Ter­veh­dys Arvoisa Lukijani,

kevään 2015 asia on ennen muuta Win­dows 10 ja sen ilmes­ty­mi­nen kesällä 2015. Mikäli haluat lisä­tie­toa, sovi tapaa­mi­nen asian tii­moilta niin ker­ron lisää.

Windows_10_Technical_Preview_suomeksi-demo

Jäl­leen­myy­jät, ATK-toi­mit­ta­jat ja muut tahot ilmoit­te­le­vat lisäksi aktii­vi­sesti Win­dows 2003 Ser­ver — pal­ve­lin­käyt­tö­jär­jes­tel­män päät­ty­mi­sestä hei­nä­kuussa 2015.

Onko sinulla vielä tämä käytössä?
Onko sinulla vielä tämä käytössä?

Vielä muu­tama vuosi sit­ten yli puo­let suo­ma­lais­ten yri­tys­ten pal­ve­li­nym­pä­ris­töistä oli/on raken­nettu Win­dows Ser­ver 2003:n varaan. Pal­ve­lin­käyt­tö­jär­jes­telmä täytti siis tänä vuonna 12 vuotta, mikä on näi­den tuot­tei­den koh­dalla todella pitkä aika. Samoin­han Win­dows XP kie­kuu ja kuk­kuu edel­leen vaikka viral­li­nen tuki on päättynyt.

Viral­li­nen tuki Win­dows Ser­ver 2003:lle päät­tyy siis 14.7.2015. Jos käy­tös­säsi on edel­leen Win­dows 2003 Ser­ver — ympä­ristö niin ota kii­reesti yhteyttä — sel­vi­te­tään eri­lai­set mah­dol­li­suu­det ja tavat toi­mia nyky­ai­kai­sella tavalla.

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Win­dows 8.1 sinulla käytössä?

Jos sinulla on Win­dows 8.1 käy­tössä, niin sekä sen että Win­dows 8:n mukana tulee Aloi­tus­näyt­töön ns. liik­ku­vat tii­let omi­nai­suus. Käytä Win­dows 8:n mukana tule­vaa IE — selainta ja laita sivusi Suo­sik­ki­lis­taan. Mikäli net­ti­si­vuille on lai­tettu tuki liik­ku­ville tii­lille, ne tule­vat näky­viin halu­tun kokoi­sena Aloi­tus­si­vulle. Voit kokeilla mm. kuvassa ole­vien net­ti­si­vu­jen avulla ko. toimintaa.

Windows81_liikkuvat_ruudut

Homma toi­mii ok, ota ihmeessä käyttöön!

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja tarjolla

[easy-pricing-table id=“137982”]

Ota roh­keasti yhteyttä!

Mitä muuta kevään 2015 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 10 migraa­tiot Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 — ympä­ris­töistä, Office 365 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Oikein hyvää kevään odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Hel­mi­kuun 2015 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics