Ter­veh­dys Arvoisa Luki­jani ja Asiakkaani,

Plum­bago? Piir­rok­seni sor­mella ko. ohjel­malla on tämän sivun artik­ke­li­ku­vana. Ja löy­tyy Win­dows 10- ja Win­dows 8 — lait­teille Win­dows Kau­pasta. Vähän saman­lai­nen kuin One­Note — kokeile ja ota käyt­töön kos­ke­tus­näy­töl­li­sissä lait­teissa erityisesti.

Win­dows Vista ja XP — tilanne hel­mi­kuussa 2016

Miten teen Win­dows Vis­tan päi­vi­tyk­sen? — yksi ylei­sin kysy­myk­sistä tammikuussa. xp-ja-vista-google-chrome-ilmoitus

Yksi syy on siinä että Google Chro­men selain ilmoit­taa Win­dows XP ja Vista — koneissa “Tämän tie­to­ko­neen Google Chro­men päi­vit­tä­mi­nen lope­ta­taan pian, koska Win­dows XP:n ja Win­dows Vis­tan tuki lakkaa”.

Win­dows XP on edel­leen eri­tyis­käy­tössä, Win­dows Vista monesti toi­misto- tai koti­ko­neena. Jos sinulla on eri­tyis­ky­sy­myk­siä, olen Win­dows 3.0 — ajasta , eli vuo­desta 1992 alkaen ollut Win­dows — ympä­ris­tö­jen kanssa tekemisissä.

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2016 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

olkaa hyvä, luet­ta­vaksi. Jos herät­tää kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Onko “sukel­lus­vene” tuttu?

periscope-at-hina-isompi

Kevään 2016 asia on ennen muuta sosi­aa­li­sen median eri tren­dit. Vali­tet­ta­vasti olemme saa­neet lukea myös esi­merk­kejä joissa keski-ikäi­set mie­het ovat saa­neet tei­nejä näyt­tä­mään arkoja paik­ko­jaan Periscope — sovel­luk­sella. Onko Periscope siis enti­sa­jan Jallu tai Kalle, nyky­tek­nii­kan kei­noin? Raha vaih­taa omis­ta­jaa sit­ten eri tavoin, olkoon tar­jon­nan ja kysyn­nän laki mikä tahansa, eikö vaan?

Win­dows 10 on asia­kas­kun­nas­sani saa­nut vah­van jalan­si­jan joten jos sinulla on Win­dows 10 — kysy­myk­siä, ota yhteyttä.

Windows_10_Technical_Preview_suomeksi-demo

van­hem­pien IE — selain­ten tuen lop­pu­mi­nen 12.1.2016 >

Mic­ro­soft siis lopetti Inter­net Explo­re­rin van­hem­pien ver­sioi­den tuen 12.1.2016 kuten se jo aikai­sem­min ilmoitti. Tämä on vai­kut­ta­nut moniin käyt­tä­jiin tammi-hel­mi­kuun 2016 aikana.

[table id=7 /]

Inter­net Explo­rer 8:n, joka on viisi vuotta vanha, tuki lop­puu koko­naan Win­dow­sin työ­asema- ja pal­ve­lin­ver­sioissa. Tie­to­ko­neissa se tar­koit­taa samalla IE 8 — selai­men siir­ty­mistä samaan kuin Win­dows XP jonka tuki loppu huh­ti­kuussa 2014. 12.1.2016 jul­kais­ta­van vii­mei­sen IE 8 — päi­vi­tyk­sen jäl­keen IE 8 — selai­melle ei siis jul­kaista enää tietoturvapäivityksiä.

Inter­net Explo­rer 9 ja 10 tuki jää jäl­jelle ainoas­taan kol­melle van­hem­malle ympä­ris­tölle ja van­hem­pia IE-ver­sioita ei pysty enää asentamaan.

  • IE 9 — tuki => Win­dows Vista (Ser­vice Pack 2 >) ja Win­dows Ser­ver 2008 (Ser­vice Pack 2 tai myö­hempi). Win­dows Vis­tan tuki itses­sään lop­puu vuonna 2017
  • IE 10 on ainoa tuettu ver­sio Win­dows Ser­ver 2012 — palvelinympäristössä

IE 11 vaa­di­taan siis päi­vi­tys­ten osalta seu­raa­ville: Win­dows 7, Win­dows Ser­ver 2008 R2 ja Win­dows Ser­ver 2012 R2. (Win­dows 8.1:n ole­tuk­sena on myös IE 11 asen­nuk­sen jäl­keen). Näin siis Mic­ro­sof­tin päi­vi­tys­polku joten Win­dows 10:n mukana ole­tuk­sena tuleva MS Edge — selain saa samalla lisää mark­ki­nao­suutta. Samalla Win­dows 10:n mukana on myös taus­talle asen­tu­nut IE 11 jonka saa auki Edge — selai­mesta mikäli haluttu sivu ei toimi oikein tai kun­nolla Edgessä.

Ota yhteyttä muis­sa­kin asioissa.

Win­dows 8.1 sinulla vielä käy­tössä? Tai alku­pe­räi­nen Win­dows 8?

Mikäli sinulla on Win­dows 8.1 käy­tössä, ota yhteyttä niin kat­so­taan miten päi­vi­tys Win­dows 10 — ympä­ris­töön tehdään.

Win­dows 8 jul­kais­tiin kolme vuotta sit­ten ja se on tällä het­kellä käy­tössä 2–3 pro­sen­tissa kai­kista Win­dows-tie­to­ko­neista. Win­dows 8 on ollut vähän saman­lai­nen kuin Win­dows Vista, käyt­tä­jät jää­neet Win­dows 7 käyt­tä­jiksi ja sieltä hypän­neet Win­dows 8.1 tai viime aikoina eri­tyi­sesti Win­dows 10 — käyt­tä­jiksi. Mutta mitä teen jos konees­sani on Win­dows 8 ja sitä ei ole päi­vi­tetty Win­dows 8.1 tai Win­dows 10 — versioksi?

windows-8-logo

Päi­vi­tys kan­nat­taa tehdä, lähes aina “ilmai­nen” lukuu­not­ta­matta aikaa ja vai­vaa joka asen­ta­mi­seen itseltä tai jolta kulta toi­selta menee. Hie­man ongel­mal­li­seksi Win­dows 8 päi­vi­tyk­sen tekee Win­dows 8.1‑versioon että se pitää tehdä Win­dows Kau­paun kautta. Mutta tam­mi­kuun 12. päivä 2016 Mic­ro­soft siis lopettti tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set alku­pe­räi­selle Win­dows 8 — versiolle.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja tarjolla

[easy-pricing-table id=“137982”]

Ota roh­keasti yhteyttä!

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Mitä muuta kevään 2016 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 10 migraa­tiot Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 — ympä­ris­töistä, Office 365 ja Office 2016 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Erin­omai­sen hyvää kevään odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Hel­mi­kuun 2016 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics