­tia tai sar­ja­port­tia, eikä siis Win­dows XP-ohjel­mis­toa tai Win­dows XP-ajuria.

Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­män ja 23.4.2010 Mic­ro­sof­tin Software Assu­rance (SA) — asiak­kaille saa­ta­ville tul­leet Mic­ro­soft Office 2010, Visio 2010 ja Pro­ject 2010 käyt­töö­no­tot näky­vät nyt tal­ven aikana yri­tyk­sissä. Win­dows XP:n ja Office 2003:n osalta kan­nat­taa pitää mie­lessä ko. tuot­tei­den elin­kaa­ren lop­pu­mi­nen. Win­dows XP:n osalta ajan kulu­mi­nen näkyy hyvin yksin­ker­tai­sis­sa­kin asioissa: ostat uuden WLAN-tukia­se­man ja lai­tat sii­hen suo­jauk­sen päälle => sieltä ei löydy enää edes WEP-salausta joten ainoa mah­dol­li­suus kyt­keä se on suo­jaa­mat­to­man yhtey­den kautta! Samoin (tosi)vanhat lea­sing-verk­ko­tu­los­ti­met ovat olleet muu­ta­missa yri­tyk­sissä niin van­hoja että niille ei löydy Win­dows 2008 Ser­ver tai Win­dows 7 — ajureita.

Ne päi­vi­tyk­set…

Yksi hälyt­tä­vistä asioista joka näkyy päi­vit­täi­sessä toi­min­nas­sani ovat käy­tössä ole­vat van­hat ohjel­mis­tot, ja yli­päänsä käyt­tö­jär­jes­tel­mien ja ohjel­mis­to­jen sään­nöl­li­nen päi­vi­tys­ten puut­tu­mi­nen. Mikäli esi­mer­kiksi Win­dows XP tai Win­dows Vista ei ole päi­vi­tetty ns. Ser­vice Pac­kien tai win­dow­sup­da­ten avulla, niistä aiheu­tuu muil­le­kin ohjel­mille ongel­mia. Hyvänä esi­merk­kinä “Win­dow­sien tie­to­tur­vaon­gel­maa” ei rat­kaise netissä surf­failu pel­käs­tään Mozilla Fire­foxilla koska monet ohjel­mat käyt­tä­vät kui­ten­kin Inter­net Explo­re­rin ja yli­päänsä win­dow­sup­da­ten kriit­ti­siä päi­vi­tyk­siä. IE 6 konees­sasi tar­koit­taa monesti myös kriit­ti­siä rei­kiä käyt­tö­jär­jes­tel­mässä, siksi IE 7 ‑tai mie­luusti IE 8 — päi­vi­tys kan­nat­taa tehdä vaikka käyt­täi­sit Tuli­ket­tua tai Mozilla Thun­der­bird sähköpostiohjelmaa.

IT audi­tointi tietoliikenneverkossa…

Käsi­pe­lillä kaik­kien ver­kossa ole­vien konei­den ohjel­mis­to­jen ja vii­mei­sim­pien päi­vi­tys­ten sel­vi­tys on aikaa vie­vää puu­haa => DoAu­di­tin Suo­raan­Suo­neen tekee sen kai­ken yhdessä nor­maa­lin IT audi­toin­nin kera. Ota siis roh­keasti yhteyttä! Sel­vi­te­tään samalla mitä kaik­kia protokollia/ohjelmia IP-ver­kos­sasi liik­kuu ja opti­moi­daan tie­to­lii­kenne samalla ker­taa. Asynk­ro­ni­nen yhteys ei vält­tä­mättä ole paras tapa yri­tys­käy­tössä vaan synk­ro­ni­nen tie­to­lii­kenne antaa usko­mat­to­man paran­nuk­sen eri­tyi­sesti net­ti­poh­jai­siin tai etäyh­teys­oh­jel­mis­toi­hin omasta ver­kos­tasi ulos­päin ole­viin palveluihin.

Ver­kon pul­lon­kau­lana käyt­tä­jät itse, omalla toiminnallaan

Kaikki puhu­vat sosi­aa­li­sesta mediasta — Face­book, Skype, Mes­sen­ger, IRC, Apple iTu­nes, Spo­tify, blo­git, social con­nec­to­rit Out­loo­kin osalle (Lin­ke­dIn, Face­book, Plaxo, MyS­pace, jne), Elisa Viihde, UrhoTV, Sonera Koti TV, Vodd­ler, jne — mutta oletko miet­ti­nyt miten pal­jon ne ken­ties vie­vät tie­to­lii­ken­ne­kais­taa yhdessä eri­lais­ten net­ti­ra­dioi­den kuun­te­lun lomassa? Pahim­mil­laan yri­tyk­sen parin Mega­bi­tin lin­jasta on ollut ko. käy­tössä 75 %, ja ope­ra­tii­vi­sille sovel­luk­sille on jää­nyt loput 25 pro­sent­tia! Säh­kö­pos­tin käyttö, Ter­mi­nal Ser­vices — etäyh­teys kone­sa­liin tai Cit­rix-yhtey­den käyttö tak­kuaa pahim­mil­laan ja ollut käyt­tö­kel­vot­to­man tasoista => DoAu­di­tin Suo­raan­Suo­neen — skan­nauk­sen avulla voi­daan sel­vit­tää  pul­lon­kau­lat, ja tehdä suun­ni­telma yri­tyk­sen verk­ko­kult­tuu­rille ja net­tie­ti­ke­tin sovel­ta­mi­seksi juuri sopi­vaan tarpeeseen.

Olenko Eppu Nor­maa­lin tavoin urheiluhullu?

Edel­leen — Kyllä, näh­dään mm. Sai­pan peleissä, ja kai­kissa muis­sa­kin pal­lo­pe­leissä (liik­ku­vaan pal­loon osun vielä…). Jää­kiekko kym­me­nen vuo­den tauon jäl­keen on loka­kuun alusta alkaen har­joi­tus­ten osalta (HINA), ja kau­ka­lo­pallo yhdessä sali­ban­dyn kanssa jat­kuu myös lumien tul­lessa. Mutta näistä voi­daan jutella kun koh­da­taan. Ja kyllä, nyt myös MM-kisat läpi­käy­tynä myös osal­lis­tu­jana. En osal­lis­tu­nut vaa­ral­li­seen sau­no­mi­sen MM-kisoi­hin mutta suo­pot­ku­pal­lon MM-kisat on myös kesän 2010 sal­dona. Se onko se Suo­men suu­rin juo­pot­te­lu­juhla Ukko­hal­lassa ja Vuo­ri­suolla urhei­lun lomassa, jää­köömme hen­ki­lö­koh­tai­seen pri­vaat­tiin jutus­te­luumme urheilu- ja jär­jes­tö­toi­min­nan sau­nail­to­jen lau­teilla. Ja mikä tär­keintä — en ole kos­kaan käy­nyt olym­pia­lai­sissa — nyt on kolme viik­koa sovittu Lon­toon olym­pia­lai­set 2010 majoi­tuk­sen osalta. Wen­lock ja Man­de­ville, tulen myös hen­ki­lö­koh­tai­sesti halaa­maan teitä molempia!

Mutta OTA ROHKEASTI yhteyttä — luottamuksella.

Syk­sy­ter­vei­sin Jari, CISA — Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tems Auditor