Arvoisa Asiak­kaani ja lukijani!

kevään 2021 osalta tie­to­lii­kenne, tie­to­lii­kenne ja vielä ker­ran tie­to­lii­kenne yhdessä mobii­lin, mobii­lin ja mobii­lin lisäksi. 

Mitä vuonna 2021?

jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…

Toden­nä­köi­sesti Mic­ro­soft 365 pro­jek­tit ja WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä pro­jek­tit. Nämä sel­lai­sia se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

Mic­ro­soft Office 365 — moni­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen kesällä 2021 viimeistään

Ota huo­mioon että vii­meis­tään kesällä tulee MFA eli Multi Fac­to­ring Aut­hen­tica­tion tun­nis­tau­tu­mis­tapa Mic­ro­soft Office 365 — käyt­tä­jille. Kysy lisää niin lai­te­taan se hal­li­tusti toi­mi­maan jo ennen vappua.

Moni­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen (MFA, engl. mul­ti­fac­tor aut­hen­tica­tion, suom. myös moni­vai­hei­nen toden­ta­mi­nen) on käyt­tä­jän tun­nis­ta­mi­seen käy­tet­tävä tapa, jossa käy­te­tään kahta tai useam­paa kei­noa tun­nis­taa käyt­täjä tämän kir­jau­tuessa tiet­tyyn jär­jes­tel­mään tai palveluun.

Moni­vai­hei­sessa tun­nis­tau­tu­mi­sessa käy­tet­tä­vät tavat tun­nis­taa käyt­täjä ovat (käy­tössä kaksi tai useampi alla mainituista):

  • Jotain, jonka tie­dät (yleensä salasana)
  • Jotain hal­lus­sasi ole­vaa (esim. mobiililaite)
  • Jotain, mitä olet (yksi­löivä fysio­lo­gi­nen tekijä, kuten esim. sor­men­jälki, naamasi)

 

Miksi moni­vai­hei­nen tunnistautuminen?

  • Moni­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen tur­vaa tilisi entistä parem­min ja suo­jaa vah­vem­min hyökkäyksiltä.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan lisäksi hyök­kääjä tar­vit­sisi pää­syn myös mää­rit­te­le­määsi lisätodentamismenetelmään.

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tal­len­nettu? Jos jokin eri­tyi­nen askar­rut­taa, kysy ihmeessä.

Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Kevät 2021 asia­kas­info — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi