Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

Tam­mi­kuun 31. päivä 2013 Mic­ro­soft lopetti 29,99 Euron Win­dows 8 — päi­vi­tys­tar­jouk­sen mistä tahansa Win­dows-ver­siosta uusim­paan Win­dows 8 Pro ‑ver­sioon. Nyt on moni huo­man­nut että päi­vi­tys onkin jo toista sataa Euroa. Samalla yri­tyk­sissä ja koti­käy­tössä on huo­mattu että Win­dows 8 tulee ole­tuk­sena uusissa koneissa.

Windows 8 perusnakyma

Olen käyt­tä­nyt Win­dows 8 pää­ko­nee­nani ja kaikki Win­dow­sin pika­näp­päi­met toi­mi­vat ihan samalla tavalla kuin Win­dows 7‑koneessa. Tot­ta­kai muu­tos on suuri Win­dows XP — käyt­tä­jille mutta niin se on myös Office 2003 — käyt­tä­jille jos sieltä hyp­pää Office 2010 — versioon.

Tämä trendi on hyvin luon­nol­lista koska kai­kissa muis­sa­kin lait­teis­to­toi­mi­tuk­sissa ja ohjel­mis­toissa toi­mi­te­taan aina uusinta ver­siota. Näin tapah­tuu myös Maceissä, Applen puhe­lin- ja tablet-tuot­teissa kuin Linuxin eri ver­sioissa. Lisäksi nyt on aloi­tettu myös uusim­man Mic­ro­soft Office 2013:n toi­mi­tuk­set.  Eli asian kanssa on vaan elet­tävä, ethän saa enää Nokian van­hoja mal­leja kännykäksikään?

Mic­ro­soft Office 2013 ja Mic­ro­soft Office 365 — mitä uutta?

office2013

Mic­ro­soft Office on siir­ty­nyt myös pil­veen. Ver­sio­nu­me­roina käy­te­tään 2013 — ver­siota ja lisäksi hie­man seka­vasti myös Mic­ro­soft Office 365 — nimeä eri ver­sioina. Ideana on se että ver­sio­nu­mero huk­kuu seu­raa­vien vuo­sien aikana ja me jokai­nen, niin yksi­tyis­hen­ki­löinä kuin orga­ni­saa­tioita, han­kimme sen kk-kus­tan­nuk­sena ja täl­löin on aina mah­dol­lista käyt­tää vii­mei­sintä ver­siota. Tot­ta­kai voit ostaa Officen ver­sion paket­tina mutta eri lisen­sioin­ti­vaih­toeh­toja kan­nat­taa kat­soa jos se olisi omalle orga­ni­saa­tiolle sopivin.

Tar­jolla ovat seu­raa­vat paketit:

  • Mic­ro­soft Office 365 Home Premium
  • Mic­ro­soft Office Home & Stu­dent 2013
  • Mic­ro­soft Office Home & Busi­ness 2013
  • Mic­ro­soft Office Pro­fes­sio­nal 2013

Jos haluat konee­seesi Out­look 2013 clien­tin, sen vaa­ti­muk­set ovat sit­ten seuraavat:

  • Win­dows 7 SP1 (32-bit­ti­nen tai 64-bittinen)
  • Win­dows 8 (32-bit­ti­nen or 64-bittinen)

Ota tämä huo­mioon MS Office 2013 — päi­vi­tyk­sissä siis (Word 2013, Excel 2013, Power­point 2013 ja Out­look 2013). Win­dows XP- ja Vista-koneille tulee mie­len­kiin­toi­nen tilanne, MS Office 2010 — pake­tin myynti lop­puu ja päi­vi­tyk­sen osalta pitää samalla päi­vit­tää ja/tai vaih­taa XP- ja Vista-konei­den käyt­tö­jär­jes­telmä samalla. 

OWAssa off-line käyt­tö­mah­dol­li­suus MS Office 365:n päi­vi­tyk­sen myötä

Out­look Web App (OWA) muut­tuu radi­kaa­listi maa­lis­kuussa 2013. Ne ketkä ovat käyt­tä­neet @outlook.com tiliä tai päi­vit­tä­neet hot­mail-tilinsä uudeksi ver­sioksi, heille tuttu. Lisäksi Win­dows 8:n mukana tuleva oma säh­kö­pos­tioh­jelma on saman­tyy­li­nen ja saman oloi­nen. Aset­telu itse asiassa mukai­lee Out­look 2013 ‑työ­ase­ma­so­vel­lusta, pois lukien työ­ase­ma­so­vel­luk­sen valin­ta­nau­hat (Rib­bon Tools).

Minusta hen­ki­lö­koh­tai­sesti yksi todel­li­nen uutuus myös on tar­jolle tulva offline käyttö selaimella:

OWA_offline_kaytto

Mic­ro­sof­tin oman infon mukaan offline-omi­nai­suu­den pitäisi toi­mia par­hai­ten Win­dows 7- ja Win­dows 8 — koneissa joissa selai­mena Inter­net Explo­rer 10, Safari 5.0.6 ja/tai Chro­mesta ver­sio 18 tai uudempi — selain.   Macin OS X:n uusim­man käyt­töär­jes­tel­män osalta Safari ja  Chrome aina­kin tuet­tuja ja Linux-lait­teissa Chrome tuet­tuna. Tällä het­kellä kui­ten­kaan Mozilla Fire­foxilla offline-käyt­töä ei vielä tueta. Mobii­li­lait­teissa Out­look Web App­sin (OWA) uusi ver­sio toi­mii iOS 5 –lait­teissa (alku­pe­räi­nen iPad ei ole tuettu), Android 4.x –lait­teissa sekä luon­nol­li­sesti kai­kissa Win­dows 8 ‑table­teissa. 

Ne kenellä on Mic­ro­soft Office 365 käy­tössä, tai siis Elisa Toi­misto 365 tai Sonera Toi­misto 365, saa­vat päi­vi­tyk­set auto­maat­ti­sesti kevään aikana kun pal­ve­li­men pää päi­vit­tyy Mic­ro­sof­tin toi­mesta Hol­lan­nin ja/tai Irlan­nin konekeskuksissa.

ET — erityistoimeksiannot

Edel­leen olen pitä­nyt kiinni siitä että  net­ti­si­vuil­tani ei löydy asiak­kai­den nimiä. Tämä pätee edel­leen enkä usko että tämän asiak­kaan nimi myös­kään sel­viä suoraan:

profiili esimerkki

Kuten edel­li­sessä asia­kas­in­fossa mai­nit­sin, täl­lai­set tapauk­set jää­köön edel­leen minun ja asiak­kaan väli­seksi kuinka selos­tin ko. asian. Kyseessä oli alun­pe­rin kiin­to­le­vyn palau­tus ja siitä saa­tu­jen tie­dos­to­jen ja Out­loo­kin PST-tie­dos­to­jen + säh­kö­pos­ti­sa­no­mien palau­tus vii­mei­seltä vii­deltä vuo­delta. Datan siirto Win­dows 7 — ympä­ris­töön onnis­tui ok mutta eri­tyis­toi­mek­sin­not ovat siis lai­dasta lai­taan, eikö vaan? 

Kuinka palau­tan sano­mat jotka olen pois­ta­nut Pois­te­tut kan­siosta Outlookissa?

Näin voi siis käydä, ja on käy­nyt­kin. Aja­tuk­sis­sasi sii­voat pos­ti­laa­ti­kon kan­sioita ja menee asiak­kaan kan­sio ja sen alla ole­vat asiak­kaan ali­kan­siot samalla ker­taa. Ja ehdit vielä käydä sii­voa­massa Poistetut/Deleted Items kan­sion Out­loo­kissa. Eihän näin kenel­le­kään kos­kaan käy myös Tie­dos­ton­hal­lin­nassa? Jos ko. tapah­tu­ma­ketju sat­tuu, ota yhteyttä.

Suo­raan­Pil­veen?

Käy­tän IT audi­toin­nista nimi­tystä Suo­raan­Suo­neen mikäli se teh­dään eri­lai­silla tek­ni­sillä apu­vä­li­neillä. Asiak­kaat kysy­vät lisäksi pil­vi­pal­ve­luista — kan­nat­taako mei­dän yli­päänsä siir­tää jotain yri­tyk­semme asioita pil­veen, kone­sa­lei­hin tai muu­alle kuin oman yri­tyk­sen tiloi­hin? Olen lait­ta­nut monesti fläp­pi­tau­lulle ko. asian suh­teen kysy­mys­mer­kin koska ensin kan­nat­taa miet­tiä asiaa. Siksi käy­tän ko. eri­tyis­toi­mek­sian­nosta nimi­tystä Suo­raan­Pil­veen? — audi­tointi tai tar­kas­tus. Lue pää­si­vulla oleva Suo­raan­Pil­veen? — artik­keli aiheesta.

Mitä muuta kevään 2013 aikana?

Pil­vi­pal­ve­luita on mai­nos­tettu eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin mutta kan­nat­taa miet­tiä asiaa ker­ran tai pari. IT audi­toin­nin avulla voi­daan sel­vit­tää mikä on nykyi­nen tilanne, mitä halu­taan ja mitä on mah­dol­lista. Samalla käy­dään läpi eri vaih­toeh­toja ja ote­taan huo­mioon myös äly­pu­he­li­met, table­tit ja muut vaih­toeh­dot jos niille tarvetta.

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat edel­leen ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

ter­vei­sin Jari

Jari Harju
jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy
Len­to­ken­tän­tie 75, 53600 Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics