Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

Vii­mei­nen kvar­taa­lini pää­toi­mi­sena IT-ammat­ti­lai­sena alka­nut vuo­den 2018 alusta ellen jatka vielä 2042 kol­matta kautta.… Voit lukea talvi 2018 asia­kas­in­fosta edel­li­sen kvar­taa­lin (3 kk) pää­koh­tia.

Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edelleen

Mac on Mac mutta 90 % asiak­kais­tani käyt­tää Win­dows-ympä­ris­töjä, myös Macillä. Lisäksi Safari — selain ei vaan toimi kun­nolla monissa net­ti­poh­jai­sissa sovel­luk­sissa joten Chrome ja Fire­fox ja etä­työ­pöy­täyh­tey­det Win­dows-pal­ve­li­miin se millä Mac-käyt­tä­jät kier­tä­vät ko. ongel­mia. Suh­teeni Win­dow­siin jat­kuu edel­leen seu­raa­van kvar­taa­lin (25 vuotta), siis vuo­teen 2042 asti

Digi­lehti?

Edel­leen teen näitä sopi­van het­ken tul­len, esimerkiksi:

 

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä WordPres­sin tek­ni­sem­pää IT audi­toin­tia samalla kon­sul­toi­den . Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Mitä siis vuonna 2019?

Mic­ro­soft — tek­no­lo­gi­aan perus­tu­vat toi­mek­sian­not edel­leen se pää­kohde. MS Dyna­mics 365- ja  Mic­ro­soft NAV — toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mät tai esim. verk­ko­kau­pan integrointi ovat hyviä esi­merk­kejä jotka vaa­ti­vat ennen kun­nol­lista käyt­töön­ot­toa suu­rem­paa suun­nit­te­lua ja eri­tyi­sesti perus­tek­no­lo­gian lait­ta­mista kun­toon. Jos ja kun uusia jär­jes­tel­miä ote­taan käyt­töön, ei kan­nata vaan vaih­taa vaih­ta­mi­sen ilosta ellei samalla mieti koko pro­ses­sia, jos­kus jopa parasta tehdä koko­naan uusiksi.

Tämä pätee myös yhdis­tys­ten kyse­lyi­hin joita tasai­sesti saan ja joista kysel­lään. Mikäli yhdis­tyk­sen toi­min­nan perus­tana ole­vat net­ti­si­vut ovat kau­delta kivi, paperi ja sak­set ja niitä ei päi­vi­tetä. Tai nii­den osalta ei ole mie­titty eri funk­tioita (toi­min­nat, yhdis­tyk­sen jaos­tot, joh­to­kunta, eri osien vas­tuu­hen­ki­löt ja päi­vi­tys­vas­tuut yms.) jol­loin pitäisi ensin käydä läpi perus­pro­ses­sit kuten kuinka lii­tyn yhdis­tyk­seen, miten tie­do­te­taan asiat ja kuinka jäse­nis­töä sitou­te­taan. Lisäksi jäsen­re­kis­te­rin osalta on oikeas­taan turha puhua EU-lain­sää­dän­nön aiheut­ta­mista muu­tok­sista jos se on Excel-tau­lu­kossa ja kir­jan­pito hoi­de­taan manu­aa­li­sesti kan­ta­malla kui­tit tilitoimistoon.

Eli pro­jek­teissa MIETITÄÄN ENSIN vaih­toeh­dot ja pro­ses­sit, sit­ten vasta hut­ki­taan ja tut­ki­taan suu­rem­pia tie­to­jär­jes­tel­mä­muu­tok­sia, eikö vaan?

Lisäksi teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi nor­maa­leja ja tut­tuja hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­den 2019 osalle..

Mobiili, mobiili, mobiili — Venäjä, Venäjä, Venäjä

Lap­peen­ran­nassa monelle idän­kauppa on tär­keä ja mat­kai­lulle ko. yhdis­tel­mää on monesta suusta otettu esille. Vas­taa­vasti mobii­lin käyttö lisään­tyy koko ajan Eräissä asiak­kai­deni sivus­toissa 85 % kai­kista kävi­jöistä tulee mobii­listi, pää­osin puhe­li­mella, sen jäl­keen table­tilla ja vasta vii­mei­senä tie­to­ko­neella. Olen aikai­sem­min­kin jo maininnut:

Miten olisi pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ole­tuk­sena. Mikä yri­tys tai orga­ni­saa­tion siir­tyy pel­käs­tään sel­lai­siin? Ins­ta­gram, Face­book, What­sup, kaik­kia niitä käy­te­tään puhe­li­mella, pystysuoraan.

Pie­nenä ker­tauk­sena kesältä 2016 alla oleva esi­merkki muu­tok­sesta. Erään la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.

[sup­sys­tic-tables id=‘3’]

Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]

 

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]

 

Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää kevään odo­tusta 2019 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Tam­mi­kuussa 2019, 27:n vuo­den ATK-koke­muk­sella Jari


Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics