Kaik­kein ylei­sin kysy­mys jota kysy­tään: Mitä se “Suo­raan­Suo­neen”-audi­tointi oikeas­taan on? Nor­maa­lin IT audi­toin­nin lisäksi ana­ly­soi­daan tie­to­lii­ken­ne­ver­kon aktii­vi­lait­teet sekä Win­dows-linux-unix-Mac-ympä­ris­töt. Kaikki käy­tössä ole­vat ohjel­mis­tot inven­toi­daan, nykyi­nen tilanne kar­toi­te­taan ja kir­joi­te­taan puo­lu­ee­ton ja riip­pu­ma­ton IT audi­toin­ti­ra­portti. Näi­den  osalta käy­te­tään hyväksi skan­naus­työ­ka­luja tie­to­lii­ken­ne­ver­kon osalta. Tämä teh­dään täy­sin reaa­liai­kai­sena tie­tona, yhden sekun­nin tark­kuu­della.  Eri­tyi­sesti jos kyseessä on Active Direc­tory (AD) toi­mia­lue, ja sii­hen kyt­ke­tyt ohjel­mis­tot, saat  mus­taa val­koi­sella fak­taa ATK-ympä­ris­tös­täsi. “Suo­raan­Suo­neen” on eri­tyi­sesti sitä var­ten kehi­tetty konsepti.

Eri­tyis­toi­mek­sian­not, lex Nokia- (yksi­tyi­syy­den suoja, vää­rin­käy­tök­set) asiat, unoh­tu­neet sala­sa­nat ja tilan­teet joissa asiat eivät sel­viä tavan­omai­sin kei­noin => Ota yhteyttä, haas­teel­li­set toi­mek­sian­not ovat eri­koi­sa­laani ja NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) luon­nol­li­sesti osana salassapitoa.

luot­ta­muk­sella Jari, Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tems Auditor

SEPAa, ohutta ylä­pil­veä ja mitä muuta uutta?

Mitä on suu­rim­pia vuo­den 2011 asioina ATK-alalla? Vii­mei­sin asia­kas­in­foni ker­too pää­koh­dat IT audi­toin­nin ja uusien tren­dien osalta vuo­den 2011 osalta. Aina niistä osa menee hie­man pie­leen mutta aina­kin ohjel­mis­to­jen osta­mi­nen pil­vestä ja lisen­sioin­ti­ta­po­jen muu­tos on se megat­rendi johon kaikki ATK-myy­jät panos­ta­vat seu­raa­van 6–12 kk aikana. Ja eri­tyi­sesti SEPA — Single Euro­pean Pay­ment Area — tulee jokai­selle yri­tyk­selle esille vii­meis­tään 31.10.2011 mennessä.

SEPA-muu­tok­set kos­ke­vat kaik­kia suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä jotka lähet­tä­vät mak­suja tai palk­koja pank­kiin, minkä tahansa pank­kiyh­tey­den kautta. Mikäli net­ti­pankki ei riitä käyt­töösi, sil­loin käy­tös­säsi oleva mak­su­lii­ken­neoh­jel­misto on myös päi­vi­tet­tävä SEPA-yhteen­so­pi­vaksi. SEPA edel­lyt­tää siis päi­vi­tyk­siä kai­kissa yri­tyk­sesi käy­tössä ole­viin mak­sa­mi­sen jär­jes­tel­miin. Nykyi­nen PATU-menet­tely kor­va­taan uudella pank­kiyh­teys- ja tur­va­me­net­te­lyillä (ns. Web Ser­vices ja PKI-varmenne).

SEPA-asioissa ota roh­keasti yhteyttä! Eri­tyi­sesti pie­nem­mät ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set => säh­köi­nen las­ku­tus, elas­kut ja talous­hal­lin­non miet­ti­mi­nen koko­nai­suu­des­saan sel­lai­nen asia joka kan­nat­taa käydä läpi, puo­lu­eet­to­masti ja riip­pu­mat­to­masti ATK-tar­kas­tuk­sen kan­nalta. Samalla koko yri­tyk­sen IT-ympä­ristö koko­nai­suu­des­saan käy­dään läpi tar­vit­ta­vin osin.

SEPA-ter­vei­sin Jari, puh. 040 566 8833

Uusia lait­teita, ohjel­mis­toja ja tekniikkaa

Moni meistä sai jou­luksi uusia lait­teita, ohjel­mis­toja ja uusia tek­nii­koita niin koti- kuin yri­tys­käyt­töön. Jou­lu­pu­kin kon­tissa oli mm. Mic­ro­soft Kine­tic, Nin­tendo Wii, Sony Plays­ta­tion 3, Apple iPhone 4, Apple iPad, Apple iPod, Sam­sung Galaxy Tab, Sam­sung Galaxy X, Nokia C7, Nokia N8 sekä ohjel­mis­toina Win­dows 7 (Home-ver­sio koti­ko­neissa ja Professional/Enterprise AD-toi­mia­lueissa), Mac OS X Snow Leo­pard, Office 2010 for Win­dows, Office 2011 for Mac ja muita uutuuk­sia. Uusien tek­nii­koi­den ja lait­tei­den kyt­ke­mi­sen yhtey­dessä ota yhteyttä niin kyt­ke­tään niitä yri­tys­verk­koi­hin yhdessä IT audi­toin­tien kera. Kes­kus­tel­laan samalla uusista tek­nii­koista ja mah­dol­li­suuk­sista tehos­taa yri­tyk­sesi toimintaa!

Muista var­muus­ko­piointi!

Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­ta­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palautettua.

Muu­ta­mia esimerkkejä:

  • jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­nes-kir­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­tions-hake­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPadia)
  • sinulla on vielä  Win­dows XP:n mukana tul­lut Out­look Express käy­tössä säh­kö­pos­tina =>  se löy­tyy todella mys­ti­sen nimi­sestä Iden­ti­ties-ali­ha­ke­mis­tosta oman Win­dows-käyt­tä­jä­pro­fii­lisi alta C‑asemaltasi
  • Out­loo­kin POP3 pos­ti­laa­ti­kot teke­vät ns. PST-tie­dos­toja ja jos kova­le­vysi hajoaa, nuo pitää ottaa tal­teen mikäli haluat van­hat sano­masi tal­teen (usein ase­tuk­sissa mää­ri­tyk­set siten että ne on siir­retty oman kova­le­vysi C‑asemalla kun olet luke­nut ne)
  • puhe­lin­ten (Nokia, Sam­sung ja Apple etu­ne­nässä) valo­ku­vat, videot ja kon­tak­tit => kai­kista kan­nat­taa olla kopiot myös tie­to­ko­neel­lasi koska puhe­li­men hard/­soft-rese­tointi ja monesti myös teh­das­a­se­tus­ten laitto huol­lossa huk­kaa kaikki tie­dos­tot mikäli var­muus­ko­piota ei ole olemassa

Älä siis tee häti­köi­tyjä rat­kai­suja vaan ota roh­keasti yhteyttä!

ter­vei­sin Jari, CISA