Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

Power­point — esi­tyk­seni ensim­mäi­sestä kou­lu­tuk­ses­tani vuonna 1993 palo­kun­nalle. Onko mikään muuttunut?

kvar­taali tuli täy­teen pää­toi­mi­sena ATK-alan ammat­ti­lai­sena! Aloi­tin 1992 pala­tes­sani Suo­meen Enso-Gutzei­tin teol­li­suusop­pi­lai­tok­sella sen aikai­set ATK-kou­lu­tuk­set. Olin jo opis­ke­luai­kana sekä myös Englan­nissa teh­nyt enem­män ja vähem­män otona eri­lai­sia tie­to­tek­nii­kan jut­tuja. Myö­hem­min ter­miksi vakiin­tui “mik­ro­tu­ki­hen­kilö” joten se oikeas­taan oli se mitä tein 1989 — 1991 näin jäl­ki­kä­teen aje­tel­tuna. Enso-Gutzei­tin Sum­man teh­das ja Enson myyn­ti­kont­tori Lon­toossa, siinä tär­keim­mät pai­kat joissa opin MS-DOS — käyt­tö­jär­jes­tel­män ja sen aikai­set “tie­to­lii­ken­teet”. Suo­meen yhtey­det teh­tiin X.25 — paket­ti­ver­kon kautta…

Miten ja mitä on muut­tu­nut 25 vuo­den aikana? Kir­joi­tan tähän kevään 2017 asia­kas­in­foon omasta mie­les­täni koh­tia jotka vai­kut­ta­neet sel­västi sekä omaan että ympä­röi­vään eko­sys­tee­miin. Sel­viä piik­kejä ovat olleet mm. Win­dows-käyt­tä­jär­jes­tel­män tulo (graa­fi­suus ja hiiri enti­sen MS-DOS komen­to­ri­vien ja DOS-ohjel­mien sijaan), Win­dows 95 — jul­kaisu vuonna 1995, Inter­net ja WWW-maa­ilma 1996 sekä vuo­si­tu­han­nen Internet-kupla.

After Dark — kuva­ruu­dun sääs­täjä — legenda jo silloin!

Tällä het­kellä kaikki huu­lilla oleva IoT — Inter­net of Things — on vain ole­massa ole­van tek­nii­kan sovel­ta­mista ja IP-osoit­tei­den lisää­mistä ko. lait­tei­siin. Esi­mer­kiksi met­sä­teol­li­suu­den osalta niin motot kuin rekat ovat olleet Inter­net of Things — maa­il­massa todella kauan. Lisäksi 1993 teh­tiin sen aikai­nen suo­jattu etäyh­teys, Trum­pet Win­soc­kin ja SLI­Pin avulla joten “VPN — Vir­tual Pri­vate Networks” olleet sel­vää kau­raa jo yli 20:n vuo­den ajan!

tähän sit­ten vielä käyt­tä­jä­koh­tai­set tie­dot (“VPN”)

Mitä siis vuonna 2017?

Eni­ten teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­den 2017 osalle. Kaikki nämä kek­sit­tiin jo 1990-luvulla, graa­fi­suus ja sii­hen liit­ty­vät pää­te­lait­teet, puhe­li­met, table­tit, ovat tot­ta­kai hel­pot­ta­neet käyt­töä mutta edel­leen alan todel­li­sen ammat­ti­lai­sen pitää ymmär­tää TCP/IP-verk­ko­jen IP-osoit­teet ja kuinka paik­ka­kunta A (tai laite A)  kyt­ke­tään paik­ka­kun­taan B (lait­tee­seen B) , eikö vaan?

Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edelleen

Käy­tin opis­ke­luai­kana DOS-ohjel­mia vuo­desta 1987 alkaen. Word Per­fect, Lotus Symp­hony, Lotus 123 ja Har­vard Grap­hics — nii­den avulla tein sekä kesä­töitä että har­joi­tus­töitä vuo­teen 1993 asti. Win­dows 3.0 oli omalta osal­tani se ympä­ristö jolla ope­tin Kau­ko­pään Imat­ran teh­tailla palo­kun­nalle Win­dow­sin graa­fi­sen käyt­tö­liit­ty­män saloja ensim­mäi­senä kurs­sina Win­dow­sin salo­jen osalta. Ihan valeh­te­le­matta voin sanoa että pari vuotta tär­keim­mät ohjel­mat oli­vat Pasianssi ja Mii­na­ha­rava. Nii­den avulla sadat Enson mie­het ja nai­set oppi­vat hii­ren käy­tön. Muis­tan kun palo­kun­nan mie­hillä oli tus­kai­nen ilme ja hiki­kar­pa­lot valui­vat kun yri­tin opet­taa miten sen aikai­nen upo­uusi palo­kun­nan häly­ty­sys­teemi toimi graa­fi­sena. Osa halusi tilata Mar­te­lan jat­ko­pöy­dän kun hii­ren johto ei riittänyt…

pallohiiri
käännä ympäri — siellä on pallo — ei tar­vitse ostaa isom­paa työpöytää!

Itsel­läni Win­dow­sin käyttö “räjähti” Win­dows 95:n julkaisuun.

toi­mis­tolla tal­lessa, edelleen

Kuten hin­nasta näkee, päi­vi­tys edel­li­sestä Win­dows — ver­siosta oli 595 mark­kaa joten sen aikai­nen 100 Euron päi­vi­tys. Sii­hen aikaan ATK-alalla kat­teet oli­vat muu­ten­kin kohdillaan.

Mikä Mic­ro­sof­tin Win­dow­sin ver­sio on sinun osal­tasi ollut merkittävin?

Pal­ve­lin­ten osalta IBM:n tekemä ja lan­see­rama OS/2 LAN Ser­ver oli 1990-luvun lopun käy­tössä mutta kun Win­dows NT Ser­ver tuli mark­ki­noille, otimme sen Inter­ne­tin alkuai­koina poh­jaksi www.enso.com osalta.

Suuri Ahaa-elä­mys vuonna 1996

Eli näin maa­ilma on muut­tu­nut: 1996 teh­tiin Japan, Haus­kik­sen (tai­tei­li­ja­nimi sen aikai­selle Enson vies­tin­tä­vas­taa­valle), Vejun (Vei­jon tai­tei­li­ja­nimi, rekis­te­röi enso.com ja carel.fi tun­nuk­set) ja Acci­den­tin (tai­tei­li­ja­nimi Carelcom­pin Mr. Kola­rin) ja muu­ta­mien mui­den kanssa www.enso.com, Del­lin pal­ve­li­mia neljä (4) kpl: Tiivi-Taavi, Pai-Pai, Laa ja Hipsu. Tämä teh­tiin sen aikai­sella Mic­ro­soft Inter­net Infor­ma­tion Ser­ver – ohjel­malla ja noita nel­jää ser­ve­riä kut­sut­tiin Tele­tub­bies — ”klus­te­riksi”. Sijain­ti­paikka Havu­rinne, Imatra sen aikai­sessa Carelcom­pin (tule­van Tie­don) kone­sa­lissa. Ko. klus­te­rointi tuli sit­ten ihan muu­ten­kin käyt­töön vaikka load balancing yms. oli­vat jo tuossa, ohja­simme www-lii­ken­teen Pai-Pai ja Laa välillä, Hipsu otti Mosaic -, Netscape Navi­ga­tor — ja Inter­net Explo­rer – selain­ten kyse­lyt vas­taan ja taus­talla Tiivi-Taavi oli taus­ta­jär­jes­telmä. 21 vuotta myö­hem­min sama idea, nyt vaan nämä asiat tar­koit­ta­vat pilveä!

Inter­net — kupla vuo­si­tu­han­nen vaihteessa

Hen­ki­lö­koh­tai­sesti suo­raan sanot­tuva moti­vaa­tion kan­nalta huo­noin jakso ATK-alal­lani alkoi kun Stora ja Enso yhdis­tyi­vät 1998. En ole kos­kaan “tapel­lut” yhtä pal­jon kuin kah­den täy­sin eri­lai­sen yri­tys­kult­tuu­rin koh­da­tessa sii­hen aikaan. Olimme teh­neet koko Enson laa­jui­sen nimi­pal­ve­lun (DNS — Domain Name Ser­vices) ja se toimi erin­omai­sesti. Nyky­ään kaikki toi­mii nimi­pal­ve­lun (tai PITÄISI, muu­ten pie­lessä ase­tuk­set) avulla ja kun suo­rilla IP-osoit­teilla olisi pitä­nyt tehdä yhteyk­siä niin vuo­den ver­ran jak­soin kat­sella ko. tuo­hua. Lisäksi kel­lo­jen kään­tely 31.12.1999 klo 23:59 — 1.1.2000 klo 00:01 oli aivan jär­je­tön ope­raa­rio koska sen pys­tyi tes­taa­maan DOS- ja Win­dows-ympä­ris­töissä pal­jon etu­kä­teen. Kuinka? Vaih­ta­malla sen aikais­ten ATK-sys­tee­mien ja jär­jes­tel­mien kel­lon vaik­kapa arki­päi­vänä klo 18 ja tes­taa­maan ko. tavalla ja kat­so­malla mitä tapah­tui kun vii­sari värähti uudelle vuo­si­tu­han­nelle. Ne ketkä eivät usko­neet tuo­hon istui­vat sit­ten ko. kel­lon­lyö­mällä Mil­le­nium-vaih­teessa, ja mitään ei tapah­tu­nut. Itse en näh­nyt mitään syytä olla vah­ti­massa vuo­si­tu­han­nen vaih­detta, sem­min­kin kun kenelle oli­sit soit­ta­nut tai pyy­tä­nyt aut­ta­maan klo 00:01 jos sys­teemi alhaalla ja ei ole itsellä mah­dol­li­suuk­sia kor­jata sitä, eikö vaan? Sii­hen aikaan ei todel­la­kaan Inter­ne­tin ja verk­ko­jen käyttö ollut tällä tasolla.

Kun lopu­ton dis­ku­tee­raus jat­kui, jat­kui ja jat­kui niin niin otin lop­pu­tu­lin ja vaih­doin Digi­aan. Siellä teh­tiin yksi Suo­men ensim­mäi­sistä AD (Active Direc­tory) — toi­mia­lueista joka oli Hit­ler — tyy­liin täy­sin kes­ki­tetty sys­teemi. AD-toi­mia­lu­een nimi oli enteel­li­sesti “Wire­less­Net” ja Int­ra­ne­tin nimeksi annoimme D2 — slo­ga­nilla “Bet­ter than U2”.

Kun Tele­ta­pit oli­vat aika­naan huu­dossa, Digian aikaan elimme “South Park” aikaa. Näin jäl­ki­kä­teen aja­tel­len — Pekka ja Jokke Hel­sin­gissä, Pasi Turussa ja Jukka Lap­peen­ran­nassa — Lotus Notes/Domino — ympä­ristö osana tuota AD-toi­mia­lue­verk­koa taus­ta­repli­koin­tien osalta oli sil­loin aikaansa edellä. Uskoak­seni rikos on “van­hen­tu­nut” mutta tältä se näytti:

Kun kat­se­lin van­hoja SWOT — ana­lyy­sejä, Nokia Com­mu­nica­tor 9210 oli tul­lut juuri. Ja samat tie­to­turva-asiat oli­vat jo sil­loin esillä kuin vuonna 2017:

Suu­rin pelko oli Digian koko tie­to­lii­ken­ne­ver­kon osalta Jip­piin mene­mi­nen kon­kurs­siin! Se tapah­tui myö­hem­min mutta olimme käy­neet sen onneksi läpi — kaik­kea sitä löy­tyy van­hoista Power­Point — esityksistä.

Digia laa­jeni rajusti vuo­si­tu­han­nen jäl­keen yhdis­teyn SysO­pe­nin kanssa > nimeksi tuli SysO­pen­Di­gia ja pörs­si­lis­tau­tu­mi­nen. Minulle sanot­tiin keväällä 2002 että tie­to­hal­lin­to­asioita ei voi tehdä Lap­peen­ran­nasta käsin vaan ne pitää hoi­taa uudesta pää­kont­to­rista Hel­sin­gistä. Nyt voi jäl­ki­kä­teen kysyä onko nyky­ään ter­minä “etä­työ” ja ver­kon kautta voit olla missä tahansa kun­han hoi­dat sovi­tut työtehtävät?

Ja Hit­ler-tyy­li­nen AD-verkko? Sama on Googlen ja Mic­ro­sof­tin pal­ve­luissa nyt käy­tössä — SSO — Single Sign On — yhdellä kir­jau­tu­mi­sella. Ja mikä on Applen tili? Täs­mäl­leen ja juuri sama SSO — samalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sella kir­jau­du­taan kaik­kiin Omena — palveluihin.

2003 — 2008 sisäi­nen tar­kas­tus & New Busi­ness Inno­va­tions (NBI)

Kir­joi­tan sisäi­sen tar­kas­tuk­sen, mm. Sar­ba­nes-Oxleyn (SOX) osalta sekä pak­kaus­di­vi­sioo­nan tuo­te­ke­hi­tys­jut­tu­jen osalta tähän lisää kun­han kat­se­len van­hoja arkis­toja itse­kin mitä ko. välillä oli mie­leen eni­ten pai­nu­neita koh­tia tie­to­tek­ni­sessä mielessä.

Työ­pu­he­li­mena oli ko. välillä pää­osin nämä kaksi Nokian mallia:

Tämä aika­jako oli hyvin pit­källe “eri­tyis­toi­mek­sian­toja”. Esi­mer­kiksi ei voi oikein kir­joit­taa IT-jär­jes­tel­mien vää­rin­käy­töstä, petok­sista, itse­mur­hista työ­pai­kalla ja kuinka ne käsi­tel­lään tai tar­kas­tuk­sista joita yri­tyk­sen sisällä joutui/pääsi teke­mään. Tuo­te­ke­hi­tyk­sen osalta monessa asiassa oltiin liian aikai­sin liik­keellä, olkoon se tuo­te­tun­nis­tusta, tuot­tei­den läm­pö­ti­lan tar­kis­ta­mista pak­kausta ja vastaavia.

Var­si­nai­nen läh­tö­lau­kaus osal­tani oli Stora Ensin Sum­man teh­taan alas­ajo, sen osalta yri­tys­toi­min­nan perus­ta­mi­nen ja aut­ta­mi­nen noissa, sekä uuden yri­tys­toi­min­nan osalta että jär­jes­tel­mien alas­ajossa. Samalla kun useam­mat YT-neu­vot­te­lut niin pää­dyin palaa­maan takai­sin puh­taasti IT-maailmaan.

Yrit­tä­jäksi keväällä 2009

Tästä ei sen enem­pää, jokai­nen voi lukea DoAu­di­tin sivuilta eri­lai­sia toi­mek­sian­toja. Pää­asiana ovat olleet eri­tyis­toi­mek­sian­not, lai­dasta laitan.

Mobii­lin käyttö lisään­tyy koko ajan

Olen lait­ta­nut asiak­kaille lop­pu­vuo­den 2016 aikana mm. jou­lu­ter­veh­dyk­siä hei­dän asiak­kaille tai kat­sottu yhdessä miten ja millä pää­te­lait­teilla eri sys­tee­meitä käy­te­tään. Eräissä sivus­toissa 80 % kai­kista kävi­jöistä tulee mobii­listi, pää­osin puhe­li­mella, sen jäl­keen table­tilla ja vasta vii­mei­senä tie­to­ko­neella. Olen aikai­sem­min­kin jo mai­nin­nut, pys­ty­suo­rat net­ti­si­vut ole­tuk­sena. Mikä yri­tys tai orga­ni­saa­tion siir­tyy pel­käs­tään sel­lai­siin? Ins­ta­gram, Face­book, What­sup, kaik­kia niitä käy­te­tään puhe­li­mella, pystysuoraan.

Pie­nenä ker­tauk­sena kesältä alla oleva esi­merkki muutoksesta.

Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista kesältä 2016 erään la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.

Tau­luk­koa ID 3 ei ole ole­massa.

Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]

 

[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]

 

Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Digi­lehti?

Edel­leen teen näitä sopi­van het­ken tul­len, esimerkiksi:

 

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digi­ver­sio. Esi­merk­kinä myös Win­dows 10 Sec­rets digi­leh­den muodossa

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt aluksi epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös kon­sul­toi­malla. Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää kevättä 2017 ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Hel­mi­kuussa 2017, 25:n vuo­den koke­muk­sella Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics