Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös äly­pu­he­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Android puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Apple iPhone — käyt­tä­jäksi? Kuu­len aina mie­len­kiin­toi­sia tari­noita kuinka kaikki tie­dot van­hasta puhe­li­mesta on mah­do­tonta siir­tää Appleen tai mah­do­tonta siir­rellä yli­päänsä Android ja Google Play — ympä­ris­töstä Appleen ja Apps­to­reen? Ei pidä paik­kaansa — onnis­tuu, myös monelle yllät­tä­vän kriit­ti­nen ja ongel­mal­li­nen siirto eli What­sApp kuvi­neen ja videoineen!

Ja ei ole väliä onko Android > Apple siir­ty­mi­nen tai Apple > Android siir­ty­mi­nen kyseessä. Käy­tän­nössä onnis­tu­nut jokai­nen toi­mek­sianto. Ilmaista siirto ei ole mutta pieni kulu tuhan­nen Euron puhe­li­men osalta. Kal­lein ollut 14000 Eurolla aika­naan han­kittu Nokia Vertu (Android-laite) josta siir­retty han­kin­ta­het­kellä oste­tuun 1800 Euron Apple iPho­neen — kaikki siir­tyi ja myös ko. asia­kas tyytyväinen.

Olen teh­nyt eri suun­taan siir­toja Nokia <-> Mic­ro­soft Lumia <-> Win­dows Phone <-> Android-puhe­li­met <-> Apple iPhone eri tavoin ja käy­tän­nössä mel­kein kaikki tie­dot saa­daan siir­ret­tyä ris­tiin ras­tiin. Lähinnä eri­tyi­sem­mät sovel­luk­set, Ins­ta­gram, What­sUp, ko. sovel­lus­kau­pan omat ohjel­mat sel­lai­sia minkä osalta on joko haas­teita tai sit­ten haas­teet takla­taan tavalla tai toi­sella. Koska on kolme eri “eko­sys­tee­miä” käy­tössä niin Win­dows puhe­lin­ten omis­ta­jilla se on usein Win­dows Kauppa (Win­dows Mar­ketplace van­hem­missa Lumioissa), Android-puhe­li­missa Google Play — kauppa ja Applen puhe­li­missa AppS­tore — sovel­lus­kauppa joi­den kanssa asiaa päästään/joudutaan hoi­ta­maan. Mutta jär­jes­tel­mäl­li­sesti kun käy­dään läpi, tun­nin läpi­käynti on pieni kulu tuhan­nen Euron puhe­li­men ja lisä­osien ostos­ten jäl­keen ja saa­daan toi­mi­maan eri tapaukset.

Ota yhteyttä jos ostat Apple <=> Android ja siir­ty­mi­nen jom­paan kum­paan suun­taan, sii­hen lisä­osia, Google Play- tai Apps­tore — kau­pasta sovel­luk­sia ja tar­vik­keita ja tar­vit­set apua ja kon­sul­toin­tia puhe­li­men ja/tai table­tin vaih­dossa. Data ei huku siir­rossa tai sit­ten se ote­taan yhdessä asiak­kaan tal­teen jos osaa tai kaik­kea ei samassa yhtey­dessä haluta siirtää.

Android — iOS — Win­dows Phone ter­vei­sin Jari

Mic­ro­soft 365 projektini

Nämä pro­jek­tit ovat se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

SSL ja WordPress — ympäristöt

http => https Kuinka se teh­dään? Kysy lisää, https://www.doaudit.fi  esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tar­vi­taan. Lukon kuva näkyy sil­loin mobiilinäkymässä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Lap­peen­ran­nassa 2.1.2020

= = = =

ter­vei­sin Jari

PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalenteriini

= = = =

Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi